Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych” – znak sprawy: ZP/16/2018
 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza informuje że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania i udzielił odpowiedzi i wyjaśnień:
Data: 7 styczeń 2019 r. 
Pytanie nr 1
Pakiet 8 poz. 1, 3, 4:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na podanie ceny jednostkowej netto za pełne opakowanie handlowe a’100 lub a’200 z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości do pełnych opakowań w górę? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz i oczekuje wyceny za 1 szt. Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowania. 
 
Pytanie nr 2
Pakiet 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dokonać wyceny za 1 sztukę z dokładnością 4 miejsc po przecinku…?
Odpowiedź:
Zamawiający w siwz pkt. XII Opis sposobu obliczenia ceny podpkt. 3 wskazał możliwość podania ceny jednostkowej zaokrąglonej do czterech miejsc po przecinku. 
 
Pytanie nr 3
Zadanie 9, poz. 1
Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie nr 4
Zadanie 9, poz. 1
Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 11 poz. 2 i dopuści:
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?
lub
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz
 
Data: 5 styczeń 2019 r.
Pytanie nr 1
Projekt umowy – par. 1 ust. 3
W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.
Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.
Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do par. 2 ust. 3 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.
Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. 
Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy. 
 
Odpowiedź: 
Prognozowana ilość zamówień do 36 przez okres obowiązywania umowy. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu par. 1 ust. 3, podtrzymuje zapisy siwz. Zamawiający szacował ilości wykonywanych zabiegów, świadczeń medycznych a co za tym idzie niezbędnych ilości sprzętu jedn. Użytku oraz materiałów opatrunkowych na podstawie wykonanych świadczeń w roku ubiegłym. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć wysokości kontraktu z NFZ w latach następnych, jak również ilości pacjentów i w związku, z czym nie może określić minimalnego poziomu ilościowego przedmiotu zamówienia. Z ustawy o finansach publicznych wynika dla Zamawiającego obowiązek wydatkowania środków publicznych w sposób gospodarny  i racjonalny. Zobowiązanie się do zakupienia np. 70% ilości przedmiotu umowy w stosunku do wskazanej w siwz w przypadku gdyby były one zbędne naruszałoby prawidłowe wydawanie funduszy publicznych.
 
Pytanie nr 2
Projekt umowy – par. 4 ust. 5
Prosimy o zmianę terminu na 5 dni roboczych.
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na 5 dni roboczych. 
Zapis po zmianie brzmi następująco: „Wykonawca jest zobowiązany do złożenia pisemnej odpowiedzi na składane reklamacje w ciągu 5 dni roboczych”
 
Pytanie nr 3
Projekt umowy – par. 10 ust. 1 lit. a)
Prosimy o zmianę kary umownej na 1% wartości niedostarczonej w terminie partii towaru za każdy dzień zwłoki oraz wykreślenie zapisu „jednak nie mniej niż 30 zł”. Strony umowy przewidując 1% niedostarczonej partii towaru godziłyby się na zapłatę przez Wykonawcę kary umownej w wysokości nieprzewidzianej, zależnej od pewnej zmiennej. Wielkość kary umownej nie jest znana w chwili podpisania umowy, a jej konkretna wysokość dopiero zostanie określona w oparciu o wyliczenia Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca, mimo zaufania, którym darzy Zamawiającego, nie ma możliwości ustalenia, czy płacąc wskazaną karę umowną we wskazanej przez niego wysokości, wykonuje Umowę o zamówienie publiczne w sposób prawidłowy. Wskazanie kary umownej w konkretnej, nominalnie określonej wysokości pozbawi każdą ze stron umowy wątpliwości co do prawidłowości wykonywania umowy, zarówno przez Wykonawcę, jak i Zamawiającego.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz. 
Instytucja kary umownej poprawia wprawdzie sytuację prawną zamawiającego, jednak interesy wykonawcy są całkowicie zabezpieczone przez postanowienia art. 484 §2 Kodeksu cywilnego.
 
