Unieważnienie postępowania

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa i montaż komory dezynfekcyjnej” – znak sprawy: ZP/06/2017.” 
 
 
ZAWIADOMIENIE 
o unieważnieniu postępowania przetargowego
 
Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza informuje, że w dniu 06.09.2017 r. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa i montaż komory dezynfekcyjnej” – znak sprawy: ZP/06/2017.”  zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający zamieścił w dniu 24 sierpnia 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie zostało zamieszczone także na stronie zamawiającego tj. www.wolica.pl, gdzie została dołączona specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami. 
W zamieszczonym opisie przedmiotu zamówienia w pkt. III podpkt. 3.1 oraz uszczegółowieniu wymagań w załączniku nr 7 zamawiający nie określił wymagań dotyczących nowości (nieużywalności) i roku produkcji urządzenia. 
W dniu 5 września 2017 r. wpłynęły do zamawiającego dwie oferty. 
1. Oferta nr 1 złożona przez: AMED Biuro Techniczno-Handlowe z siedzibą w Warszawie, ul. Umińskiego 3/8, 03-984 Warszawa z ceną brutto: 648 528,78 PLN – rok produkcji komory 2017
2. Oferta nr 2 złożona przez: GETINGE Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa z ceną brutto: 498 906,84 PLN– rok produkcji komory 2014. 
 
Po otwarciu ofert i rozpoczęciu procedury badania ofert Zamawiający zauważył, że zaoferowane przez wykonawców urządzenia wyprodukowane są w różnych latach. Jeden z Wykonawców zaoferował urządzenie wyprodukowane w 2017 r. (AMED Biuro Techniczno-Handlowe) a drugi zaoferował urządzenie wyprodukowane w 2014 r.  (GETINGE Poland Sp. z o.o.) i w związku z tym są to oferty nieporównywalne.
Zamawiający uznał, że w zamieszczonym opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymogu zaoferowania urządzenia nowego (nieużywanego) i wyprodukowanego w 2017 r. i tym samym naruszył przepisy art. 29 ust. 2 ustawy p.z.p. poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję. Opis przedmiotu zamówienia powinien umożliwiać jednakowy dostęp do zamówienia i nie może powodować nieuzasadnionych przeszkód w otwarciu zamówień publicznych na konkurencję, zaś naruszenie zasady uczciwej konkurencji określonej w ustawie z uwagi na niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia zachodzi w sytuacji, gdy Zamawiający opisze przedmiot zamówienia poprzez zbytnie dookreślenie przedmiotu powodujące, bez uzasadnienia, wskazanie na konkretny produkt, ale również, gdy Zamawiający nie dokona właściwego opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Zapisy siwz nie dają żadnych ograniczeń co do nowości (nieużywalności) i wieku oferowanego sprzętu, i tym samym uniemożliwiają uczciwa konkurencję, nie są bowiem porównywalne i nie mogą uczciwie konkurować oferty na sprzęt wyprodukowany w roku bieżącym i sprzed kilku lat zważywszy na postęp technologiczny w dziedzinie wyposażenia medycznego. 
Niewątpliwie sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający przepisy art. 29 ust. 2 i 3 ustawy P.z.p., uznać należy za takie naruszenie przepisów ustawy P.z.p., które co najmniej mogło mieć wpływ na wynik postępowania, a tym samym mogłoby stanowić przyczynę wystąpienia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 146 ust. 6 ustawy P.z.p., do sądu o unieważnienie umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania obarczonego taką wadą. 
 
Tym samym postępowanie obarczone jest wadą, która na obecnym etapie nie jest możliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy (art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy pzp), co obliguje zamawiającego do unieważnienia postepowania. 
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.