Pytania i odpowiedzi

Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza informuje, że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa leków” – znak sprawy: ZP/04/2017 wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ:

Data: 19.06.2017 r.

Pytania dotyczące projektu umowy

Pytanie nr 1    
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust.1 /in fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z  §1 ust.4 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Jednocześnie wyjaśnia, że w § 8 ust. 1 określił warunki i okoliczności w jakich mogłaby nastąpić zmiana. 

Pytanie nr 2    
Do §2 ust.8 projektu umowy. Prosimy o zrezygnowanie z wymogu umieszczania na fakturze numeru zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę – odpowiedź i stosowna zmiana zapisów została wprowadzona 
w poprzednio udzielonych odpowiedziach do wykonawców. 

Pytanie nr 3   
Do treści §5 ust.4 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 4   
Do treści §6 ust.1 pkt a) projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 5   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §6 ust.1 pkt b) poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

 

Pytanie nr 6   
Do §6 ust.1 ppkt c) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia? 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie nr 7   
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust.1 /in fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §8 ust.1 pkt c) umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Warunki zmiany zostały wypunktowane §8 ust.1 pkt c) projektu umowy tj. „…nastąpi zmiana w zakresie liczby pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych Zamawiającego, bądź; wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, bądź; w wyniku zmiany prawa możliwe będzie dzięki temu podniesienie poziomu/jakości świadczeń wykonywanych przez Zamawiającego, bądź; w innych sytuacjach uzasadnionych wykonywaną przez Zamawiającego działalnością medyczną.”

Pytanie nr 7   
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §8 ust.1 pkt d) - e) projektu umowy)?    
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuj zapisy siwz. Ochronę Wykonawcy przed rażąco wygórowaną karą zabezpieczają przepisy art. 3571 §1 Kodeksu cywilnego. 