Pytanie nr 4
Projekt umowy – par. 10 ust. 1 lit. b)
Prosimy o zmianę kary umownej na 10% wartości części umowy pozostałej do realizacji. Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna  szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz. Instytucja kary umownej poprawia wprawdzie sytuację prawną zamawiającego, jednak interesy wykonawcy są całkowicie zabezpieczone przez postanowienia art. 484 §2 Kodeksu cywilnego.
 
Pytanie nr 5
Projekt umowy – par. 10 ust. 1 lit. c)
Prosimy o zmianę kary umownej na 5% wartości reklamowanej partii towaru za każdy dzień zwłoki oraz wykreślenie zapisu „nie mniej jednak niż 50 zł”. Wskazanie 20% wartości przedmiotu umowy dotkniętego wadą, nie mniej jednak niż 50 zł, jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie wymiany wadliwego towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy karą w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy dotkniętego wadą, nie mniej jednak niż 50 zł, w przypadku zwłoki jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.
Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany”. Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 488  § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy dostarczyć Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz. Instytucja kary umownej poprawia wprawdzie sytuację prawną zamawiającego, jednak interesy wykonawcy są całkowicie zabezpieczone przez postanowienia art. 484 §2 Kodeksu cywilnego
 
Pytanie nr 6
Projekt umowy – par. 12 ust. 1 pkt. 4)
Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 12 ust. 1 pkt. 4. Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.
Odpowiedź: 
Zamawiający  wyraża zgodę i wykreśla zapis par. 12 ust. 1 pkt. 4)
 
Pytanie nr 7
Dotyczy załącznika nr 6 – Projekt umowy §12 ust.1 pkt.1
Czy w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym poniżej?
Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:
- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- przedmiotowym/ produkt zamienny
Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanych zapisów o treści: 
„3.Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie numeru katalogowego produktu. O zmianie numeru katalogowego produktu należy powiadomić pisemnie (email) Zamawiającego i otrzymać potwierdzenia wprowadzenie zmiany.  Zmiana numeru katalogowego nie wymaga formy pisemnej tj. aneksu do umowy”.
 
Pytanie nr 8
Dotyczy załącznika nr 6 – Projekt umowy §10 ust.1 litera a),c)
Prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości kar umownych na 0,5% wartości nierealizowanej części umowy za każdy dzień zwłoki oraz wykreślenie z projektu umowy kwoty określającej minimalną wartość kary umownej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz
 
Pytanie nr 9
Dotyczy załącznika nr 6 – Projekt umowy §10 ust.1 litera b)
Prosimy Zamawiającego o zmianę sposobu liczenia wartości kar umownych na 10 % wartości niezrealizowanej części umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz
 
Pytanie nr 10
 dotyczy §10 ust. 1 pkt a)
Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej do wysokości 0,5% wartości brutto  niezrealizowanej części umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 15 zł.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz
 
Pytanie nr 11
Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?
Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny.
Odpowiedź: 
Zamawiający szacował ilości wykonywanych zabiegów, świadczeń medycznych a co za tym idzie niezbędnych ilości sprzętu jedn. Użytku oraz materiałów opatrunkowych na podstawie wykonanych świadczeń w roku ubiegłym. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć wysokości kontraktu z NFZ w latach następnych, jak również ilości pacjentów i w związku, z czym nie może określić minimalnego poziomu ilościowego przedmiotu zamówienia. Z ustawy o finansach publicznych wynika dla Zamawiającego obowiązek wydatkowania środków publicznych w sposób gospodarny  i racjonalny. Zobowiązanie się do zakupienia np. 70% ilości przedmiotu umowy w stosunku do wskazanej w siwz w przypadku gdyby były one zbędne naruszałoby prawidłowe wydawanie funduszy publicznych.
 
