Pytania i odpowiedzi

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala” – znak sprawy: ZP/03/2020
 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza informuje że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania i udzielił odpowiedzi i wyjaśnień:
 
28.07.2020 r. 
Pytanie nr 1 dotyczy: odpowiedzi Zamawiającego udzielonej na zadane pytanie nr 6:
Pytanie nr 6 dotyczy: indywidualnych środków ochrony pracownika, które są środkami rozszerzonymi podczas pandemii np. pandemii wirusa COVID-19
Po czyjej stronie: Wykonawcy czy Zamawiającego znajduje się zapewnienie indywidualnych środków ochrony pracownika wykonującego usługę, które są rozszerzonymi środkami ochrony pracownika podczas pandemii np. pandemii wirusa COVID-19 (obowiązek noszenia maseczek, rękawiczek jednorazowych itp. W zależności od wymogów które zostaną postawione)
Odpowiedź:
Zamawiający zapewni indywidualne środki ochrony pracownika wykonującego usługę, które są rozszerzonymi środkami ochrony pracownika podczas pandemii np. pandemii wirusa COVID-19 (obowiązek noszenia maseczek, rękawiczek jednorazowych itp. W zależności od wymogów które zostaną postawione) – strefa czerwona
Ze względu na to że wymóg noszenia indywidualnych środków ochrony pracownika wykonującego usługę, które są rozszerzonymi środkami ochrony pracownika podczas pandemii np. pandemii wirusa COVID-19 (obowiązek noszenia maseczek, rękawiczek jednorazowych itp. Wnosimy o potwierdzenie czy Zamawiający zapewni, indywidualne środki ochrony wszystkim pracownikom Wykonawcy zatrudnionym na całym terenie szpitala. Jak wiadomo obecnie na terenie Zamawiającego, jak i na terenach innych jednostek szpitalnych jest obowiązek noszenia indywidualnych środków jak: maseczki oraz rękawiczki, bez względu na to która to strefa/oddział. Obowiązek ten dotyczy zarówno wszystkich pracowników, a nie tylko tych którzy pracują w strefie czerwonej, jak i wszystkich pacjentów znajdujących się na terenie szpitala.
 
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko. Wyjaśnia, że przekazywanie środków ochrony indywidualnej dla pracujących w strefie czerwonej jest wyjątkiem od ogólnej zasady, iż to Wykonawca powinien zapewnić swoim pracownikom należyte środki ochrony. Wyjątek spowodowany jest tym, że przekazując specjalistyczne środki ochrony indywidualnej tj. maseczki FFP2, FFP3, fartuchy barierowe Zamawiający ma pewność, że wszystkie osoby przebywające w strefie czerwonej mają zapewnioną jednakową ochronę.  
 
27.07.2020 r. 
Pytanie nr 1 dotyczy: załącznika nr 4 pozycja 9
1. Po czyjej stronie Zamawiającego/Wykonawcy leży zakup aparatu do fumigacji? 
Odpowiedź:
Zamawiający posiada urządzenie do fumigacji  TWINCRUISER  - urządzenie może korzystać w swoim działaniu z nadtlenku wodoru ( H2O2 ) lub peroksonu ( O3+H2O2) .
Środek polecany przez dostawcę urządzenia: AMITY PX 07
2. Po czyjej stronie Zamawiającego/Wykonawcy leży zakup preparatu do fumigacji? Jeżeli po stornie Wykonawcy to, aby realnie skalkulować ofertę, wnosimy o podanie minimalnej ilości fumigacji, oraz minimalnej ilości metrów sześciennych która ma podlegać procesowi fumigacji w pomieszczeniach szpitala wskazywanych przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych, specjalistę ds. epidemiologii i pielęgniarkę oddziałową, podczas wykonywania przez Wykonawcę usługi w okresie jednego miesiąca kalendarzowego.
Odpowiedź:
Zakup środka do fumigacji  leży po stronie Wykonawcy. Przewidywana ilość fumigacji około 5x 40m3  w miesiącu. 
Pytanie nr 2 dotyczy: załącznika nr 2
Prosimy o potwierdzenie prawidłowości zapisu :
- Oddział izolacyjny (strefa czerwona) - 07. 00 – 19.00  – 1 sprzątaczka – 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek)
Czy może jednak powyższy: Oddział izolacyjny (strefa czerwona) pracuje 7 dni w tygodniu i Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił na nim obsługę przez 7 dni w tygodniu 07. 00 – 19.00?
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadził już zmianę pracy oddziału  izolacyjnego – 7 dni w tygodniu godz. 07. 00 – 19.00. – informacja zamieszczona na stronie Zamawiającego.