Pytania dotyczące siwz

Pytanie nr 1
Mają na uwadze fakt iż Szpitale jako jednostki zaufania publicznego kierują się wyborem najlepszych , certyfikowanych rozwiązań będących na rynku. Czy Zamawiający wymaga w/w postępowaniu w zadaniu 2 w pozycji 22 dostarczenia CERTYFIKATU ISO 15197: 2015 w oryginale poświadczonym przez jednostkę notyfikującą wpisaną na listę bazy NANDO ( lista jednostek upoważnionych do wystawiania certyfikatu zgodności wyrobów z regulacjami Unii Europejskiej ), a nie w oświadczeniu dla proponowanych pasków testowych i glukometrów i płynów kontrolnych. Oraz wymaga dokumentu potwierdzającego posiadanie i spełnianie w całości - czyli w parametrach precyzji i dokładności normy ISO 15197: 2015 w oryginale nie w oświadczeniu dla proponowanych pasków testowych i glukometrów i płynów kontrolnych?
Informujemy że  glukometr powinien spełniać pełny zakres normy  IS0 15197: 2015  
a zwłaszcza  punk 6.2 Mówiącym o precyzji  i pełnym jego zakresem punkt 6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.2.4 oraz punkt 6.3 mówiący o dokładności z pełnym jego zakresem punkt 6.3.1, 6.3.2,6.3.3, 6.3.4, 6.3.5,6.3.6,6.3,7, oraz punkt 6.4, 6.5, 7,2. Norma ta będzie obowiązywać już od 1 lipca 2017 roku dlatego we wszystkich postepowaniach w  których umowa  nie zakończy się przed  01.07.17r  zamawiający obowiązkowo powinni wymagać od producentów dostarczenie certyfikatu ISO 151097: 2015 w pełnym zakresie spełniania dla sprzętu zwłaszcza w wyżej wymienionych punktach. Czy wymagają Państwo glukometr który spełnia normę ISO 15107: 2015 wraz z obowiązującym dla tej normy hematokrytem, w pełnym zakresie normy 15197: 2015 od punktu 1 do punktu 8,   wraz z załącznikiem A, której to zapisy rekomendowane są przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i gwarantują dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów oraz obecności pasków testowych na listach refundacyjnych? 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wymaga w zadaniu 2 w pozycji 22 aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu.  Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy,  DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku ( Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne  jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt. 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści w rzeczonym postepowaniu w zadaniu 2 w pozycji 22 , takie wyroby , które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne? A tym samym Zamawiający przejmie na siebie odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne powstałe w przypadku wdrożenia procedury na sprzęcie którego instrukcje obsługi nie informują o potencjalnych zagrożeniach?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiający wymaga aby w zadaniu 2 w pozycji 22 zaoferowane paski testowe, były dystrybuowane za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych, w związku z czym można mieć pewność co do dostaw takich pasków w warunkach zabezpieczających je przed działaniem nieodpowiedniej temperatury i wilgoci?                            
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 5
Czy zamawiający wymaga w zadaniu 2 w pozycji 22 w glukometrze dużego ekranu z podświetlanymi cyframi co ułatwi personelowi odczyt wyniku glikemii?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 6
Czy zamawiający wymaga w zadaniu 2 w pozycji 22 glukometru z podświetlaną szczeliną pomiarową co ułatwi personelowi umieszczenie paska testowego?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 7
Czy Zamawiający wymaga w zadaniu 2 w pozycji 22 aby testy paskowe były usuwane z glukometrów za pomocą przycisku do automatycznego wyrzutu paska, co zwiększa bezpieczeństwo epidemiologiczne personelu szpitalnego umożliwiając bezdotykowe usuniecie paska z krwią badanego pacjenta?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 8
Czy Zamawiający wymaga, aby płyny kontrolne do glukometrów miały datę ważności po otwarciu fiolki minimum 6 miesięcy?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 9
Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe w zadaniu 2 w pozycji 22 były ważne do 6 miesięcy po otwarciu każdej fiolki pasków z osobna. Dzięki wysokiej stabilności enzymu zawartego w Naszych paskach możliwe jest wielokrotne otwieranie fiolki przez Personel medyczny, a tym samy wydłuża się czas eksploatacji jednej fiolki z zachowaniem dokładności pomiaru zgodnego z nową norma ISO 15 197:2015
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuści paski do glukometrów, które wymagają kodowania za pomocą tzw. kluczy kodujących lub chipów lub w których kodowania dokonuje się za pomocą przycisku kodującego, oraz przez porównanie kodu wyświetlonego na glukometrze z kodem z opakowania pasków testowych? 
Błędy kodowania glukometru mogą prowadzić do istotnych błędów dawkowania insuliny.
Najczęstszym błędem przy kodowaniu jest jednoczesne korzystanie z różnych opakowań pasków bez zmiany kodów odpowiadających tym opakowaniom.
Błędy przy kodowaniu manualnym: nie wprowadzenie nowego numeru kodu przy zmianie opakowania testów lub wprowadzenie kodu błędnego.
Błędy przy kodowaniu za pomocą paska lub chipu kodującego np.: nie włożenie chipu lub paska kodującego dla danego opakowania pasków testowych; włożenie chipu lub paska ze starego opakowania pasków testowych zgubienie chipu lub paska kodującego?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 11
Czy Zamawiający wymaga, w zadaniu 2 w pozycji 22 aby kapilara zasysająca znajdowała się na szczycie paska testowego tak jak w 99% pasków testowych wiodących producentów obecnych na rynku?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 12
Czy zamawiający wymaga, aby glukometry w zadaniu 2 w pozycji 22 zasilane były ogólnodostępnymi bateriami AAA 1,5V (tzw. Mały paluszek)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 13
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 2 w pozycji 22 testowe z bocznym zasysaniem krwi, z kapilarą przebiegającą w poprzek całej szerokości paska? Taka konstrukcja paska może tworzyć wrażenie, że komora zasysająca znajduje się z obu stron paska co może doprowadzić do próby zassania kropli krwi z pasywnej części paska i może spowodować zużycie większej ilości pasków testowych przez szpital. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe, były dystrybuowane za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych, w związku z czym można mieć pewność co do dostaw takich pasków w warunkach zabezpieczających je przed działaniem nieodpowiedniej temperatury i wilgoci?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 14
Zapis SIWZ w obecnej postaci jest adresowany pod konkretnego dostawcę i uniemożliwia złożenie oferty konkurencyjnej, ponieważ wszystkie systemy do monitorowania stężenia glukozy we krwi są systemami zamkniętymi i użycie innych testów niż dedykowane do danej marki glukometru są niemożliwe. Taki zapis powoduje nierówne traktowanie Klienta, co może mieć wpływ na wynik postępowania i naruszenie art. 30 pkt. 4 i art. 36 ustawy o PZP poprzez wadliwe sporządzenie SIWZ w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia pod wybraną markę i nie dopuszcza rozwiązań równoważnych. Ustawa wyraźnie mówi: „ Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję” (art. 29.2. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
Prosimy, więc aby w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo-cenowej Zamawiający dla Zadania nr 2, poz. 22 wyraził zgodę na zaoferowanie, Pasków do monitorowania stężenia glukozy we krwi kompatybilnych z glukometrem posiadającym certyfikat ISO 15197 oraz certyfikat aprobaty  dyrektywy 98/79/EC, zapewniający spełnianie norm bezpieczeństwa w publicznych placówkach służby zdrowia charakteryzującym się następującymi wymaganymi parametrami: 
1.    Rodzaj próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa lub żylna, paski pakowane po 50 sztuk - z data ważności każdej fiolki do 6-ciu miesięcy po otwarciu, glukometr skalibrowany do osocza.
2.     Wykorzystany enzym na paskach GDH - FAD ( dehydrogenza glukozy zależna od FAD):
3.    Paski z kapilarą zasysająca umieszczoną na górze paska testowego ( niedopuszczalny pasek z kapilarą umieszczona z boku paska testowego )
4.    Automatyczne kodowanie (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów)
5.    automatyczny wyrzut paska po pomiarze ( funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta);
6.    Czas pomiaru do 5 sekund, próbka krwi wprowadzana do paska przez oznaczona szczelinę kapilary na szczycie paska testowego
7.    Zakres oznaczenia wyniku glikemii dolna granica zakresu - ≤ 20mg/dl; górna granica zakresu - ≤ 600 mg/dL z możliwością zamiany na mmol/l
8.    Wielkość próbki krwi nie większa niż 0,5 µl, temperatura przechowywania min. 2°C - min. 32°C
9.    Ważność testów paskowych i płynów kontrolnych po otwarciu wynosi 6 miesięcy dla każdej fiolki z osobna
10.    Certyfikat ( w oryginale ) wystawiony przez niezależne biuro akredytacyjne ( wpisaną do wykazu jednostek notyfikowanych – bazy NANDO ) potwierdzający posiadanie i spełnianie normy ISO 15197:2015 w pełnym zakresie precyzji i dokładności dla proponowanych pasków i glukometrów i płynów kontrolnych.
11.     Możliwość walidacji na minimum na dwóch zakresach płynów kontrolnych
12.    Ze względu na specjalne warunki przechowywania paski dostarczane przez hurtownie farmaceutyczne , które to reprezentują WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA .WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu. Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku ( Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.
13.    Zasilanie glukometru - dwoma bateriami AAA 1,5V,
14.    Paski wpisane na listy refundacyjne 
Dopuszczenie przez Zamawiającego wyżej opisanego produktu pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej do obecnie posiadanych systemów pomiaru glikemii jak i znacznie wpłynie na redukcję kosztów wydatkowanych ze środków publicznych. 
Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o podanie zapotrzebowania ilości glukometrów, które będą w cenie pakietu na paski. 
Po wprowadzeniu nowych pasków i glukometrów producent zapewnia szkolenie personelu oraz serwis przez cały czas trwania umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 15
Czy Zamawiający, ze względu na potencjalne korzyści finansowe, wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie nr 1 poz.183 leku w opakowaniu po 50 tabletek i jednoczesne przeliczenie ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę


Pytanie nr 16
Czy Zamawiający wymaga, aby obie dawki leku w pakiecie nr 1 poz. 185-186 pochodziły od jednego producenta? Takie rozwiązanie pozwoli szybko reagować w przypadku działań niepożądanych wynikających z interakcji z innymi lekami i schorzeniami towarzyszącymi.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 17
Czy Zamawiający wymaga, aby lek w pak. nr 1 poz. 185-186 był zarejestrowany we wskazaniu:  
A. choroby układu nerwowego w tym: 
-  zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego, 
-  ostre urazy rdzenia kręgowego.
B. choroby reumatyczne w tym:  RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK
C. choroby oczu  w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia obejmujące oko i jego przydatki?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 18
Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 8 poz 39  (Meropenem) wymaga, aby trwałość roztworu do wstrzyknięć dożylnych preparatu po przygotowaniu wynosiła 3 godziny w kontrolowanej temperaturze do 25 st. C, lub 12 h w temperaturze 2-8 st. C i była udokumentowana zapisem  w Charakterystyce Produktu Leczniczego, oraz  aby trwałość roztworu do infuzji preparatu meropenem po przygotowaniu z 0,9% chlorkiem sodu wynosiła 3 godziny w kontrolowanej temperaturze do 25 st. C, lub 24 h w temperaturze 2-8 st. Ci była udokumentowana zapisem  w Charakterystyce Produktu Leczniczego ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 19
Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 8 poz. 39  (Meropenem) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane w CHPL wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

 

Data: 15.06.2017 r.