Pytanie nr 12
 Czy Zamawiający zgadza się w w § 4, ust 1. wydłużyć godziny dostaw do godz. 15:00?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się w w § 4, ust 1. wydłużyć godziny dostaw do godz. 15:00, gdyż apteka jest czynna do 14:35 i musi mieć czas na odbiór, przyjęcie i sprawdzenie towaru
 
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający zgadza się usunąć z projektu umowy podpunkt c. w § 10, ust 1 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz
 
Pytanie nr 14
Pakiet 3 Poz. 6 Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje strzykawki do tuberkuliny 1 ml z zamontowaną igłą 25G5/8 – 0,5x16mm,(nasadka pomarańczowa), ostrze standard, skala co 0,01ml. Cylinder i tłok wykonane z polipropylenu, natłuszczone olejem silikonowym. Wyraźna czytelna skala, trwała, …
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (wymóg odłączenia igły od strzykawki) i dopuszcza opisane wyżej parametry 
 
Pytanie nr 15
Pakiet 3 Poz. 7, 8 Prosimy o doprecyzowanie czy oferowane strzykawki 50/60 ml do pomp infuzyjnych maja być w całości (tłok i cylinder) wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP,  kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków – potwierdzenie oświadczeniem producenta)…
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga by oferowane strzykawki 50/60 ml do pomp infuzyjnych maja być w całości (tłok i cylinder) wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP,  kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków. 
Pytanie nr 16
Zadanie nr Poz. 3
Czy oferowane w pakiecie 3 strzykawki w pozycjach 1-8 powinny pochodzić od jednego producenta co pozwoli zagwarantować stalą jakość dostaw?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga by oferowane w pakiecie 3 strzykawki w pozycjach 1-8 powinny pochodzić od jednego producenta 
 
Pytanie nr 17
Zadanie  15
Poz. 1 Czy zamawiający dopuści bezbarwne  końcówki typu Gilson. Pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę, dopuszcza bezbarwne  końcówki typu Gilson. 
 
Pytanie nr 18
Zadanie nr 15
Poz 4 Czy zamawiający dopuści probówkę o pojemności deklarowanej przez producenta 8 ml i wymiarach 13x100 mm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
Pytanie nr 18
Zadanie nr 15
Poz 9 Czy zamawiający dopuści system wykonany z polimerów acetalowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza system z z polimerów acetalowych
 
Pytanie nr 19
Zadanie nr 15
Poz 14 Czy zamawiający dopuści wymazówki o wymiarach 13x150mm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
 
Pytanie nr 20
Zadanie nr 15
Poz 15 Czy zamawiający odstąpi od wymogu polskiej instrukcji na opakowaniu każdej wymazówki. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
 
Pytanie nr 21
Zadanie nr 15
Poz 15 Czy zamawiający dopuści dokument potwierdzający przeżywalność bakterii w czasie 48 godzin w temperaturze 4 st Celsjusza?
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
 
Pytanie nr 22
Zadanie nr 15
Poz.16 Czy Zamawiający dopuści wymazówki klasy Is?
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
 
 Pytanie nr 23
zadanie 1, pozycja 9:
Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych 1,3x88 mm (18G)? Różnica w rozmiarze igły jest niezauważalna w porównaniu do wymaganej przez Zamawiającego, a opisywany rozmiar igły jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej. Dopuszczenie ww. asortymentu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym.
W razie niedopuszczenie ww. cewnika prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.
 
Zamawiający dopuszcza igłę do nakłuć lędźwiowych 1,3x88 mm (18G)
 
Pytanie nr 24 – zadanie 10, pozycja 1:
Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniu a’75 sztuk z przeliczeniem na 334 pełne opakowania. Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu. Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.
 Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz i oczekuje wyceny za 1 szt. Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowania. 
 
 
 
Pytanie nr 25
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?
Odpowiedź: 
 Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia wraz z ofertą tylko przez Wykonawcę, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, wówczas wykonawca dołącza oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej. Treść takiego oświadczenia odpowiada wymogom Prawa zamówień publicznych. Wykonawca składa oświadczenie o treści: „Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów co którykolwiek z wykonawców w postępowaniu”.
 
Pytanie nr 26
Zadanie 3, poz. 1-4
Czy zamawiający oczekuje strzykawki 3-częściowej luer lock?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga strzykawki 3- częściowej luer lock
 
Pytanie nr 27
Zadanie 9, poz. 1
Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
 Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz i oczekuje wyceny za 1 szt.
 
Pytanie nr 28
Zadanie 9, poz. 2
Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz i oczekuje wyceny za 1 szt. Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowania. 
 