Pytanie nr 3 dotyczy: załącznika nr 2
Prosimy o potwierdzenie prawidłowości zapisu :
Izba przyjęć, Dział Diagnostyczno-Leczniczy, Zakład rentgenodiagnostyki (RTG)- od godz. 6. 00 – 13. 00 – 1 sprzątaczka,  – 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek)
Czy może jednak powyższy: Izba przyjęć, Dział Diagnostyczno-Leczniczy, Zakład rentgenodiagnostyki (RTG) – wymaga obsługi o godzinę dłużej, ze względu na to że ostatnie zabiegi kończą się przed godziną 14-tą. W związku z powyższym powinien być postawiony zapis: od godz. 6. 00 – 14. 00 – 1 sprzątaczka,  – 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek)
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadził już zmianę pracy   Izba przyjęć, Dział Diagnostyczno-Leczniczy, Zakład rentgenodiagnostyki (RTG) – od godz. 6. 00 – 14. 00 – 1 sprzątaczka,  – 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek) - informacja zamieszczona na stronie Zamawiającego.
Pytanie nr 4 dotyczy: załącznika nr 9
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty m. in planu higieny z podziałem na strefy czystości. Z racji, że nie wszystkie pomieszczenia zostały dopasowane i wymienione w załączniku nr 9 (strefy higieniczne) prosimy o podanie stref czystości dla:
a) Pokoje socjalne
b) Pracownie laboratoryjne
c) Rejestracja
d) Gabinet kierownika
e) Pomieszczenia z autoklawami
f) Zmywalnia
g) Szatnia
h) Dział leków gotowych i wyrobów medycznych
i) Salka konferencyjna
j) Archiwum
k) Pomieszczenie dezynfekcji karetek
l) RTG
m) Komora dezynfekcyjna
n) Magazyn pralni
o) Pomieszczenia odpadów
Odpowiedź:
Zamawiający podaje strefy czystości: 
a) Pokoje socjalne – strefa I
b) Pracownie laboratoryjne - strefa III – dodatkowo opisane w załączniku nr 6 i nr 7
c) Rejestracja - strefa I
d) Gabinet kierownika - strefa I
e) Pomieszczenia z autoklawami - Dział Diagnostyczno – Leczniczy  dodatkowo opisany w załączniku nr 5 – strefa IV
f) Zmywalnia -  strefa I
g) Szatnia - strefa I
h) Dział leków gotowych i wyrobów medycznych - strefa II
i) Salka konferencyjna - strefa I
j) Archiwum- strefa I
k) Pomieszczenie dezynfekcji karetek - strefa II
l) RTG- strefa II
m) Komora dezynfekcyjna- strefa II
n) Magazyn pralni- strefa II
o) Pomieszczenia odpadów- strefa III
Pytanie nr 5 dotyczy: czynności, stanowiące niezbędny i nierozerwalny element procedur medycznych, wchodzących w zakres zadań wykonawcy
Prosimy o potwierdzenie, że poniżej wskazane czynności, stanowiące niezbędny i nierozerwalny element procedur medycznych, wchodzą w zakres zadań wykonawcy: 
1) pomoc przy myciu pacjentów, podawanie i odbieranie misek z wodą
2) pomoc przy zakładaniu/zmianie pampersów, wkładek itp.
3) pomoc przy odsysaniu wydalin i wydzielin
4) podawanie i odbieranie basenów, kaczek, nocników, misek nerkowych, misek-wanienek itp.
5) zlewanie zawartości basenów/kaczek, opróżnianie worków na mocz
6) pomoc przy podtrzymywaniu pacjenta
7) pomoc przy zmianie pozycji ułożenia pacjenta
8) pomoc przy unieruchomieniu pacjenta
9) mycie i dezynfekcja bezpośredniego otoczenia pacjenta
10) mycie i dezynfekcja pomieszczeń oddziału
11) zmiana zanieczyszczonej odzieży szpitalnej
12) pomoc w ubieraniu i rozbieraniu pacjenta
13) transport ubrań z lub do depozytu
14) pomoc pielęgniarce przy wykonywaniu różnego rodzaju prostych czynności przy pacjencie
15) potrzymanie złamanej kończyny przy zakładaniu pacjentowi szyn i opasek gipsowych
16) pomoc przy ułożeniu pacjenta w gabinecie RTG
17) pomoc przy zakładaniu różnego innego rodzaju opatrunków w czasie zabiegu
18) mycie i dezynfekcja sprzętów używanych w procesie zakładania opatrunków
19) mycie i dezynfekcja pomieszczeń zabiegowych
20) reagowanie na sygnalizację przywoławczą przy łóżku pacjenta
21) bezzwłoczne zgłaszanie personelowi medycznemu zauważonych w trakcie realizacji zadań nietypowych zdarzeń i zachowań mogących spowodować szkodę na zdrowiu lub mieniu pacjentów
22) wzywanie personelu medycznego w sytuacjach awaryjnych
23) mycie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych
24) mycie i dezynfekcja sprzętów służących do mycia i dezynfekcji
25) pomoc personelowi medycznemu przy zmianie odzieży i obuwia
26) pomoc personelowi medycznemu przy chirurgicznym myciu rąk
27) pomoc instrumentariuszce w przygotowaniu bielizny operacyjnej
28) pomoc w przygotowaniu materiałów opatrunkowych
29) pomoc w ustawieniu aparatury medycznej
30) przygotowanie pojemników na wycinki do badań
