Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji rozbudowy szpitala

SPROSTOWANIE
Zamawiający prostuje zapis pkt. 9 ogłoszenia zamieszczonego na stronie Szpitala oraz załacznik nr 3. 
 
Maksymalny termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 14 grudnia 2018 r.  
 
Do pobrania: 
/public/filemanager/files/przetargi/dokumentacja%20przetargowa/siwz_u%C5%82ugi_III.zip
załączniki nr 9
załacznik-Nr 10
załacznik nr 11
załacznik nr 12
załacznik nr 13
załacznik nr 3_zmiana
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza, 62-872 Godziesze Małe, tel. 0-62 76-12-553, fax. 76-12-507, zp@szpital.wolica.pl, www.wolica.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy szpitala – postępowanie przetargowe III” – znak sprawy: ZP/12/2018.
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17 (budynek administracji), przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, a także może być pobrana ze strony internetowej www.wolica.pl 
4. Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie pełnobranżowego projektu architektonicznego dobudowy  nowego  budynku szpitalnego i połączenie go z istniejącym obiektem wraz z całą infrastrukturą drogową i parkingową.
5. Nowo powstały obiekt będzie się składał z jednej kondygnacji podziemnej oraz trzech nadziemnych/parteru, I piętra i II piętra. Ogółem powierzchnia  użytkowa dobudowanego pawilonu wyniesie około 2550 m². 
6. W dobudowanej części swoje miejsce znajdą Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy B - I piętro, parter/35 łóżek/ z częścią izolacyjną /15 łóżek / , Oddział Rehabilitacyjny parter/25 łóżek/ oraz  Rehabilitację Kardiologiczną - piętro II/ 37 łóżek.
7. Projekt będzie obejmował również adaptacje pomieszczeń po dotychczasowym oddziale rehabilitacji, a także pomieszczenia Oddziału Pulmonologicznego A.
8. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
Kod CPV Opis
71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71218000-8  Nadzór nad projektami i dokumentacją
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
9. Maksymalny termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 26 listopada 2018 r.  
10. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy: 10.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
10.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.
Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczących:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający wymaga, aby wykonawca, wykazał, że  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100),
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca, wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał usługę w zakresie wykonania dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy z uzyskanym pozwoleniem na budowę) dotyczącej budowy szpitala o powierzchni nie mniejszej niż 2 000 m2 za kwotę nie mniejszą niż 350 000 zł brutto. Uwaga: Przez budowę rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także przebudowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo budowlane).
2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca, wykazał, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia: 
a) Kierownik prac projektowych - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; pięcioletni okres doświadczenia zawodowego będzie liczony od daty uzyskania uprawnień, 
b) Projektant branży elektrycznej - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; pięcioletni okres doświadczenia zawodowego będzie liczony od daty uzyskania uprawnień,
c) Projektant branży sanitarnej - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; pięcioletni okres doświadczenia zawodowego będzie liczony od daty uzyskania uprawnień,
d) Projektant branży drogowej - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; pięcioletni okres doświadczenia zawodowego będzie liczony od daty uzyskania uprawnień,
e) Projektant branży konstrukcyjnej - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania w specjalności konstrukcyjno  – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; pięcioletni okres doświadczenia zawodowego będzie liczony od daty uzyskania uprawnień,
f Projektant technologii medycznej – osoba dysponująca doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 5 projektów obiektów służby zdrowia w tym co najmniej 2 o powierzchni nie mniejszej jak 2 000 m2 oraz co najmniej 1 oddziału pulmonologicznego z oddziałem izolacyjnym. 
10. 1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, spośród przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy.
Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wykluczy z postępowania Wykonawcę:
a) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn zm.);
 
10a. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
Część a – oświadczenia składane wraz z ofertą 
Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia 
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu i 
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Część B – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, oświadczeń lub dokumentów:
a) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
b) potwierdzających brak podstaw wykluczenia
- określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w ustawie.
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej określonych przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) wykaz wykonanych usług w zakresie projektowania  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt 5.1.2 c) podkt. 1),
b) dowody określające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, 
c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt 5.1.2 c) pdkt. 2), z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonych przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przynajmniej na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt 5.1.2 podpkt. b
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ Wykonawca musi złożyć:
a) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 
11. Postępowanie zwolnione jest z wpłaty wadium 
 
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a. Cena  - znaczenie - 100 %
 
13. Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 29.10.2018r. do godz. 10.00. 
 
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  29.10.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.
 
15. Wymagany termin ważności ofert: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 
 
16. Umowa ramowa nie zostanie zawarta. 
 
17. Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony. 
 
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
 
19. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli będzie zachodzić co najmniej jedna z następujących okoliczności: w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług udzieli zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług a w szczególności wykonanie  projektu architektonicznego związanego  z dobudowanym obiektem tj. zaprojektowanie dodatkowych pomieszczeń, rozwiązań technologicznych, które nie zostały przewidziane na etapie projektowania głównego lub w związku ze zmianą przepisów prawa będzie konieczność wykonania dodatkowego projektu celem dostosowania pomieszczeń /budynku do obowiązujących przepisów prawa.
 
20. Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami własnym lub nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa.
 
21. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana taka może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Okolicznościami takimi będą w szczególności:
1) działania lub zaniechania osób trzecich (np. organów administracji publicznej i innych podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania),
2) złożenie skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych lub odwołania od ich rozstrzygnięcia, o ile będą mogły mieć wpływ na zmianę terminu realizacji,
3) zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych,
4) z przyczyn spowodowanych siłą wyższą (za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności).
5) gdy zajdzie potrzeba wykonania opracowań nieprzewidzianych w zamówieniu lub potrzeba zmiany prac projektowych z tytułu nie uzyskania wymaganych prawem zgód,
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy poprzez zmianę zakresu rzeczowego i w konsekwencji poprzez zmianę wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy. Zmiana zakresu rzeczowego może nastąpić w przypadku, gdy Zamawiający z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni sposób wykonania przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania techniczne lub projektowe. 
Pozostałe warunki dokonania zmian Umowy. Zmiana Umowy może polegać na:
1) ograniczeniu niektórych obowiązków Wykonawcy jeżeli ich niewykonanie przez Wykonawcę nie wpłynie negatywnie na należyte wykonanie Umowy, a przyspieszy zakończenie realizacji przedmiotu Umowy,
2) zmianie podwykonawców. W tych okolicznościach warunkiem dokonania zmiany jest wskazanie nowego  podwykonawcy o kwalifikacjach zgodnych z wymaganymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli Wykonawca polegał na jego doświadczeniu i zdolnościach i kwalifikacjach w przetargu.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy opisane w niniejszym paragrafie mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
wy.
22. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.10.2018 r. pod numerem ogłoszenia: 639030-N-2018 z dnia 2018-10-20 r. 
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.