Pytanie nr 29
Zadanie 9, poz. 3
Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz i oczekuje wyceny za 1 szt. Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowania. 
 
Pytanie nr 30
Zadanie 9, poz. 4
Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz i oczekuje wyceny za 1 szt. Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowania. 
 
Pytanie nr 31
Zadanie 9, poz. 5
Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz i oczekuje wyceny za 1 szt. Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowania. 
 
Pytanie nr 32
Zadanie 9, poz. 5
Czy zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 210 cm x 160 cm?
Odpowiedź:
 Zamawiający nie wyraża zgody na prześcieradło o wymiarach 210x160
 
Pytanie nr 33
Zadanie 9, poz. 5
Czy zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 210 cm x 130 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na prześcieradło o wymiarach 210x130
 
Pytanie nr 34
Zadanie 10, poz. 1
Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz i oczekuje wyceny za 1 szt. Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowania. 
 
Pytanie nr 35
Zadanie 10, poz. 2,3
Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz i oczekuje wyceny za 1 szt. Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowania. 
 
Pytanie nr 36
Zadanie 10, poz. 3
Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml, z możliwością zastosowania do 7 dni ( oświadczenie producenta)?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
 
Pytanie nr 37
Zadanie 10, poz. 4-10
Prosimy o wydzielenie poz. 4-10 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża  zgody
 
Pytanie nr 38
Zadanie 10, poz. 1-3,11-13
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-3,11-13 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża  zgody
 
Pytanie nr 39
Zadanie 14, poz. 4-5
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.  
 
Pytanie nr 40
Zadanie 14, poz. 9
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych
Zadanie 14, poz. 6
 
Pytanie nr 40
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 100 szt. w opakowaniu, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.  
 
Pytanie nr 41
Zadanie 14, poz. 1-2,4-6,8-9
Prosimy o wydzielenie poz. 1-2,4-6,8-9 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża  zgody
 
Pytanie nr 42
Zadanie 19, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie nr 43
Zadanie 19, poz. 2
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
 
 
 
 
Pytanie nr 44
Zadanie 19, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
 
Pytanie nr 45
Zadanie 19, poz. 1-3
Prosimy o wydzielenie poz. 1-3 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź:
 Zamawiający nie wyraża  zgody
 
Pytanie nr 46
Zadanie 20, poz. 1
Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem
 
Pytanie nr 47
Zadanie 20, poz. 1
Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga  2 warstw w podkładzie celulozowym
 
Pytanie nr 48
Zadanie 20, poz. 1
Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłanialności?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
 
Pytanie nr 49
Zadanie 20, poz. 1
Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie,
 
Pytanie nr 50
Zadanie 20, poz. 1
Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane
 
 
Pytanie nr 51
Zadanie 20, poz. 1
Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcjonowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga
 
Pytanie nr 52
Zadanie 20, poz. 1
Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga
 
Pytanie nr 53
Zadanie 20, poz. 1
Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga
 
Pytanie nr 54
Zadanie 20, poz. 1
Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga oznaczeń zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych
 
Pytanie nr 55
Zadanie 20, poz. 1
Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
 
Pytanie nr 56
Zadanie 20, poz. 1
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm
 
Pytanie nr 57
Zadanie 20, poz. 1
Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?
Odpowiedź:
Z zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Data: 3 styczeń 2019 r.
Pytanie nr 1
Zadanie nr 8 poz. 1, 3, 4
Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny op.=100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga podania cen jednostkowych poszczególnych pozycji, podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych. 
 
Pytanie nr 2
Zadanie nr 8 poz. 1, 3, 4
Jeśli Zamawiający nie dopuści wyceny opakowań, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny za 1 sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
Odpowiedź: 
Zamawiający w siwz pkt. XII Opis sposobu obliczenia ceny podpkt. 3 wskazał możliwość podania ceny jednostkowej zaokrąglonej do czterech miejsc po przecinku. 
 
