Wyżywienie pacjentów szpitala

Do pobrania: 
siwz_wyzywienie_2019
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza, 62-872 Godziesze Małe, tel. 62 76-12-553, zp@szpital.wolica.pl, www.wolica.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Wyżywienie pacjentów szpitala” – znak sprawy: ZP/02/2019.
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony. 
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17 (budynek administracji), przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, a także może być pobrana ze strony internetowej www.wolica.pl
 
4. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków w ramach całodziennego wyżywienia pacjentów, podziału na porcje, wydawania posiłków przy użyciu naczyń Wykonawcy oraz ich zmywanie.
5. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone w we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych
CPV – 553210000 
CPV - 55521200
EA26-0
6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
 
7. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania przez 12 miesięcy 
 
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w następującym zakresie:
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr.2)
 
b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr.2)
c. zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli wykonawca wykaże, że:
-  należycie wykonał/wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferta, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) usługi rozumiane jako dwa (2) zamówienia /dwie umowy, polegające na kompleksowym żywieniu pacjentów placówek służby zdrowia z podziałem na diety o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN każda oraz odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia,
- dysponuje niezbędnym do wykonania usługi potencjałem kadrowym tj. personelem posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia w tym w szczególności kucharzem oraz dietetykiem,
- dysponuje samochodem służącym do wykonywania zamówienia, spełniającym odpowiednie wymagania sanitarne tj. zakwalifikowany do przewozu środków spożywczych (posiłków) - .
- dysponuje pomieszczeniami kuchennymi spełniającymi wymagania konieczne do zapewnienia higieny w procesie produkcji i w obrocie środkami spożywczymi oraz do zapewnienia właściwej, jakości zdrowotnej tych artykułów w zakresie produkcji żywności, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub obrotem nimi.  
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
a. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;
b. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3
c. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie, 
d. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności w niniejszym zamówieniu oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 
e. Wykaz środków transportu dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
f. Wykaz pomieszczeń i wyposażenia zakładu dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – aktualna decyzja o zatwierdzeniu przez właściwego miejscowo (pod względem lokalizacji zakładu przygotowującego posiłki) Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego spełnienia przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a. Oświadczenie wykonawcy, że posiłki dla pacjentów będą przyrządzane na podstawie diet
opracowanych w sposób profesjonalny przez dietetyka, na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, norm, aktualnej wiedzy oraz aktualnych zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia.
b. Dekadowy jadłospis z podziałem na diety podpisany przez dietetyka
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca musi złożyć:
a. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
10. Postępowanie zwolnione jest z wpłaty wadium
 
11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - znaczenie-    60 %
Ocena jadłospisu -    40%
 
12. Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 27.08.2019r. do godz. 09.00. 
 
13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  27.08.2019 r. o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.
 
14. Wymagany termin ważności ofert: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 
 
15. Umowa ramowa nie zostanie zawarta. 
 
16. Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony. 
 
17. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
 
18. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
19.    Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 2019--08-19 r., opublikowane pod numerem: 587503-N-2019
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.