Pytania i odpowiedzi

Do pobrania:

Projekt umowy_ załacznik nr 7_zmiana

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych do oznaczenia morfologii krwi wraz z najmem analizatora hematologicznego” – znak sprawy: ZP/02/2017.
Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza informuje, 
że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ:
Dotyczy SIWZ, Projekt umowy – Załącznik nr 7: 
Pytanie 1 i pytanie 2
§4 ust. 1: Prosimy o wykreślenie zwrotu „telefonicznie” i usunięcie możliwości telefonicznego składania zamówień interwencyjnych. Wskazana forma jest nieodpowiednia z uwagi na brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności składanych zamówień i osoby składającej to zamówienie.
Ewentualnie prosimy o dodanie zwrotu w następującym brzmieniu:
„Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia zamówienia interwencyjnego faxem na nr ……….. lub emailem na adres …………… ”.
§4 ust. 1: Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:
„Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”
Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis §4 ust. 1 na następujący: „Szpital składał będzie zamówienie email: ………………………………………………. lub faxem na nr ……………………………………………………, który winien być czynny całodobowo, a zamówienia interwencyjne e-mailem: ………………………………………………… lub faxem pod nr …..……………….. który winien być czynny całodobowo.
Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. 
W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. 

Pytanie 3
§4 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie przed słowami: „Koszty związane ze zwrotem w/w przedmiotu umowy oraz ewentualnego zakupu interwencyjnego ponosi Wykonawca” wyrażenia „w przypadku uzasadnionych zgłoszeń”?
Zapis w dotychczasowym brzmieniu narzuca Wykonawcy obowiązek wymiany towaru na wolny do wad, tymczasem Wykonawca zgodnie z literą prawa nie może odmówić przyjęcia reklamacji z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, ale ma prawo po rozpatrzeniu reklamacji ją odrzucić, dlatego też zasadne jest aby wskazać, iż Wykonawca ma obowiązek wymiany towaru na wolny od wad w przypadku uzasadnionych reklamacji, a nie każdych.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
Pytanie 4
§4 ust. 5 i następny: Prosimy o modyfikację ww. postanowień poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu: 
„Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.”
Odpowiedź
Zamawiający zmienia zapis §4 ust. 1 na następujący: „Odbiór ilościowy dostarczonych materiałów nastąpi w ciągu 24 godzin od dostarczenia. Szpital może składać reklamacje ilościowe i asortymentowe w terminie 5 dni licząc od dnia dostarczenia materiałów (odczynników, krwi kontrolnej)  do swojej siedziby. Reklamacje zostaną przekazane e-mailem, faxem lub pisemnie. 
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia pisemnej odpowiedzi na składane reklamacje w ciągu 5 dni.”           

Pytanie 5
§5 ust. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin awarii usterki liczony był w dniach roboczych?
Jeżeli tak, prosimy o odpowiednią modyfikację poprzez dopisanie zwrotu „72 godzin w dni robocze” oraz usunięcie ostatniego zdania niniejszego postanowienia.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie 6
§5 ust. 6: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu: 
„Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie 7
§6 ust. 4: Prosimy o usunięcie niniejszego postanowienia.
Wykonawca wskazuje, iż faktury VAT za odczynniki i krew kontrolną wystawiane są każdorazowo w dniu dostawy materiałów do Zamawiającego, natomiast faktura za czynsz najmu analizatora wystawiana jest ostatniego dnia danego miesiąca. 
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie 8
§6 ust. 5: Prosimy o zmianę użytego sformułowania „od daty otrzymania faktury VAT” na zwrot „od daty wystawienia faktury VAT. Jeżeli Zamawiający otrzyma fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego”.
Dotychczasowy zapis powoduje, iż niemożliwe jest bezpośrednie ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego oraz dokładne określenie początku biegu terminu płatności.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie 9
§6: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: 
„W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z  ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.” 
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapis siwz.  W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  
Pytanie 10
§7 ust. 1 ppkt b): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia w taki sposób, aby wysokość kary umownej wynosiła 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy. W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, zaś zaproponowana przez Zamawiającego wysokość kary umownej jest rażąco zawyżona.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Instytucja kary umownej poprawia wprawdzie sytuację prawną zamawiającego, jednak interesy wykonawcy są całkowicie zabezpieczone przez postanowienia art. 484 §2 Kodeksu cywilnego.

Pytanie 11
§7 ust. 1 ppkt c): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pomniejszenie wartości zastrzeżonej kary umownej do 10% wartości odczynników dotkniętych wadą, nie mniej niż 50 zł? 
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Instytucja kary umownej poprawia wprawdzie sytuację prawną zamawiającego, jednak interesy wykonawcy są całkowicie zabezpieczone przez postanowienia art. 484 §2 Kodeksu cywilnego.

Pytanie 12
§7 ust. 3: Zwracamy uwagę na kwestię potrącania kar umownych z należności Wykonawcy. Proponujemy usunięcie tego zapisu. Zasadne byłoby, aby Wykonawca znał ewentualną kwotę kary umownej przed jej potrąceniem i ewentualnie mógł wówczas wyrazić zgodę na jej potrącenie z wynagrodzenia. Zaproponowane przez Zamawiającego automatyczne i jednostkowe „potrącanie” może prowadzić do licznych błędów.
Ewentualnie, prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu: 
„Ewentualne potrącenie dokonane będzie przez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o potrąceniu kwoty z tytułu naliczonych kar umownych, należne wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy pomniejszone zostanie o tę kwotę”.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 

Pytanie 13
§7: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Ochronę Wykonawcy przed rażącą stratą gwarantuje art. 3571 Kodeksu cywilnego
Pytanie 14
§7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:
"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości niniejszej umowy".
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Ochronę Wykonawcy przed rażącą stratą gwarantuje art. 3571 Kodeksu cywilnego
Pytanie 15
§8: Prosimy o uzupełnienie postanowienia zapisem w brzmieniu:
„(..) lub do wyczerpania całkowitej wartości umowy niniejszej umowy”.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapis siwz.  

Pytanie 16
Na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:
1.    Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228ze zm.), w tym w szczególności do: 
a)    ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
b)    przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie, 
c)    zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
d)    zwrotu  wszelkich  zawierających  dane  osobowe   nośników danych   przekazanych   przez Zmawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
e)    niezwłocznego    poinformowania    Zamawiającego    o    każdym    przypadku    naruszenia bezpieczeństwa danych.
2.    Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1  obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy.
3.    Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1  powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14dniowego okresu wypowiedzenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy siwz, bo nie jest przedsiębiorcą. Strony zobowiązane są przestrzegać powszechnie obwiązujących przepisów prawa.   

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.