Pytania nr 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 158 preparatu Kalium chloratum 15% 10ml pakowany po 20 ampułek?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytania nr 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 201 preparatu Natrium chloratum 0,9% 5ml w opakowaniach po 20 ampułek?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę

Pytania nr 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 202 preparatu Natrium chloratum 0,9% 10ml w opakowaniach po 50 ampułek?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę

Pytania nr 4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycji 195, 196 produktu leczniczego Mannitol 20% w opakowaniu szklanym?
Opakowanie szklane jest znacznie bezpieczniejsze w przypadku Mannitolu, gdyż jest całkowicie przezierne, co daje możliwość zauważenia i rozpuszczenia wszystkich skrystalizowanych cząsteczek.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

Pytania nr 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 212 diety Fresubin Energy Drink 200ml o smaku waniliowym - dieta wysokokaloryczna(1,5 kcal/ml), bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina, serwatka) (5,6g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy) (5,8g/100ml), węglowodany (maltodekstyny, cukier trzcinowy)(18,8g/100ml) 
o osmolarności 405 mosmol/l, po przeliczeniu na ml i zaokrągleniu do pełnych opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę

Pytania nr 6:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 213 diety cząstkowej w proszku Fresubin Protein Powder, będącą źródłem białka, o neutralnym smaku w opakowaniu jednostkowym po 300 g po odpowiednim przeliczeniu na gramy i zaokrągleniu do pełnych opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytania nr 7:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 pozycja 24 produktu leczniczego  Linezolid w bezpiecznym opakowaniu stojącym wyposażonym w dwa różnej wielkości porty, które nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę

Pytania nr 8:
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycji 2-7 produktów leczniczych w opakowaniach stojących z dwoma różnymi samouszczelniającymi się portami niewymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytania nr 9:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycji 8 płynu wieloelektrolitowego Optilyte, spełniającego najnowsze Polskie Wytyczne Okołooperacyjnego Leczenia Płynami opracowane w ramach prac Sekcji Płynoterapii i Hemostazy Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, według których należy: stosować zbilansowane krystaloidów zawierające w swoim składzie wszystkie jony w stosunku zbliżonym do zawartości w osoczu (zawartość jonu chloru poniżej 110mEq/l) oraz osmolarnorści w granicach 280-295mosm/l?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytania nr 10:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 pozycja 37 produktu leczniczego  Levofloxacin w  bezpiecznym opakowaniu z polietylenu, które jest wyposażone w dwa samouszczelniające się porty, nie wymagające  dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co  zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa stosowania?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 11
Czy Zamawiający  ze względu na zakończenie produkcji produktu THEOPHYLLINUM roztwór do wlew dozylnych 1,2 mg/ml, 250 ml  wyrazi zgodę na wykreślenie  pozycji 25  z  Zadania 2 ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami siwz w przypadku zadania nr 2 oferta może dotyczyć całego zadania lub  poszczególnych jego pozycji;

Pytanie 12
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 5 poz.1,2,3,4,5,6,7 preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym  w workach z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:
zastosowanie opakowań typu worek może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów
worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione  przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej mniejsca?
Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 5 poz. 8 nowoczesnego płynu wieloelektrolitowego Plasmalyte 500ml w pakowaniu worek Viaflo?
Uzasadnienie:
PlasmaLyte jest izotonicznym płynem wieloelektrolitowym o fizjologicznym składzie i fizjologicznym Ph oraz fizjologicznej osmolarności. Posiada podwójny układ buforowy (octan/glukonian), co zabezpiecza przed ryzykiem wywołania kwasicy spowodowanej niedokrwieniem. Nie zawiera jonów wapnia, co zwiększa kompatybilność z krwią i lekami. PlasmaLyte ma skład najbardziej zbliżony do osocza.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 14
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 9 poz.1,2,3,4,5,6,7 preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym  w workach z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:
zastosowanie opakowań typu worek może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów
worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione  przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej mniejsca?
Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie 15
Dotyczy Zadania  nr 1 poz.21
Zwracam sę z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający dopuści preparat Ambroxol h/chl., w opakowniu x 5 szt., z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 16
Dotyczy Zadania nr 2 poz 7
Zwracam sę z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający dopuści preparat Levofloxacinum 500mg/100ml w opakowaniu x5 worków z LDPE, z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 17
Dotyczy Zadania nr 2 poz. 1
Zwracam się z prośbą o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści preparat Amoxicillinum/clavulanic acid fiolka 1,2 g w opakowaniu x 5 fiolek?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie 18
Czy Zamawiający dopuści złożenie ofert na leki pakowane wg innej ilości sztuk , gramów, mililitrów  w opakowaniu, jeśli jest to uzasadnione  względami ekonomicznymi  ( nie dotyczy preparatów z uwagą Zamawiającego )  – jeśli tak, to w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań – czy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę czy do dwóch miejsc po przecinku  ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia - należy przeliczyć do pełnych opakowań