Pytanie nr 3
Zadanie nr 8 poz. 4
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic gładkich z teksturą na końcach palców, pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza rękawice gładkie z teksturą na końcach palców 
 
Pytanie nr 4
Poniższe pytania dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 15 poz. 10 oraz pakiecie 1 poz. 7 i 8 w  przedmiotowym postępowaniu:
1Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej nakłuwaczy będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, zamawiający dopuści w pozycji 10 z pakietu 15 nakłuwacze Easylance o głębokości nakłucia 2,4 mm, konfekcjonowane po 200 szt.? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na  dopuszczenie w pozycji 10 z pakietu 15 nakłuwaczy Easylance o głębokości nakłucia 2,4 mm, konfekcjonowanych po 200 szt. pod warunkiem zachowania takiej samej użyteczności jak nakłuwacze wymienione przez zamawiającego w SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poproszenia o próbki dopuszczonego sprzętu. 
 
Pytanie nr 5
Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 10 z pakietu 15 oraz pozycji 7 i 8 z pakietu 1 i utworzenie z niej odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Pakietowanie drobnych, zużywalnych wyrobów medycznych faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielanie poszczególnych pozycji 10 z zadania nr 15 oraz pozycji 7-8 z zadania nr 1 w odrębne pakiety 
 
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycji 11 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycji 11 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac 
 
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycji 12 przyrządu Extra-Spike Plus Chemo, czerwony - Urządzenie jednorazowego użytku do wielokrotnego pobierania płynu/leku z opakowania Extra Spike Chemo Plus, które  posiada dwa filtry: filtr odpowietrzający, czyli bakteryjny o wielkości porów 0,2 µm o bardzo wysokiej skuteczności bakteriologicznej wynoszącej > 99,999% (skuteczność bakteryjna testowana w warunkach 24 cm/sek., 96% RH, 20°C, na urządzeniu aerozolowym Hendersona, przy wykorzystaniu Bacillus subtilis) i właściwościach hydrofobowych oraz  filtr cząsteczkowy o wielkości porów 5 µm; o dopuszczalnym czasie użytkowania 4 dni, nie zawierające PVC, DEHP i lateksu, z osłonką zabezpieczającą port do pobrań chroniącą przed przypadkową kontaminacją poprzez brak bezpośredniego kontaktu z otoczeniem zewnętrznym, objętość wypełnienia 0,75 ml, kompatybilne z opakowaniami płynów infuzyjnych typu butelka.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycji 12 przyrządu Extra-Spike Plus Chemo, czerwony 
 
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 18 pozycji 8 przyrządu Extra-Spike Plus Chemo, czerwony, opisanego powyżej?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie 18 pozycji 8 przyrządu Extra-Spike Plus Chemo, czerwony; wymaga przyrząd odpowiadający opisowi SIWZ
 
 
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 1 pozycji 11 oraz 12, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu 1 pozycji 11 oraz 12,
 
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 18 pozycji 8, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu 18 pozycji 8
 
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-6 , 14 z pakietu nr 4 i stworzy osobny pakiet?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1-6 , 14 z pakietu nr 4 i stworzenie osobnego pakietu 
 
Pytanie nr 12
Zadanie nr 17
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o długości roboczej 1200 mm, średnica szczoteczki 1,2 mm lub 2,0 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga przede wszystkim szczoteczek o średnicy 1,8
 
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o długości roboczej 1200 mm, średnica szczoteczki 1,2 mm, 2,0 mm lub 3,0 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga przede wszystkim szczoteczek o średnicy 1,8
 
 Pytanie nr 14
 Dotyczy pakiet 9  poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów zakończonych mankietem ze ściągaczem z dzianiny. Pozostałe zgodnie z SIWZ. 
 Odpowiedź:
Zamawiający wymaga fartuchów zgodnie z opisem SIWZ 
 
 Pytanie nr 15
Dotyczy pakiet 9  poz. 5
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie prześcieradeł w rozmiarze 210cm x 160cm. Pozostałe zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
 Zamawiający nie wyraża  zgody na zaoferowanie prześcieradeł w  rozmiarze 210cm x 160cm 
 
Pytanie nr 16
Zadanie 1, poz. 9
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły do nakłuć lędźwiowych 1,1 x 88 mm (18G).
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza igły do nakłuć lędźwiowych 1,1 x 88 mm (18G).
 