31) mycie i dezynfekcja sprzętów i aparatury medycznej
32) mycie i dezynfekcja pomieszczeń 
33) przygotowanie stanowiska dla noworodka
34) pomoc przy odśluzowaniu noworodka
35) odebranie i zabezpieczenie płodu po porodzie i transport do wyznaczonego miejsca
36) podanie pacjentce po porodzie kocy i poduszek
37) pomoc przy wykonaniu zdjęć RTG w trakcie zabiegów 
38) podkładanie misek nerkowych w przypadku wymiotów w trakcie zabiegu
39) pomoc przy zmianie podkładów medycznych w trakcie zabiegów
40) pomoc instrumentariuszce w trakcie zabiegu przy liczeniu i podawaniu narzędzi
41) usuwanie z podłogi gazików i serwet i zgłaszanie ich ilości instrumentariuszce
42) wymiana worków w trakcie zabiegów
43) wymiana pojemników urządzeń ssących
44) pomoc w odsysaniu wydzielin i wydalin
45) neutralizacja rozlanych na podłodze wydzielin, wydalin, krwi i innych płynów ustrojowych
46) mycie i dezynfekcja sprzętów medycznych
47) mycie i dezynfekcja pomieszczeń zabiegowych i operacyjnych
48) przygotowanie łóżka/wanny do porodu
49) rozkładanie pakietów ubrań operacyjnych dla zespołów operacyjnych w śluzie/ sali przedoperacyjnej
50) zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej zużytej bielizny operacyjnej
51) zmiana serwet i pościeli operacyjnej
52) zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej worków z odpadami pooperacyjnymi
53) zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej urządzeń wkładów i drenów do ssaków, urządzeń ssących / cewników / kaniul / worków na płyny ustrojowe / sond wraz z ich zawartością oraz opróżnienie ich zgodnie z procedurami
54) zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej opakowań po lekach, płynach infuzyjnych, krwi i środkach krwiopochodnych
55) mycie i dezynfekcja sprzętów i aparatury medycznej
56) mycie i dezynfekcja pomieszczeń operacyjnych i zabiegowych
57) obsługa depozytu odzieży i rzeczy pacjentów 
58) transport odzieży i rzeczy pacjentów z i do depozytu na oddział lub z oddziału
59) obsługa szatni szpitalnej, portierni, rejestracji, informacji szpitalnej, archiwum szpitalnego
60) prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą ww. pomieszczeń
61) mycie i dezynfekcja sprzętów używanych w obsługiwanych pomieszczeniach
62) mycie i dezynfekcja obsługiwanych pomieszczeń 
63) transport posiłków do kuchenek oddziałowych
64) przygotowanie wózków do wydawania posiłków
65) obsługa dźwigu towarowego do transportu posiłkami
66) uzgadnianie i aktualizacja diet dla poszczególnych pacjentów
67) aktualizacja jadłospisów w wyznaczonym do tego miejscu na oddziale
68) przechowywanie próbek żywności zgodnie z przepisami sanitarnymi
69) przygotowanie napojów podawanych do posiłków (np. herbata)
70) podgrzewanie kleików podawanych pacjentom pomiędzy posiłkami
71) podanie pacjentowi jego własnych produktów przechowywanych w lodówce oddziałowej 
72) zebranie naczyń i sztućców po konsumpcji z sal chorych
73) mycie naczyń i sztućców
74) odbiór czystych naczyń ze zmywalni i ułożenie w szafkach
75) prowadzenie dokumentacji ilościowej naczyń
76) mycie i dezynfekcja pojemników i wózków do transportu posiłków
77) cykliczne rozmrażanie lodówek w kuchenkach oddziałowych 
78) kontrola i rejestracja temperatur w lodówkach
79) dokumentacja czynności dezynfekcji i wymiany ściereczek i myjek kuchennych
80) zbieranie i transport odpadów pokonsumpcyjnych do wyznaczonych punktów
81) mycie i dezynfekcja pojemników na odpadów pokonsumpcyjne
82) mycie i dezynfekcja pomieszczeń kuchennych i magazynowych
83) przygotowanie naczyń i sztućców,
84) porcjowanie posiłków
85) transport posiłków do sal chorych
86) podanie posiłków pacjentowi
87) zabezpieczenie posiłków pacjentom przebywającym na badaniach i wydanie posiłku po powrocie pacjenta
88) pomoc przy karmieniu i nawodnieniu pacjentów
89) nadzorowanie pacjentów podczas posiłków
90) zebranie naczyń po konsumpcji
91) transport naczyń do myjni
92) mycie i dezynfekcja pojemników transportowych, wózków, naczyń i sztućców
93) mycie i dezynfekcja kuchenek i myjni
94) mycie i dezynfekcja miejsc spożywania posiłków
95) pobranie czystej odzieży z magazynu i transport do komórek szpitala
96) przygotowanie łóżka szpitalnego: zdjęcie brudnej pościeli i założenie czystej pościeli
97) pomoc przy wymianie zabrudzonej pościeli
98) założenie na łóżko pokrewna ochronnego
99) transport brudnej pościeli do punktu składowania
