Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa leków-programy lekowe” – znak sprawy: ZP/01/2020
 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza informuje że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania i udzielił odpowiedzi i wyjaśnień:
 
PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ
 
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający zmieni określony w par. 2.6 termin dostaw „na cito” z 6 godzin na 12 godzin?  Tak określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce wyklucza z udziału w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo niższych ale w terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza konkurencję oraz zasadę równego udziału stron w postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 1734/09): „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tyko poprzez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy produktów, ale również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów, które zróżnicują sytuację wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić.”
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i termin dostawy na cito 8 godzin. Jednocześnie wyjaśnia, że dostawa „na cito” jest to sporadyczne, jednostkowe zamówienie, wykonywane tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy wystąpi pilna potrzeba zamawiającego, którego nie mógł on przewidzieć w szczególności np. dla ratowania życia.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.c z 2% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
 
 
 
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.d z 2% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający w par. 8.1.b zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający w par. 8.1.d zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający w par. 8.1.e zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
Pytanie nr 7
Czy Zmawiający odstąpi od wymogu aby lek o nazwie Clexane 300 mg x 1 fiolka + zestaw (…) zawarty w zadaniu nr 5 znajdował się na liście leków refundowanych przez NFZ? Ta dawka leku jest postacią wielodawkową, aplikowaną pacjentowi tylko i wyłącznie podczas leczenia szpitalnego i nie znajduje się w wykazie leków refundowanych. 
Odpowiedź:
Zamawiający w zadaniu nr 5 odstępuje od wymogu aby oferowany preparat znajdował się na liście refundowanych przez NFZ
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek w Zadaniu nr 5 posiadał własne, udokumentowane  badania kliniczne  potwierdzające skuteczność i  bezpieczeństwo jego stosowania, w tym publikacje dotyczące stosowania u pacjentów o wskazaniach niezabiegowych (interna, kardiologia)  oraz zabiegowych ( chirurgia )?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowany lek w Zadaniu nr 5 posiadał własne, udokumentowane  badania kliniczne  potwierdzające skuteczność i  bezpieczeństwo jego stosowania, w tym publikacje dotyczące stosowania u pacjentów o wskazaniach niezabiegowych (interna, kardiologia)  oraz zabiegowych ( chirurgia )
 
 
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek w Zadaniu nr 5 był zarejestrowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej ?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany lek w Zadaniu nr 5 był objęty obowiązkiem dodatkowego, szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 11
do treści wzoru umowy § 2 ust.:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy ,,do 48 godzin” licząc od momentu otrzymania zamówienia (faksem, e-mail) dla asortymentu zawartego w grupie 100 ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i termin dostawy na cito 8 godzin. Jednocześnie wyjaśnia, że dostawa „na cito” jest to sporadyczne, jednostkowe zamówienie, wykonywane tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy wystąpi pilna potrzeba zamawiającego, którego nie mógł on przewidzieć w szczególności np. dla ratowania życia
 Pytanie nr 12
do treści wzoru umowy: §2 ust.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówień pilnych ,,na cito (na ratunek)” w ciągu ,,48 godzin ” od złożenia zamówienia dla asortymentu zawartego w grupie 100?
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i termin dostawy na cito 8 godzin. Jednocześnie wyjaśnia, że dostawa „na cito” jest to sporadyczne, jednostkowe zamówienie, wykonywane tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy wystąpi pilna potrzeba zamawiającego, którego nie mógł on przewidzieć w szczególności np. dla ratowania życia
 Pytanie nr 13
do treści wzoru/projektu umowy: §3 ust.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z umowy zapisów nakładającego na Wykonawcę obowiązek umieszczania na fakturach numeru umowy przetargowej i numeru zamówienia (zamówień)?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 14:
do treści wzoru umowy § 5:
Czy Zamawiający mając na uwadze, że zgłoszona reklamacja (ilościowa i jakościowa) wymaga szczegółowego rozpatrzenia wyrazi zgodę na wydłużenie terminów rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych dla grupy 100?
 Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
 Pytanie 15:
do treści wzoru umowy § 6:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych o połowę i pozwoli na wprowadzenie modyfikacji do zapisów wzoru umowy poprzez nadanie § 6 brzmienia:
„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących  tytułów i w wysokościach:
a.      jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw towaru,  zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto;
b.      jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 10% wartości umowy brutto;
c.       za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
d.      za zwłokę w załatwieniu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 2% wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
e.      za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa a § 3 pkt. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 
2.         Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych należności z tytułu kar umownych 
z wzajemnych wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionych przez niego faktur.
3.         Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego jeżeli szkoda, która została wyrządzona Zamawiającemu, przewyższa wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych.
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 16:
do treści wzoru/projektu umowy: §8.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy dodatkowego zapisu o treści: ,,Przed rozwiązaniem umowy w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?
  Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 17:
Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym inną ilość sztuk (np. tabletek, kapsułek, ampułek, fiolek) niż podana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym.
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga wyliczenia zgodnie z siwz.
Pytanie 18:
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych 
w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ punkt 10.3 b
Pytanie 19:
Dotyczy pakietu nr 5. Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu: Neoparin Multi,100mg/ml;3ml,roztw.do wstrz.,5 fiol ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis w zadaniu 5  dotyczący postaci tj. 1 fiolka + zestaw (minispike + 10 tuberkulinówek) i nie wyraża zgody na opakowanie po 5 fiolek 
Pytanie 20: 
Dotyczy pakietu nr 5. Czy zamawiający dopuści preparaty, których nie ma na liście leków refundowanych przez NFZ typu Neoparin?
Odpowiedź: 
Zamawiający w zadaniu nr 5 dopuszcza preparaty których nie ma na liście leków refundowanych przez NFZ.
 
 
 
Pytanie 21: 
Do §2 ust.6 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na dostawę leków w ramach dostaw „cito” do 12 godzin?
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i termin dostawy na cito 8 godzin. Jednocześnie wyjaśnia, że dostawa „na cito” jest to sporadyczne, jednostkowe zamówienie, wykonywane tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy wystąpi pilna potrzeba zamawiającego, którego nie mógł on przewidzieć w szczególności np. dla ratowania życia.
Pytanie 22: 
Do treści §6 ust.1 pkt a) projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 23: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §6 ust.1 pkt b) poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 24: 
Do §6 ust.1 ppkt c) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 25: 
Do §6 ust.1 ppkt d) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru podlegającego reklamacji poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 26: 
Do . §7 ust.1 pkt d) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie słów: „zamawiający wymaga przeceny leków będących na stanie magazynowym apteki”, ponieważ wykonawca nie może gwarantować obniżki cen leków objętych fakturą znajdujących się na stanie magazynu aptecznego.
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 
Pytanie 26: 
Do §11 ust.3 projektu umowy. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu niezgodnego z art. 552 kodeksu cywilnego, ograniczającego prawo wykonawcy do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.