Unieważnienie postępowania

Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. poz. 1579 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie: „Wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy szpitala – postępowanie przetargowe II, znak sprawy ZP/09/2018
Uzasadnienie faktyczne: 
Zamawiający   unieważnił   postępowanie,   a   podstawą   faktyczną   unieważnienia   było iż w dniu 15 października 2018 r. o godz. 10.30 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający zgodnie  z dyspozycją art. 86 ust. 3 podał kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia tj. 250 000,00 PLN. 
W postępowaniu przetargowym złożono 5 ofert.
Biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert tj. cena 60% i doświadczenie firmy projektowej 40% cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę o około 50%, którą  Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia. 
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie  z  dyspozycją  art.  93  ust  1  pkt  4  ustawy  Prawo zamówień publicznych postępowanie  
o  udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty  lub  oferta  z najkorzystniejszą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.
W  przedmiotowym  postępowaniu  cena  oferty  najkorzystniejszej znacznie, bo o 50% przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 250 000,00 PLN
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą 
do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej
 
 
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.