Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa odczynników” – znak sprawy: ZP/07/2017ZP/07/2017
 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza informuje że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania:
 
Pytanie nr 1 
Projekt umowy – załącznik nr 6
(§ 7 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności, podtrzymuje zapisy siwz. 
Pytanie nr 2 
(§ 10 ust. 1 pkt 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego ustawowych zmian stawki podatku VAT w następujący sposób: zamiana podatku VAT następuje z mocy prawa, gdzie tym samym ulega przekształceniu określone wynagrodzenie podane w formularzu ofertowym z mocy prawa. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia cen obowiązującego podatku VAT w terminie 30 dni od wejścia przepisów ustawowych o zmianie podatku VAT. 
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r. poz. 915), do którego odesłanie zawiera art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ceną jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Przepis ten, według powszechnie przyjętego rozumienia oznacza, że podatek VAT jest składnikiem ceny, stanowi element cenotwórczy, wobec czego sprzedawca towaru lub usługi, kalkulując cenę, uprawniony jest do wliczenia do niej podatku VAT należnego od tego towaru lub usługi. 
Odnosząc się do problemu możliwości zmiany określonego umową o zamówienie publiczne podatku VAT na skutek zmiany jej wysokości dokonanych ustawą, co do zasady zgodzić należy się z twierdzeniem, iż trudnym do przewidzenia w chwili zawierania umowy o zamówienie publiczne jest zmiana stawki podatku VAT następująca w późniejszym okresie czasu. A contrario, ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie może stanowić zatem okoliczności której nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, jeżeli uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o podatku VAT nastąpiło przed jej zawarciem. Zmianę wynagrodzenia, należy interpretować poprzez pryzmat okoliczności, że stawki podatku VAT, są regulowane przez odpowiednie akty prawne o charakterze bezwzględnie obowiązującym, co oznacza, że wykonawcy nie mają żadnego wpływu na ich wysokość. 
Przywołany zapis w powyższym §12, a mianowicie odnoszący się do stawki podatku VAT i nie powodujący zmiany ceny brutto, obiektywnie wskazuje, iż późniejsze świadczenie wykonawcy połączone może być z nadmiernymi trudnościami albo może grozić rażącą stratą w rozumieniu art. 357(1) Kodeksu Cywilnego. Nie uwzględnienie zmiany mogą mieć wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 9 marca 2015 r. (sygn. akt KIO 346/15), „zmiana (wynagrodzenia – przyp. wł.) powinna być „adekwatna”, wynikająca wprost z zaistniałej zmiany przepisów prawa. Kwota, o jaką zmienione zostanie wynagrodzenie, nie powinna być ani niższa, ani wyższa niż to wynika ze zmiany przepisów prawa”. Nie można tym samym wykluczyć, że zmiana wynagrodzenia wykonawcy, może odnosić się nie tylko do zwiększenia kosztów ponoszonych przez wykonawcę, a zatem do odpowiedniego podwyższenia wynagrodzenia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz. Jednocześnie wyjaśnia, iż § 10 projektu umowy pkt. 1 podpkt. 1) jest przewidziana zmiana stawki podatku VAT.  
Pytanie nr 3 
(§ 8 ust. 1 pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 4
(§ 8 ust. 1 pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 5 
(§ 8 ust. 1 pkt b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 6 
(§ 8 ust. 1 pkt c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO przedmiotu dotkniętego wadą?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 7 
(§ 8 ust. 1 pkt a) Czy Zamawiający wykreśli zapis: "(…), jednak nie mniej niż 30 zł"?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 8 
(§ 8 ust. 1 pkt c) Czy Zamawiający wykreśli zapis: "(…), nie mniej jednak niż 50 zł"?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 9 
(§ 8 ust. 1 pkt b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary od wartości niezrealizowanej  części umowy? Uzasadnienie:
Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana  w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz. Interesy Wykonawcy chroni instytucja miarkowania kary umownej wynikająca z przepisów Kodeksu cywilnego.   