Pytanie 19
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 42 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu x 60 tabl? prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań czy do dwóch miejsc po przecinku czy do pełnych opakowań ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę, należy przeliczyć do pełnych opakowań

Pytanie 20
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 58 Cetirizinum x 20 tabl. – czy Zamawiający dopuści wycenę leku w opakowaniu x 30 tabl. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 21
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 90,91,92 Enarenal x 30 tabl. – czy celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej – Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu x 60 tabl z odpowiednim przeliczeniem ilości ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 22
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 117 Glucosum 80 g – ze względu na brak produkcji w wymaganej gramaturze czy Zamawiający dopuści wycenę 5 opakowań w gramaturze 75 g?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 23
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 180,181,182 – Metformin 30 tabl . powl. -czy celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu x 60 tabl. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 24
Dotyczy pakietu nr 1 poz 212 Dieta kompletna , bezresztkowa – Nurtidrink płyn 200 ml – jedyne dostępne na rynku opakowanie handlowe to Nutridrink 125 ml x 4 szt. – czy Zamawiający dopuści wycenę dostępnych opakowań handlowych w ilości 10 op. ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 25
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 225 – Pentoxyfiline x 20 tabl. o przed.uwal. – czy celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej Zamawiający dopuści wycenę leku w opakowaniu x 60 tabl. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie 26
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 319,320,321 Morphini sulphate 60 tabl powl. – czy celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej Zamawiający dopuści wycenę leku w opakowaniu x 30 tabl. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 27
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 323,324,325 Oxycodoni h/ch 60 tabl o przed. uwal. czy celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej Zamawiający dopuści wycenę leku w opakowaniu x 100 tabl. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 28
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 336 Diazepam 5 mg tabletki – Czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabletek powlekanych ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 29
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 2 Amikacin fiolki – czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci ampułek, tylko w takiej postaci lek jest obecnie  dostępny na rynku 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 30
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 19 Ketoprofen 100 mg tabl. powl. – czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci kapsułek w opakowaniu x 20 szt z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 31
Zadania nr 1 poz. 98
Z uwagi na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, prosimy o dopuszczenie równoważnego, spełniającego te same cele preparatu w takiej samej postaci o nazwie EnteroDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, konfekcjonowanym w postaci kapsułek z taką samą zawartością probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w kapsułce (250 mg). W załączeniu przesyłamy opis oferowanego produktu.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu równoważnego, spełniającego te same cele preparatu
Pytanie 32
Zadanie nr 1 poz. 137 
Z uwagi na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety, prosimy o dopuszczenie odpowiednika z identyczną zawartością asparaginianu ornityny i choliny, w postaci tabletek powlekanych.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odpowiednika z identyczną zawartością asparaginianu ornityny i choliny, w postaci tabletek powlekanych.

 

Pytanie 32
Zadanie nr 1 poz. 165 
Prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu probiotycznego o nazwie ProbioDr. będącego preparatem złożonym i dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym w swoim składzie najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę (w stosunku ilościowym 95%:5%). W załączeniu przesyłamy opis oferowanego produktu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 32
Zadanie nr 1 poz. 165 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie LactoDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczonym do stosowania niezależnie od wieku pacjentów, zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w postaci kapsułek (opakowanie x 20 lub x 30 kaps. – po przeliczeniu na odpowiednią liczbę opakowań). W załączeniu przesyłamy opis oferowanego produktu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 33
Ze względu na brak uaktualnionych Kart Charakterystyki dla preparatu Cisplatinum Accord, 1mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w Pakiecie 3 poz. 4, 5, i 6 leku ze stabilnością udokumentowaną na podstawie badań wykonanych przez referencyjne laboratorium oraz na podstawie oświadczenia producenta leku? Umożliwi to przystąpienie do pakietu większej ilości oferentów, przez co zamawiający będzie mógł wybrać bardziej korzystną cenowo ofertę.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

Data: 14.06.2017 r.