100) mycie i dezynfekcja łózka szpitalnego
101) mycie i dezynfekcja otoczenia łóżka szpitalnego
102) zbieranie i pakowanie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej
103) segregowanie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej
104) liczenie i ważenie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej
105) prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką brudną bielizną i odzieży szpitalnej
106) zabezpieczanie czystej bielizny i odzieży szpitalnej w worki foliowe 
107) odpowiednie przechowywanie czystej bielizny i odzieży szpitalnej
108) mycie i dezynfekcja pojemników do przechowywania bielizny i odzieży
109) mycie i dezynfekcja pomieszczeń magazynowych bielizny i odzieży
110) transport bielizny i odzieży do wyznaczonych punktów
111) potwierdzenie zdania brudnej bielizny i odzieży szpitalnej oraz przyjęcia czystej bielizny i odzieży szpitalnej
112) segregacja bielizny na poszczególne komórki szpitalne
113) prowadzenie punktu zdawania i odbioru bielizny i odzieży szpitalnej
114) prowadzenie dokumentacji związanej z praniem bielizny i odzieży szpitalnej
115) mycie i dezynfekcja sprzętów do transportu bielizny i odzieży szpitalnej
116) mycie i dezynfekcja pomieszczeń - punktów zdawania, odbioru i przechowywania bielizny i odzieży szpitalnej
117) bieżące monitorowanie ilości odpadów w pojemnikach
118) opróżnianie koszy i pojemników na odpady
119) wynoszenie odpadów z pomieszczenia
120) selektywna zbiórka odpadów w jednostkach szpitala
121) opisywanie worków na odpady
122) transport odpadów do wyznaczonych miejsc składowania
123) kontrola temperatury oraz czasu składowania odpadów
124) prowadzenie dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami 
125) mycie i dezynfekcja pojemników na odpady
126) mycie i dezynfekcja sprzętów do transportu odpadów
127) mycie i dezynfekcja miejsc składowania odpadów
128) monitorowanie ilości środków
129) zgłaszanie bieżącego zapotrzebowania na środki
130) rozładunek i magazynowanie dostarczonych środków
131) pobieranie środków z magazynu i bieżące uzupełnianie podajników
132) dokumentowanie zużycia środków 
133) mycie i dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów magazynowych
134) mycie i dezynfekcja wózków do transportu środków
135) mycie i dezynfekcja podajników na środki
136) transport narzędzi medycznych
137) transport sprzętu medycznego
138) transport środków opatrunkowych
139) transport środków higienicznych
140) transport środków medycznych
141) transport wyników badań
142) transport dokumentacji oraz korespondencji wewnętrznej
143) transport bielizny i odzieży szpitalnej
144) transport naczyń i sztućców
145) transport odpadów
146) mycie i dezynfekcja sprzętów służących do transportu
147) mycie i dezynfekcja pomieszczeń służących do magazynowania sprzętów transportowych
148) pomoc przy bezpiecznym ułożeniu/przełożeniu pacjenta
149) pomoc przy transporcie pacjenta
150) pomoc pacjentowi przy przemieszczaniu się
151) mycie i dezynfekcja sprzętów i wózków służących do transportu pacjentów
152) mycie i dezynfekcja pomieszczeń do przechowywania sprzętów transportowych
153) pomoc przy rozładunku krwi i środków krwiopochodnych
154) transport krwi i środków krwiopochodnych
155) zewnętrzna kontrola stanu termo pojemnika do transportu krwi i środków    krwiopochodnych
156) dokumentowanie czynności transportu krwi i środków krwiopochodnych
157) transport materiału biologicznego do badań
158) mycie i dezynfekcja sprzętów i wózków służących do transportu krwi i materiałów krwiopochodnych
159) mycie i dezynfekcja pomieszczeń przechowywania krwi  i materiałów krwiopochodnych
160) pomoc przy rozładunku leków i środków opatrunkowych
161) magazynowanie środków i leków
162)mycie i dezynfekcja przedmiotów i sprzętów używanych w procesie gospodarki lekami i środkami opatrunkowymi
163) pomoc w transporcie leków i środków opatrunkowych
164) mycie i dezynfekcja sprzętów transportowych
165) mycie i dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów aptecznych
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że poniżej wskazane czynności, stanowią niezbędny i nierozerwalny element procedur medycznych, wchodzących w zakres zadań wykonawcy: 
1) pomoc przy myciu pacjentów, podawanie i odbieranie misek z wodą
2) pomoc przy zakładaniu/zmianie pampersów, wkładek itp.
3) podawanie i odbieranie basenów, kaczek, nocników, misek nerkowych, misek-wanienek itp.