 
 
Pytanie nr 17
Zadanie 1, poz. 9
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły do nakłuć lędźwiowych 1,3 x 88 mm (18G).
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza igły do nakłuć lędźwiowych 1,3 x 88 mm (18G)
 
Pytanie nr 18
Zadanie 1, poz. 1-8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga podania cen jednostkowych poszczególnych pozycji, podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych. 
 
Pytanie nr 19
Zadanie 1, poz. 1-8
Czy Zamawiający wyraża zgodę na możliwość podania ceny za sztukę do czterech miejsc po przecinku?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga podania cen jednostkowych poszczególnych pozycji, podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych. – zgodnie ze siwz pkt. XIII podpkt. 3 
 
Pytanie nr 20
Zadanie 1, poz. 13
Czy Zamawiający ma na myśli kolec przelewowy jak na rysunku poniżej?
do pobrania: 
 
Odpowiedź:
Tak Zamawiający ma na myśli kolec przelewowy
 
Pytanie nr 21
Zadanie 2, poz. 7
Czy koreczek musi posiadać trzpień schowany poniżej krawędzi korka, w celu zapewnienia aseptyki pracy?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza  trzpień schowany poniżej krawędzi korka, ale nie wymaga
 
Pytanie nr 22
Zadanie 2, poz. 6, 7
Czy każdy koreczek powinien być pakowany indywidualnie, nie na blistrze, tak żeby był do niego łatwy i swobodny dostęp?
 
 Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza by każdy koreczek był pakowany indywidualnie ale nie wymaga
 
Pytanie nr 23
Zadanie 3, poz. 1-3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?
 Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody podanie ceny za opakowanie 100 sztuk. Zamawiający wymaga podania cen jednostkowych poszczególnych pozycji, podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości).
 
Pytanie nr 24
Zadanie 3, poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?
 Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody podanie ceny za opakowanie 100 sztuk. Zamawiający wymaga podania cen jednostkowych poszczególnych pozycji, podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości).
 
Pytanie nr 25
Zadanie 3, poz. 7, 8
Proszę o doprecyzowanie do jakich pomp strzykawkowych będą używane wymagane strzykawki. Pytanie zadane w celu zaoferowania sprzętu w pełni kompatybilnego z obecnie używanym przez pracowników szpitala.
 Odpowiedź:
Strzykawki będą używane do pomp strzykawkowych firmy Braun oraz Medima 
 
Pytanie nr 26
Zadanie 11, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6 cm x 8 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
 Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 6 cm x 8 cm
 
Pytanie nr 27
Zadanie 19, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści przyrząd o dł. Komory 45mm i pojemności 6,64 ml, jak obecnie dostarczane? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza przyrząd o dł. Komory 45mm i pojemności 6,64 ml
 
Pytanie nr 28
Zadanie 19, poz. 2
Lub, czy Zamawiający dopuści przyrząd o dł. Komory 55mm i pojemności min. 10 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza przyrząd o dł. Komory 55mm i pojemności min. 10 ml
 
Pytanie nr 29
Zadanie 19, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści przyrząd o dł. Komory 55mm i pojemności 10 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
 Zamawiający dopuszcza przyrząd o dł. Komory 55mm i pojemności 10 m
Pytanie nr 30
Zadanie 19, poz. 4, 5
Czy Zamawiający wymaga, aby worek posiadał:
·        wycięcia na szczycie umożliwiające zawieszenie butelki
·        wycięcie w dolnej części pozwalające na swobodne wyprowadzenie drenu
dodatkowy pasek klejący pozwalający na zamknięcie worka 
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby worek posiadał wycięcia na szczycie umożliwiające zawieszenie butelki oraz dopuszcza ale nie wymaga aby posiadał wycięcia w dolnej części pozwalające na swobodne 
 
Pytanie nr 31
Zadanie nr 1, pozycja 1-8
Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody podanie ceny za opakowanie 100 sztuk. Zamawiający wymaga podania cen jednostkowych poszczególnych pozycji, podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości).
 