Pytania nr 1:
Czy Zamawiający wykreśli par. 2.4 umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Wprowadza jednak zmianę do zapisu projektu umowy § 2 ust. 4 „Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o istniejących brakach towaru, natychmiast po otrzymaniu zamówienia w formie faksu lub e-mail.„

Pytania nr 2:
Czy Zamawiający zmieni określony w par. 2.6. termin dostaw „na cito” z 8 godzin na 12 godzin? Tak określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce wyklucza z udziału w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo niższych ale w terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza konkurencję oraz zasadę równego udziału stron w postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 1734/09): „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tyko poprzez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy produktów, ale również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów, które zróżnicują sytuację wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostaw na „na cito” z 8 godzin na 12 godzin. Jednocześnie wyjaśnia, że dostawa na cito jest to sporadyczne zamówienie, wykonywane tylko 
w wyjątkowych sytuacjach, gdy wystąpi pilna potrzeba zamawiającego, którego nie mógł on przewidzieć w szczególności dla ratowania życia.  

Pytania nr 3:
Czy Zamawiający wykreśli w par. 2.8 wymóg wpisywania numeru zamówienia na fakturze? Systemy magazynowo-księgowe Wykonawcy nie zezwalają na dowolne dopiski na dokumentach księgowych i taka informacja nie jest możliwa do wydrukowania na fakturze.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis § 2 ust. 8 „Faktura oraz inny dokument potwierdzający dostawę winny bezwzględnie obejmować produkty farmaceutyczne tylko z niniejszej umowy i zawierać wskazanie numeru niniejszej umowy, w związku z którymi nastąpiła dostawa”.

Pytania nr 4:
Czy Zamawiający w par. 5.1 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w ciągu 2 dno roboczych  jest niemożliwe. 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i wydłuża termin rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych i tym samym zmienia zapis  § 5 ust. 1
„W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub braków ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub dostarczy brakujący towar zgodnie z zamówieniem (co do rodzaju, jakości i ilości) – w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od zgłoszenia danej reklamacji.” 
Pytania nr 5:
Czy Zamawiający w par. 5.3 wprowadzi zasadę,  że wstrzymana płatność dotyczy tylko kwestionowanej partii towaru, nie całej faktury? Obecna zasada, przy drobnej, kilkuzłotowej reklamacji, wstrzymuje płatność całej faktury, co naraża Wykonawcę na rażącą stratę.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Terminy wymiany towaru oraz wystawienia faktury korygującej są bardzo krótkie, dlatego wstrzymanie płatności nie naraża Wykonawcy na rażącą stratę
Pytania nr 6:
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.a z 10% do wartości max. 5%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Ochronę Wykonawcy przed rażąco wygórowaną karą zabezpieczają przepisy art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego   
Pytania nr 7:
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.b z 10% do wartości max. 5%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Ochronę Wykonawcy przed rażąco wygórowaną karą zabezpieczają przepisy art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego   

Pytania nr 8:
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.c z 2% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Ochronę Wykonawcy przed rażąco wygórowaną karą zabezpieczają przepisy art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego   
Pytania nr 9:
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.d z 2% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Ochronę Wykonawcy przed rażąco wygórowaną karą zabezpieczają przepisy art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego   

Pytania nr 10:
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.e z 10% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Ochronę Wykonawcy przed rażąco wygórowaną karą zabezpieczają przepisy art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego   

Pytania nr 11:
Czy Zamawiający w par. 7.3 na końcu doda frazę: „Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy  towar oferowany jest po cenie niższej”?  Obecny zapis o proporcjonalnej zmianie cen naraża Wykonawcę na rażącą stratę, jeśli zmuszony byłby obniżać ceny zawsze w przypadku obniżenia ceny urzędowej („proporcjonalnie”). Tymczasem cena ofertowa może być niższa od urzędowej także PO obniżce.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zapis dotyczy wzrostu cen urzędowych, nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy. 

Pytania nr 12:
Czy Zamawiający w par. 8.1.d zamiast obowiązku dostarczenia zamiennika wprowadzi obowiązek jego dostarczenia? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że  w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla zapis § 8 ust. 1d projektu umowy. 