4) zlewanie zawartości basenów/kaczek, opróżnianie worków na mocz
5) pomoc przy podtrzymywaniu pacjenta
6) pomoc przy zmianie pozycji ułożenia pacjenta
7) pomoc przy unieruchomieniu pacjent
8) mycie i dezynfekcja bezpośredniego otoczenia pacjenta
9) mycie i dezynfekcja pomieszczeń oddziału
10) zmiana zanieczyszczonej odzieży szpitalnej
11) pomoc w ubieraniu i rozbieraniu pacjenta
12) transport ubrań z lub do depozytu
13) pomoc pielęgniarce przy wykonywaniu różnego rodzaju prostych czynności przy pacjencie
14) pomoc przy zakładaniu różnego innego rodzaju opatrunków w czasie zabiegu
15) mycie i dezynfekcja sprzętów używanych w procesie zakładania opatrunków
16) mycie i dezynfekcja pomieszczeń zabiegowych
17) reagowanie na sygnalizację przywoławczą przy łóżku pacjenta
18) bezzwłoczne zgłaszanie personelowi medycznemu zauważonych w trakcie realizacji zadań nietypowych zdarzeń i zachowań mogących spowodować szkodę na zdrowiu lub mieniu pacjentów
19) wzywanie personelu medycznego w sytuacjach awaryjnych
20) mycie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych
21) mycie i dezynfekcja sprzętów służących do mycia i dezynfekcji
22) neutralizacja rozlanych na podłodze wydzielin, wydalin, krwi i innych płynów ustrojowych
23) obsługa depozytu odzieży i rzeczy pacjentów 
24) transport odzieży i rzeczy pacjentów z i do depozytu na oddział lub z oddziału
25) mycie i dezynfekcja sprzętów używanych w obsługiwanych pomieszczeniach
26) mycie i dezynfekcja obsługiwanych pomieszczeń 
27) transport posiłków do kuchenek oddziałowych
28) przygotowanie wózków do wydawania posiłków
29) obsługa dźwigu towarowego do transportu posiłkami
30) uzgadnianie i aktualizacja diet dla poszczególnych pacjentów
31) przygotowanie napojów podawanych do posiłków (np. herbata)
32) podgrzewanie kleików podawanych pacjentom pomiędzy posiłkami
33) podanie pacjentowi jego własnych produktów przechowywanych w lodówce oddziałowej 
34) zebranie naczyń i sztućców po konsumpcji z sal chorych
35) mycie i dezynfekcja pojemników i wózków do transportu posiłków
36) cykliczne rozmrażanie lodówek w kuchenkach oddziałowych 
37) kontrola i rejestracja temperatur w lodówkach
38) zbieranie i transport odpadów pokonsumpcyjnych do wyznaczonych punktów
39) mycie i dezynfekcja pojemników na odpadów pokonsumpcyjne
40) mycie i dezynfekcja pomieszczeń kuchennych i magazynowych
41) porcjowanie posiłków
42) transport posiłków do sal chorych
43) podanie posiłków pacjentowi
44) zabezpieczenie posiłków pacjentom przebywającym na badaniach i wydanie posiłku po powrocie pacjenta
45) zebranie naczyń po konsumpcji
46) transport naczyń do myjni
47) mycie i dezynfekcja pojemników transportowych, wózków, naczyń i sztućców
48) przygotowanie łóżka szpitalnego: zdjęcie brudnej pościeli i założenie czystej pościeli
49) pomoc przy wymianie zabrudzonej pościeli
50) założenie na łóżko pokrewna ochronnego
51) mycie i dezynfekcja łózka szpitalnego
52) mycie i dezynfekcja otoczenia łóżka szpitalnego
53) zbieranie i pakowanie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej
54) segregowanie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej
55) mycie i dezynfekcja pojemników do przechowywania bielizny i odzieży
56) mycie i dezynfekcja pomieszczeń magazynowych bielizny i odzieży
57) mycie i dezynfekcja sprzętów do transportu bielizny i odzieży szpitalnej
58) bieżące monitorowanie ilości odpadów w pojemnikach
59) opróżnianie koszy i pojemników na odpad
60) wynoszenie odpadów z pomieszczenia
61) selektywna zbiórka odpadów w jednostkach szpitala
62) opisywanie worków na odpady
63) transport odpadów do wyznaczonych miejsc składowania
64) kontrola temperatury oraz czasu składowania odpadów
65) mycie i dezynfekcja pojemników na odpady
66) mycie i dezynfekcja sprzętów do transportu odpadów
67) mycie i dezynfekcja miejsc składowania odpadów
68) monitorowanie ilości środków
69) zgłaszanie bieżącego zapotrzebowania na środki
70) rozładunek i magazynowanie dostarczonych środków
71) pobieranie środków z magazynu i bieżące uzupełnianie podajników
72) dokumentowanie zużycia środków 
73) mycie i dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów magazynowych
74) mycie i dezynfekcja wózków do transportu środków
75) mycie i dezynfekcja podajników na środki
76) pomoc przy transporcie pacjenta
77) pomoc pacjentowi przy przemieszczaniu się
78) mycie i dezynfekcja sprzętów i wózków służących do transportu pacjentów
79) mycie i dezynfekcja pomieszczeń do przechowywania sprzętów transportowych
80) mycie i dezynfekcja przedmiotów i sprzętów używanych w procesie gospodarki lekami i środkami opatrunkowymi
81) mycie i dezynfekcja sprzętów transportowych
82) mycie i dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów aptecznych