Pytanie nr 32
Zadanie 1 pozycja 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 12 z zadania nr 1
 
Pytanie nr 33
Zadanie 2 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków combi w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody podanie ceny za opakowanie 100 sztuk. Zamawiający wymaga podania cen jednostkowych poszczególnych pozycji, podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości).
 
Pytanie nr 34
Zadanie 2 pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków w opakowaniu a’250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody podanie ceny za opakowanie 250 sztuk. Zamawiający wymaga podania cen jednostkowych poszczególnych pozycji, podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości).
 
Pytanie nr 35
Zadanie 3 pozycja 1-3
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody podanie ceny za opakowanie 100 sztuk. Zamawiający wymaga podania cen jednostkowych poszczególnych pozycji, podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości).
 
 
Pytanie nr 36
Zadanie 3 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a’70 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości do 572 opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody podanie ceny za opakowanie 70 sztuk. Zamawiający wymaga podania cen jednostkowych poszczególnych pozycji, podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości).
 
Pytanie nr 37
Zadanie 3 pozycja 1-4
Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza strzykawki trzyczęściowe luer
 
Pytanie nr 38
Zadanie 3 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek do tuberkuliny w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody podanie ceny za opakowanie 100 sztuk. Zamawiający wymaga podania cen jednostkowych poszczególnych pozycji, podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości).
 
Pytanie nr 39
Zadanie 3 pozycja 9 - 10
Czy Zamawiający dopuści przedłużacze do pomp o długości 150cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza przedłużaczy do pomp o długości 150cm (wymaga 200cm)
 
Pytanie nr 40
Zadanie 4 pozycja 17
Czy Zamawiający ma na myśli sterylny żel znieczulający sterylizowany najbezpieczniejszą metodą dla pacjenta, tj. parą wodną ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga sterylny żel znieczulający sterylizowany  parą wodną
 
Pytanie nr 41
Zadanie 4 pozycja 17
W związku z tym, że żel  stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny
 
Pytanie nr 42
Zadanie 6 pozycja 5
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 5 z zadania nr 6
 
 
 
Pytanie nr 43
Zadanie 9 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem z elastycznej dzianiny poliestrowej?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na  fartuch z mankietem z elastycznej dzianiny poliestrowej
 
Pytanie nr 44
Zadanie 10 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a’90szt. z przeliczeniem ilości na opakowania do 278 pełnych opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody podanie ceny za opakowanie 90 sztuk. Zamawiający wymaga podania cen jednostkowych poszczególnych pozycji, podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości).
 
Pytanie nr 45
Zadanie 10, pozycja 7-10
Czy Zamawiający dopuści pojemniki ze stawką vat 23%?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę  na pojemniki ze stawką vat 23%
 
Pytanie nr 46
Zadanie 12 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę ostrzy w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody podanie ceny za opakowanie 100 sztuk. Zamawiający wymaga podania cen jednostkowych poszczególnych pozycji, podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości).
 
Pytanie nr 47
Zadanie 12 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści stazę automatyczną z możliwością dezynfekcji?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza stazę automatyczną z możliwością dezynfekcji
 
Pytanie nr 48
Zadanie 12 pozycja 11
Czy Zamawiający ma na myśli stazę bezlateksową?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający ma na myśli stazę bezlateksową
 
Pytanie nr 49
Zadanie 14, poz. 6, 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za op. a’100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody podanie ceny za opakowanie 100 sztuk. Zamawiający wymaga podania cen jednostkowych poszczególnych pozycji, podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości).
 