Pytania nr 13:
Czy Zamawiający w par. 8.1.e zamiast obowiązku dostarczenia zamiennika wprowadzi obowiązek jego dostarczenia? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że  w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Ochronę Wykonawcy przed rażącą stratą gwarantuje art. 3571 Kodeksu cywilnego 

Pytania nr 14:
Czy Zamawiający w par. 8.1.f zamiast obowiązku dostarczenia zamiennika wprowadzi obowiązek jego dostarczenia? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że  w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Ochronę Wykonawcy przed rażącą stratą gwarantuje art. 3571 Kodeksu cywilnego. 

Pytania nr 15:
Czy Zamawiający dopisze, że zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności? Jest to zapis korzystny także dla Zamawiającego.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody

Data: 08.06.2017 r.

Pytania nr 1:
Zadanie nr 1 poz. 135
Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™  (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci ampułko-strzykawki x 3ml (objętość 10 ml) zgodna z Rekomendacją obsługi portu dożylnego stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego naczyniowego najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych do przepłukiwania dostępu naczyniowego zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Maksymalne ciśnienie dla ampułko-strzykawki wynosi 1,38 bara co chroni wszystkie cewniki dializycyjne oraz cewniki w portach dożylnych przed uszkodzeniem. Opakowanie zawiera pojedynczo pakowane ampułko-strzykawki w ilości 100 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody

Pytania nr 2:
Zadanie nr 1 poz. 135
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 135 z Zadania nr 1 – leki ogólne i stworzy osobny pakiet?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania nr 3:
Zamawiający dopuści  produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml  z przeliczeniem zamawianej ilości z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu  do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia ( pacjenci z HIT ), stosowany  jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody

Pytania nr 4:
Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml  pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody

Pytania nr 5:
Czy w zadaniu Nr 1  poz. 37 (Budesonidum/NEBBUD susp do nebul 0,5 mg/1ml a 2 ml) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga


Pytania nr 6:
Czy Zamawiający w zadaniu Nr 1  poz. 37 (Budesonidum/NEBBUD susp do nebul 0,5 mg/1ml a 2 ml) Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin ?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody

Zapytanie nr 7: 
Czy Zamawiający w zadaniu Nr 1  poz. 37 (Budesonidum/NEBBUD susp do nebul 0,5 mg/1ml a 2 ml) Zamawiający dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody

Pytania nr 8
Czy Zamawiający wyrazi zgode na wydzielenie poz. nr 1 z pakietu 6 (Fraxiparine 0,3 ml)?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody

Pytania nr 9
W przypadku negatywnej odpowiedzi na w/w pytanie - czy ze względów ekonomicznych w pakiecie nr 6 poz.1, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę 10 opakowań Fraxiparine 0,3 ml x 10 amp.strz.,na postać wielodawkową Nadroparine Calcium czyli FRAXIPARINE MULTI inj 9500jm/ml x 10f a 5ml (w ilości 1 opakowanie) + STRZYKAWKA KD-JECTIII 1ml +igła 25Gx100 (w ilości 1 opakowanie) + MINI SPIKE V X 1 szt.(w ilości 10 szt.)
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody

Data: 06.06.2017 r.

Pytanie nr 1
Zadanie nr 1, pozycja 165
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym ZP/04/2017, w pakiecie (zadaniu) ZADANIE NR 1-leki ogólne, w pozycji 165 dotyczącej „Lactobacillus-prep.złoż/MULTILAC” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek lub Floractin Box x 300 (20 blistrów x 15 kapsułek – z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania) producenta Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 2
Zadanie nr 1, pozycja 98
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym ZP/04/2017, w pakiecie (zadaniu) ZADANIE NR 1-leki ogólne, w pozycji 98 dotyczącej „Saccharomyces boulardii/LACIDOENTER 250 mg” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin Enteric x 15 kapsułek producenta Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy.

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody

Data: 05.06.2017 r. 

Pytanie nr 1
Zadanie nr 1, pozycja 212
W związku ze zmianą objętości jednostki sprzedażowej Nutridrink z 4x200 ml na 4x125 ml, prosimy 
o dopuszczenie diety kompletnej, hiperkalorycznej (2,4 kcal/ml) o zawartości białka 9,6g/100ml, bezglutenową, w postaci napoju mlecznego, do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego , różne smaki.
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.