Pytanie nr 6 dotyczy: indywidualnych środków ochrony pracownika, które są środkami rozszerzonymi podczas pandemii np. pandemii  wirusa COVID-19
Po czyjej stronie: Wykonawcy czy Zamawiającego znajduje się zapewnienie indywidualnych środków ochrony pracownika wykonującego usługę, które są rozszerzonymi środkami ochrony pracownika podczas pandemii np. pandemii  wirusa COVID-19 (obowiązek noszenia maseczek, rękawiczek jednorazowych itp. W zależności od wymogów które zostaną postawione)
Odpowiedź: 
Zamawiający zapewni indywidualne środki ochrony pracownika wykonującego usługę, które są rozszerzonymi środkami ochrony pracownika podczas pandemii np. pandemii  wirusa COVID-19 (obowiązek noszenia maseczek, rękawiczek jednorazowych itp. W zależności od wymogów które zostaną postawione) – strefa czerwona
Pytanie nr 7 dotyczy: środków pełnej ochrony osobistej dla pracowników Wykonawcy na Oddziale Izolacyjnym (czerwona strefa) 
Odpowiedź:  
Zamawiający zapewnia środki ochrony indywidualnej w oddziale izolacyjnym/ 
Pytanie nr 8 dotyczy: mycia okien 2xrok
Prosimy o podanie powierzchni okien do mycia 2xrok, oraz tego jaka ilość metrów kwadratowych okien musi być umyta metodą alpinistyczną
Odpowiedź:  
Zamawiający wyjaśnia, że ilość powierzchni do mycia okien wynosi|: 700m2  
Zamawiający nie posiada okien, do których wymagana jest metoda alpinistyczna. 
 
Pytanie nr 8
Czy do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonej substancją organiczna Zamawiający dopuści preparat chlorowy?
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza
Pytanie nr 9
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści preparat typu Surfanios także do innych pomieszczeń strefy I, II, III poza tymi wymienionymi w załączniku nr 11 (tj. gabinetami zabiegowymi, salami chorych, korytarzami, windami).
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że dopuszcza preparat typu Surfanios (Surfanios lemon fresh)
 Pytanie nr 10
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści dodatkowe, poza wskazanymi w załączniku nr 11,  preparaty dezynfekcyjny (myjąco-dezynfekcyjne) niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści dodatkowe, poza wskazanymi w załączniku nr 11,  preparaty dezynfekcyjny (myjąco-dezynfekcyjne) niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, po uzgodnieniu z pielęgniarką epidemiologiczną Szpitala. 
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający wymaga ekstrakcyjnego czyszczenia żaluzji czy samego mycia?.
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga
Pytanie nr 12
W dokumentacji postępowania brakuje załącznika nr 4a tj. Planu higieny w sali gimnastycznej, prosimy o zamieszczenie
Odpowiedź:  
Zamawiający wyjaśnia, że w związku ze zmianą organizacji pracy szpitala, nie ma Sali gimnastycznej, dlatego nie został dołączony załącznik 4a.
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający w dobie nachodzącej elektronizacji, dbania o ekologię, odstąpi jak co roku od wymogu przedstawienia do oferty łącznie 14 załączników będących wzorami Zamawiającego (zał. 1-13). Wykonawca nie nanosi na nich jakichkolwiek zmian i nie stanowią one treści oferty. Czy nie wystarczającym byłoby zawarcie w formularzu ofertowym standardowego i najprostszego zapisu np. ,,akceptujemy bez zastrzeżeń dokumentację postępowania”.
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty załączników od nr 1-13. Jednakże w celu spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć 
 „Koncepcję wykonywania usługi, która w szczególności musi zawierać: 
- zasady organizacji pracy z uwzględnieniem całodobowej obsługi i obsady na poszczególnych odcinkach, 
- plan higieny, 
- szczegółowe procedury i instrukcje utrzymania czynności, 
- dobór środków dezynfekcyjnych, myjąco-czyszczących, 
- dobór sprzętu i urządzeń. 
Pytanie nr 14
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie zawarł żadnych wymogów dotyczących zdolności technicznej i zawodowej w postaci doświadczenia wykonawcy w realizacji podobnych usług stanowiących przedmiot zamówienia. Przedmiotem przetargu jest m in. sprzątanie oddziałów szpitalnych, dezynfekcja, transport odpadów oraz opieka nad pacjentem w obiekcie szpitalnym o powierzchni ponad 3000 m2. Zamawiający celem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz funkcjonowania szpitala nie może narażać się na ryzyko nienależytego wykonania usługi czy odniesienia szkody, tym bardziej w ciągłym okresie zagrożenia epidemicznego. Dodatkowo w wykazie dokumentów wymaganych w postępowaniu widnieje wykaz usług. 
Mając na uwadze powyższe prosimy o wprowadzenie do warunków udziału w postępowaniu wymogów doświadczenia jak w poprzednim postępowaniu, z uwzględnieniem Oddziału Chorób Płuc tj.:
Dodatkowo w wykazie dokumentów wymaganych w postępowaniu widnieje wykaz usług. 
