Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala”, znak sprawy: ZP/ 03/2017

Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza informuje, że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ:

Pytanie nr 1
Które z wymienionych w załączniku nr 1 oraz 1A powierzchni podlegają konserwacji?
Odpowiedź: 
Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 2
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty m. in planu higieny z podziałem na strefy czystości. Z racji, że nie wszystkie pomieszczenia zostały dopasowane i wymienione w załączniku nr 9 (strefy higieniczne) prosimy o podanie stref czystości dla:
a)    Pokoje socjalne
b)    Dział Diagnostyczno – Leczniczy
c)    Pracownie laboratoryjne
d)    Rejestracja
e)    Gabinet kierownika
f)    Pomieszczenia z autoklawami
g)    Zmywalnia
h)    Szatnia
i)    Dział leków gotowych i wyrobów medycznych
j)    Salka konferencyjna
k)    Archiwum
l)    Pomieszczenie dezynfekcji karetek
Odpowiedź:
Zgodnie z podziałem opracowanym przez C.M.J.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający posiada lampy bakteriobójcze? Jeśli tak, czy wymagane jest zaoferowanie preparatu do dezynfekcji promienników tych lamp?
Odpowiedź 
Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 4
Zamawiający wymaga preparatu typu Incidur Spray. Pragniemy zauważyć, że ów preparat nie jest już dostępny na rynku a jego zamiennikiem jest Incidin Liquid Spray. Prosimy zatem o dopuszczenie zamiennika.
Odpowiedź 
Zgodnie z siwz.
Zgodnie  z zapisem siwz pkt. 3.20 zamawiający wyjaśnia, że  „Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu.
UWAGA! Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu
określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych lub o lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że przedmiot zamówienia jest równoważny lub charakteryzuje się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej”.

Pytanie nr 5
Czy do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonej substancją organiczna Zamawiający dopuści preparat chlorowy?
Odpowiedź 
Zgodnie z załącznikiem nr 11 pkt. 5

Pytanie nr 6
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści preparat typu Surfanios także do innych pomieszczeń strefy I, II, III poza tymi wymienionymi w załączniku nr 11 (tj. gabinetami zabiegowymi, salami chorych, korytarzami, windami).
Odpowiedź 
Zgodnie z załącznikiem nr 11 nr  9

Pytanie nr 7
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści dodatkowe, poza wskazanymi w załączniku nr 11,  preparaty dezynfekcyjny (myjąco-dezynfekcyjne) niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
Odpowiedź
Zgodnie z siwz

Pytanie nr 8
Zamawiający wskazuje środki do myjni typu : Anios LB 400, Anios LB 20, Anios LBT 30. Pragniemy zauważyć, że środek LBT 30 nie jest już dostępny a jego zamiennikiem (produkt, który ma zbliżone pH) jest Anios LB 200. Prosimy zatem o dopuszczenie zamiennika.
Odpowiedź
Zgodnie z załącznikiem nr 11 pkt. 2
Zgodnie  z zapisem siwz pkt. 3.20 zamawiający wyjaśnia, że  „Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu.
UWAGA! Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu
określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych lub o lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że przedmiot zamówienia jest równoważny lub charakteryzuje się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej”.

Pytanie do zapisów umowy
Pytanie nr 1
Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wnoszę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez dookreślenie zasad realizacji przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5.
Zamawiający w zapisach umowy zobowiązał się do przeprowadzenia waloryzacji w razie zaistnienia przesłanek z art. 142 ustawy PZP wedle starego brzmienia tego artykułu, które nie uwzględnia zmiany przepisów ustawy prawo zamówień publicznych od 1 września 2016 r., zgodnie z którą przepis art. 142 ust. 5 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych otrzymał następujące brzmienie: „wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;”
W związku z powyższym wnoszę o modyfikację.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis § 9 ust. 1 podpkt b Projektu umowy – załącznik nr 16 na następujący:
„zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie właściwych przepisów prawa – w takim przypadku zmiana cen może nastąpić z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego tj. wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio o % wzrost minimalnego wynagrodzenia albo o % wzrost minimalnej stawki godzinowej w przeliczeniu na liczbę pracowników z uwzględnieniem udziału wynagrodzenia w cenie usługi w ramach umowy.

Pytanie nr 2
II. Mając na uwadze zapisy projektu umowy prosimy o skrócenie terminu płatności do 30 dni. Utrzymanie takiego terminu jest przede wszystkim zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, jak i korzystne dla samych organizatorów, ze względu na
uniknięcie poniesienia dodatkowych kosztów z tytułu art. 5 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Wymieniona ustawa w art. 5 wyznacza 30 dniowy termin zapłaty i możliwość naliczania odsetek za niedotrzymanie terminu.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.  

Pytanie nr 3
III. Mając na uwadze treść wzoru umowy wnosimy o zmianę o 50% wysokości kar umownych zastrzeżonych w powyższych przepisach. 
W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela”.
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. Instytucja kary umownej poprawia wprawdzie sytuację prawną zamawiającego, jednak interesy wykonawcy są całkowicie zabezpieczone przez postanowienia art. 492 §2 Kodeksu cywilnego.

                            

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.