Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  I OTWARCIA OFERT

Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 03.08.2020r. do godz. 10.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  03.08.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.

 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  I OTWARCIA OFERT

Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 30.07.2020r. do godz. 10.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  30.07.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.

 
Sprostowanie ogłoszenia pkt. 9 :
9. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.01.2021 r.
 
Do pobrania:
siwz_sprzatanie_2020.zip
Załącznik nr_18_zmiana.zip
 
1. Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza, 62-872 Godziesze Małe, tel. 0-62 76-12-553, fax. 76-12-507, zp@szpital.wolica.pl, www.wolica.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala” – znak sprawy: ZP/03/2020.
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17 (budynek administracji), przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, a także może być pobrana ze strony internetowej www.wolica.pl 
4. Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy 
 
5. Miejsce realizacji siedziba zamawiającego, Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe. 
 
6. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
 CPV 90.90.00.00-6
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
9. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy przez okres 36 miesięcy  
10. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
10.1. nie podlegają wykluczeniu
10.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.).
 
10a. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 5.1 SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że:
a. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ - „Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania”.
b. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych określone w pkt 5.1. SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ - „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”.
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego spełnienia przez oferowane usługi  wymagań określonych przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć:
Koncepcję wykonywania usługi.  
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca musi złożyć:
c. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
10.b Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
                      
11. Postępowanie zwolnione jest z wpłaty wadium.
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a. Cena  - znaczenie - 60 %
b. Koncepcja wykonania usługi - znaczenie - 40%
 
13. Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 28.07.2020r. do godz. 10.00. 
 
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  28.07.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.
 
15. Wymagany termin ważności ofert: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 
 
16. Umowa ramowa nie zostanie zawarta. 
 
17. Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony. 
 
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
 
19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 
20. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu.
UWAGA! Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu
określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych lub o lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że przedmiot zamówienia jest równoważny lub charakteryzuje się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. 
21. Strony ustalają, że wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być wprowadzane wyłącznie zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu zasad wynikających z niniejszej umowy.
22. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy m.in. w przypadku: działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na termin realizacji umowy, sposób jej realizacji ( np. klęski żywiołowe, strajki, embargo, pandemia), przy czym za siłę wyższą strony nie uznają wystąpienie epidemii COVID-19, zmian organizacyjnych szpitala, zmian w wielkości, ilości metrów świadczonej usługi ( np. wyłączenie pomieszczeń)
23. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku gdy będzie to korzystne dla Zamawiającego, w szczególności zmiana polegać będzie na zmniejszeniu ceny i zwiększeniu zakresu obowiązków Wykonawcy przy pozostawieniu obowiązującej cen
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia: 
a. zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy, zmiana cen następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, tj. wynagrodzenie podlega automatycznie zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikająca ze stawki tego podatku obowiązująca w chwili powstania obowiązku podatkowego, przy niezmienionej cenie netto.  
10.3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.07.2020 r. pod numerem ogłoszenia: Ogłoszenie nr Ogłoszenie nr 563868-N-2020 z dnia 2020-07-18 r.  
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.