Mając na uwadze powyższe prosimy o wprowadzenie do warunków udziału w postępowaniu wymogów doświadczenia jak w poprzednim postępowaniu, z uwzględnieniem Oddziału Chorób Płuc tj.:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się doświadczeniem w wykonywaniu 3 usług objętych zamówieniem świadczonych przez okres co najmniej 12 miesięcy w odniesieniu do co najmniej 3 szpitali o podobnej ilości łóżek (100 lub więcej), świadczących całodobową opiekę nad pacjentem o rocznej wartości usługi 500 000 zł, gdzie przynajmniej jeden ze szpitali posiada w swojej strukturze Odział Chorób Płuc/Pulmonologiczny w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
Pytanie nr 15
Mając na uwadze zapisy projektu umowy prosimy o skrócenie terminu płatności z 60 dni na 30 dni. Utrzymanie takiego terminu jest przede wszystkim zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, jak i korzystne dla samych organizatorów, ze względu na uniknięcie poniesienia dodatkowych kosztów z tytułu art. 5 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Wymieniona ustawa w art. 5 wyznacza 30 dniowy termin zapłaty i możliwość naliczania odsetek za niedotrzymanie terminu.
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
Pytanie nr 16
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych które nakładają na Zamawiającego obowiązek odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania tj.:
• od 18 kwietnia 2019 r. – zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej 30 000 euro;
• od 1 sierpnia 2019 r. –  zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 30 000 euro.
Prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca będzie mógł wysyłać do Zamawiającego faktury elektroniczne.
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że będzie mógł wysłać do Zamawiającego faktury elektroniczne.
Pytanie nr 17
Niniejszym wnosimy o dodanie do treści siwz badania podstawy wykluczenia wykonawcy określonej w art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP).
Z naszych dotychczasowych analiz wynika, że w postępowaniach, w których nie przewidziano ww. fakultatywnych podstaw wykluczenia oferty składają podmioty, którym w ostatnich trzech latach wypowiedziano umowy o zamówienia publiczne z przyczyn leżącej po stronie wykonawcy. 
Zamawiający będący szpitalem w szczególny sposób powinien zwrócić uwagę na ryzyka związane z nienależytym wykonywaniem usług będących przedmiotem zamówienia. 
Ryzyka sanitarno-epidemiologiczne, a co za tym idzie zagrożenie zdrowia i życia pacjentów spowodowane dezorganizacją pracy placówki (w drastycznych przypadkach nawet konieczność odwołania planowanych operacji lub zabiegów medycznych) może narazić szpital na poważne konsekwencje.
Zamawiający – jako gospodarz postępowania – powinien zapewnić sobie jak najszerszy katalog narzędzi przewidzianych prawem, co umożliwi mu gruntowną weryfikację potencjału wykonawców oferujących swoje usługi oraz ewentualną eliminację tych wykonawców, którzy nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienia publicznego.
W naszej ocenie tak szerokie podejście do aspektu badania wiarygodności wykonawców składających ofertę zminimalizuje po stronie Zamawiającego ryzyko wyboru Wykonawcy, który ma już w okresie ostatnich 3 lat potwierdzone niewykonanie umowy o zamówienie publiczne, włącznie z zatrzymaniem gwarancji należytego wykonania (w wysokości ponad 350 tys. zł), przez co naraził zamawiającego z segmentu ochrony zdrowia (szpital) na bardzo poważne ryzyka sanitarno-epidemiologiczne.
Brak w przedmiotowym postępowaniu fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 PZP spowoduje brak realnej możliwości weryfikacji przez Zamawiającego negatywnego doświadczenia Wykonawców, dlatego - mając na wglądzie Państwa uzasadniony interes polegający na maksymalnym zabezpieczeniu niczym niezakłóconego świadczenia usług medycznych przez szpital - uprzejmie wnosimy jak powyżej.        
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
 
Pytanie nr 18
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności liczony był od dnia wystawienia faktury?. Rozwiązanie takie jest zgodne z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i pozwala uniknąć zatorów płatniczych.
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
 
Pytanie nr 19
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający przed naliczeniem kary umownej o której mowa w §4 ust. 1 projektu umowy wezwie wykonawcę do usunięcia nieprawidłowości przy realizacji niniejszej umowy. W przypadku ich nie usunięcia lub braku reakcji ze strony wykonawcy w wyznaczonym terminie, Zamawiający naliczy karę umowną.
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza
 
Pytanie nr 20
Zamawiający w §4 ust. 3 projektu umowy zawarł zapis o możliwości odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia 3 uchybień przy realizacji umowy. Z uwagi na nieograniczony i nieskończony charakter pojęcia uchybienie prosimy o potwierdzenie, iż chodzi o uchybienia podobnego rodzaju. Dodatkowo z uwagi na powyższe oraz 12 miesięczny okres świadczenia usługi prosimy o wskazanie i chodzi o 3 uchybienia w okresie 1 miesiąca lub kwartału.
Odpowiedź:  
Zamawiający wyjaśnia, że termin realizacji usługi wynosi do 31 stycznia 2021 r. i jednocześnie potwierdza, że   chodzi o 3 uchybienia w okresie 1 miesiąca. 