Pytanie nr 10 
(§ 8 ust. 1 pkt c) Czy Zamawiający dopuści zmniejszenie %  naliczanej kary do max. 5% wartości przedmiotu dotkniętego wadą?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 11 
(§ 8 ust. 1 pkt a, c) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 12 
(§ 7 ust. 2) Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 13 
(§ 1 ust. 5) Czy zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis dotyczący minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 14 
(§ 4 ust. 5) Czy Zamawiający dopuści pokrywanie tylko różnicy kosztów badań  lub zakupu odczynników w przypadku konieczności ich wykonywania u innego świadczeniodawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 15 
Czy Zamawiający w pakiecie 3 wyrazi zgodę na wydzielenie testu identyfikacyjnego dla M. tuberculosis complex (poz. 3) do osobnego pakietu? Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności przedstawionych ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie nr 16 
Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków zamiast krążków?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 17 
Czy Zamawiający w pakiecie 8 wymaga pozytywnej opinii Krajowego Ośrodka ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów zarówno dla krążków jak i dla pasków?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga w pakiecie 8 pozytywnej opinii Krajowego Ośrodka ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów zarówno dla krążków jak i dla pasków.
Pytanie nr 18 
Czy Zamawiający w pakiecie 9 dopuści butelki do posiewu krwi, w którym mogą wzrastać jednocześnie bakterie tlenowe i beztlenowe, i dopuści do zaoferowania łącznie (dla poz. 12 i 13) 80 szt. Skład podłoża sprzyja wzrostowi organizmów tlenowych, beztlenowych i mikroaerofilnych. 
W jednej butelce mogą wzrastać zarówno bakterie tlenowe jak i beztlenowe. Skład podłoża jest tak dobrany, aby w czasie wzrostu organizmów wytwarzała się jak największa objętość gazów, dzięki czemu w butelce powstaje nadciśnienie. Tworzące się nadciśnienie wypycha część mieszaniny podłoża z krwią z butelki do indykatora wzrostu.
Wynik dodatni hodowli daje się łatwo odróżnić przez obserwację obecności mieszaniny krwi z podłożem w zbiorniczku indykatora. (Specyfikacja podłoża w załączeniu).
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie nr 19 
Czy Zamawiający w pakiecie 9 poz. 13 dopuści podłoże o objętości 10 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie nr 20 
Czy Zamawiający w pakiecie 12 pozwoli na modyfikację pakietu w zakresie ilości odczynników wymaganej dla oferowanej ilości testów z pozycji 1? Ze względu na konfekcję oraz charakterystykę analogicznych testów u różnych producentów, wielkości opakowań i ilości wymaganych odczynników mogą być różne. Proponowana modyfikacja pozwoli na racjonalny dobór ilości odczynników, co uchroni Zamawiającego od zawyżenia lub zaniżenia ilości poszczególnych odczynników w stosunku do tego co jest wymagane dla zaoferowanej ilości testów.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę w zadaniu 12 na modyfikację w zakresie ilości odczynników wymaganych dla zaoferowanej ilości testów z pozycji 1. 
Pytanie nr 21 
Czy Zamawiający w pakiecie 12 pozwoli na modyfikację pakietu w zakresie pozycji 6 pakietu i dopuści w tym miejscu inny odczynnik (NIT), w ilości niezbędnej dla wykonani oferowanego testu? Test ONP nie jest konieczny do wykonania oferowanego w pozycji 1 testu, zamiast tego prawidłowe wykonanie proponowanego testu wymaga dostarczenia odczynnika NIT.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę  w zadaniu 12 na modyfikację w zakresie pozycji 6 pakietu i dopuszcza w tym miejscu inny odczynnik (NIT), w ilości niezbędnej dla wykonani oferowanego testu.
Pytanie nr 22 – zad. nr 9      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 8 podłoża transparentnego?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 8 podłoża transparentnego.
Pytanie nr 23            Dotyczy projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
Pytanie 1 dot. projektu umowy zał. nr 5
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje zapisu w § 1 ust. 4 poprzez dodanie poniższego zapisu:
 „...a ilości rzeczywiste zamawianych odczynników będą uzależnione od bieżących potrzeb Szpitala z zastrzeżeniem ,że niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.
Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia U stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyka jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny", izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy". Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).
Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby Wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co prowadziłoby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco wpłynęłoby na obniżenie ostatecznej ceny oferowanego urządzenia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz. Zamawiający szacował ilości badań a co za tym idzie niezbędnych odczynników na podstawie oznaczeń wykonanych w roku ubiegłym. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć wysokości kontraktu z NFZ w latach następnych, jak również ilości pacjentów i w związku, z czym nie może określić minimalnego poziomu ilościowego przedmiotu zamówienia. Z ustawy o finansach publicznych wynika dla Zamawiającego obowiązek wydatkowania środków publicznych w sposób gospodarny i racjonalny. Zobowiązanie się do zakupienia np. 80% ilości odczynników w stosunku do wskazanej w siwz w przypadku gdyby były one zbędne naruszałoby prawidłowe wydawanie funduszy publicznych. 
Pytanie nr 24 - dotyczy projektu umowy        W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacja zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.
Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:
„Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizacje maksymalnie …. dostaw miesięcznie, co daje liczbę ….. dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.”
Odpowiedź:
Zamawiający prognozuje składanie zamówień 1x w miesiącu, co nie oznacza, że w przypadku okoliczności, której nie mógł przewidzieć będzie zmuszony złożyć zamówienie dodatkowe np. w formie na „cito”. 
Pytanie nr 25 - dotyczy projektu umowy       Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w § 4 ust. 3 poprzez wprowadzenie, że odbiór ilościowy odczynników odbywa się w dniu dostawy towarów ? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 26 - dotyczy projektu umowy         W nawiązaniu do zapisów § 1, w którym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zakontraktowanego asortymentu zwracamy się o zmianę zapisów § 8 ust. 1 a i ust. 1 c które w obecnym brzmieniu nakłada na Wykonawcę kary naliczane w wysokości procentowej ale również kwotowej. Taka konstrukcja zapisów powoduje, że Wykonawca, który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, który jest szacunkowy. W związku z powyższym zwracamy się o pozostawienie zapisów dotyczących jedynie kary umownej w wysokości procentowej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz. Interesy Wykonawcy chroni instytucja miarkowania kary umownej wynikająca z przepisów Kodeksu cywilnego. 
Pytanie nr 27 - dot. Pakiet nr 2            Czy Zamawiający dopuści podłoże Loewensteina-Jensena z zielenią malachitową i gliceryną o objętości 8ml i zestawem antybiotyków PACT  w szklanych, zakręcanych korkiem probówkach  z przeprowadzoną kontrolą jakości na szczepach prątek Mycobacterium kansasii i  prątek gruźlicy  potwierdzoną przez producenta? Jednocześnie zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wielkości opakowania 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem na wymagane zapotrzebowanie.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podłoża Loewensteina-Jensena z zielenią malachitową
i gliceryną o objętości 8ml i zestawem antybiotyków PACT  w szklanych, zakręcanych korkiem probówkach  z przeprowadzoną kontrolą jakości na szczepach prątek Mycobacterium kansasii 
i  prątek gruźlicy  potwierdzoną przez producenta oraz zmianę wielkości opakowania 100szt. 
z jednoczesnym przeliczeniem opakowań.  
Pytanie nr 28- dot. Pakiet nr 11, poz. 2        Czy Zamawiający dopuści Zestaw do lateksowej identyfikacji Streptococcus pneumoniae konfekcjonowany po 30 ozn. w op. z odpowiednim przeliczeniem na wymagane zapotrzebowanie?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 29 - dot. Pakiet nr 11, poz. 3        Czy Zamawiający dopuści osocze królicze konfekcjonowane 10 x 3 ml z odpowiednim przeliczeniem na wymagane zapotrzebowanie? Jednocześnie zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga osocze królicze zawierające około 0,85% cytrynianu sodu i 0,85% chlorku sodu czy osocze królicze z EDTA?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza osocza króliczego konfekcjonowanego 10x3ml.
Zamawiający wymaga osocza króliczego zawierające około 0,85% cytrynianu sodu. 
Pytanie nr 30 - Dotyczy zadania nr 4, poz. 5       Czy nie nastąpiła omyłka w kolumnie „wielkość opakowania”- jest 6x50 szt., a czy nie powinno być 50 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza: "wielkość opakowania" - 50szt.
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.