 
Pytanie nr 21
Niniejszym wnosimy o modyfikację zapisów wzoru umowy w zakresie możliwości jednostronnego wyłączania części  
usługi tj.  § 9 ust. 2 oraz § 6 ust 2-3 projektu umowy
Z naszego wieloletniego doświadczenia w zakresie obsługi obiektów Służby Zdrowia wynika, że czasowe ograniczenia usługi sprowadzają się w większości przypadków do zmniejszenia obsługiwanej przez Wykonawcę powierzchni, ale najczęściej nie dochodzi do zmniejszenia ilości (likwidacji) obsługiwanych łóżek ani też do redukcji personelu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania tej jednostki. Faktycznemu ograniczeniu ulega jedynie sprzątana powierzchnia a reszta składników takich jak materiały higieniczne, materiały eksploatacyjne oraz wymagania co do pracy personelu pozostają bez zmian; są jedynie przenoszone w inne miejsca szpitala. 
W takich sytuacjach od Wykonawcy oczekuje się zabezpieczenia wszystkich niezbędnych środków do realizacji usługi w niezmienionym zakresie, ograniczając jednocześnie jego przychód wynikający z umowy, co jest krzywdzące dla Wykonawców.
Obecna treść umowy daje zbytnią swobodę redukowania wynagrodzenia Wykonawców w okolicznościach wyłączenia części usługi, dlatego wskazanym jest wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego sprawiedliwe traktowanie Wykonawców w takich sytuacjach. 
Automatyczne stosowanie obniżenia wynagrodzenia w proporcji do zakresu wymaganych usług może prowadzić w skrajnych przypadkach do konieczności wykonywania usługi z rażącą stratą po stronie Wykonawcy. Jeśli zamawiający w niekontrolowany sposób będzie miał możliwość ograniczania zakresu przedmiotu zamówienia - opis przedmiotu zamówienia stanie się niejednoznaczny, przez co właściwe oszacowanie ryzyka związanego z realizacją zadania będzie bardzo trudne. Niesie to za sobą konsekwencje w postaci problemów z właściwą wyceną oferty przez Wykonawcę. 
Zamawiający powinien wyraźnie określić wszelkie parametry zamówienia oraz jego ryzyka tak aby Wykonawcy mogli świadomie i rzetelnie realizować powierzone im zadania. Zamawiający związany jest treścią umowy, zatem wszelkie zmiany umowy dotyczące zakresu przedmiotu świadczenia winny wymagać zgody obu stron oraz formy pisemnego aneksu, w przeciwnym razie należy umożliwić Wykonawcy rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. 
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy poniższych mechanizmów umożliwiających sprawiedliwe traktowanie Wykonawcy:
§6 pkt. 2
a) Zakres dopuszczalnych zmian wielkości przedmiotu umowy, w czasie na jaki umowa została zawarta, nie może przekraczać 20 % miesięcznej wartości umowy, z wyłączeniem zmian będących następstwem zmian przepisów, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony ustalają, iż wszelkie zmiany, o których mowa w niniejszym punkcie wymagają zachowania tygodniowego okresu wyprzedzenia. 
b) W przypadku, gdyby wystąpiła potrzeba dokonania zmiany wielkości przedmiotu zamówienia o wskaźniku wyższym, niż określony w ust 1, strony podejmą negocjacje zmierzające do ustalenia wielkości zmiany przedmiotu zamówienia, sposobu wykonywania umowy po wprowadzeniu takiej zmiany oraz zasad wzajemnych rozliczeń. Zmiany w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie wymagają dla swojej ważności formy pisemnego aneksu. 
c)  W przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia co do wszystkich warunków współpracy, bądź w przypadku gdy zmiany, które mają być wprowadzone w istotny sposób zmieniają pierwotny przedmiot umowy, strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
d)  Jako zmiany w istotny sposób zmieniające pierwotny przedmiot umowy uznaje się w szczególności:
• zmianę reżimu sanitarnego pomieszczeń objętych usługą,
• zmianę ilości środków eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania usługi w zakresie przekraczającym ilości środków pierwotnie dedykowanych do realizacji umowy
• zmianę proporcji usług składowych, wchodzących w zakres umowy o w stosunku do pierwotnego przedmiotu umowy
Odpowiedź:  
Zamawiający wyjaśnia, że został zmieniony projekt umowy stanowiący załącznik nr 16 i tym samym podtrzymuje zapisy zmienionego załącznika nr 16_zmiana. 
 
Pytanie nr 22 dotyczy: załącznika nr 13
Po czyjej stronie Zamawiającego/Wykonawcy leży zakup dozowników do mydła i dezynfekcji?
Odpowiedź:  
Zamawiający wyjaśnia, że zakup dozowników do mydła i dezynfekcji należy do Wykonawcy. 
  
Pytanie nr 23 dotyczy: załącznika nr 2
Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia nocnego w formie dyżuru z pracownikiem w miejscu wykonywania usługi 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga zabezpieczenia nocnego. 
 
 
 
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.