Pytanie nr 50
Zadanie 14, poz. 10, 11,17,18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji z pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie korzystnej oferty większej liczbie wykonawców.
 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji z pakietu
 
Pytanie nr 51
Zadanie 19 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi posiadające osłonkę z wewnętrznym użebrowaniem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania krwi posiadający osłonkę z wewnętrznym użebrowaniem,
 
Pytanie nr 52
Zadanie 19 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o pojemności 10 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o pojemności 10 ml
 
Pytanie nr 53
Zadanie 19 pozycja 4-5
Czy Zamawiający dopuści osłonki z vatem 23 %? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza osłonki z vatem 23 %
 
Pytanie nr 54
Zadanie 20 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści podkład o dł. 80m z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza podkład o dł. 80m z przeliczeniem zamawianej ilości
 
Pytanie nr 55
Zadanie 21 pozycja 3
Prosimy o doprecyzowanie z jakim modelem spirometru ma być kompatybilny ustnik?
Odpowiedź:
Ustnik winien posiadać podane w SIWZ wymiary
 
Pytanie nr 56
Dot. Zadania nr 8, poz. 4:
Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie rękawic nitrylowych o gładkiej powierzchni z chropowatymi palcami ? 
Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na zaoferowanie rękawic nitrylowych o gładkiej powierzchni z chropowatymi palcami
 
Pytanie nr 57
Dot. Zadania nr 8, poz. 4:
Czy Zamawiający zgadza się na wydzielenie rękawic nitrylowych do osobnego zadania?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na wydzielenie rękawic nitrylowych do osobnego zadania
 
Pytanie nr 58
Dot. Zadania nr 9, poz. 1:
Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie fartuchów z długim prostym rękawem zakończonym poliestrowym ściągaczem?
 
Odpowiedź:
 Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie fartuchów z długim prostym rękawem zakończonym poliestrowym ściągaczem
 
Pytanie nr 59
Dot. Zadania nr 11, poz. 1:
Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie opatrunku, który jest wodoodporny, transparentny w obszarze wkłucia, co pozwala obserwować ten obszar bez zmiany opatrunku i posiada dodatkowo włókninowe „skrzydełka”, które sprawiają, że aplikacja jest łatwa i szybka oraz zapobiegają przesuwaniu opatrunku?
Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na zaoferowanie opatrunku, który jest wodoodporny, transparentny w obszarze wkłucia, co pozwala obserwować ten obszar bez zmiany opatrunku i posiada dodatkowo włókninowe „skrzydełka”, które zapobiegają przesuwaniu opatrunku
 
Pytanie nr 60
Dot. zadania nr 13, poz. 2:
Czy Zamawiający zgadza się na wydzielenie rękawów papierowo-foliowych do osobnego zadania?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na wydzielenie rękawów papierowo-foliowych do osobnego zadania
 
Pytanie nr 61
Dot. Zadania nr 20, poz. 1:
Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie podkładu bibułowo-foliowego na rolce perforowanego, niezłożonego 51cm x 50cm, o długości 40 m z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie podkładu bibułowo-foliowego na rolce perforowanego, niezłożonego o wymiarach 51cm x 50cm
 
Pytanie nr 62
Czy Zamawiający w Zadaniu 2 dopuści wycenę kaniuli wykonanych z FEP?
Odpowiedź:
Zamawiający w Zadaniu 2 dopuszcza wycenę kaniuli wykonanych z FEP
 
Pytanie nr 63
Czy Zamawiający w Zadaniu 2 poz. 6,7 dopuści wycenę opakowań x 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 64
Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 9 dopuści wycenę igły w rozmiarze 1,3x88mm?
Odpowiedź:
Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 9 dopuszcza wycenę igły w rozmiarze 1,3x88mm
 
Pytanie nr 65
Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 9 dopuści wycenę igły w rozmiarze 1,1x88mm?
Odpowiedź:
Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 9 nie dopuszcza wyceny igły w rozmiarze 1,1x88mm
 
Pytania
2/ Czy Zamawiający w Zadaniu 34 poz. 6 dopuści wycenę strzykawki o poj. 2ml z rozszerzeniem skali do 3ml; skalowanej co 0,1ml; posiadające standardowe, podwójne uszczelnienie z gumy syntetycznej bez zawartości lateksu?
3/ Czy Zamawiający w Zadaniu 34 poz. 8 dopuści wycenę strzykawki o poj. 5ml z rozszerzeniem skali do 6ml; skalowanej co 0,2ml; posiadające standardowe, podwójne uszczelnienie z gumy syntetycznej bez zawartości lateksu?
4/ Czy Zamawiający w Zadaniu 34 poz. 10 dopuści wycenę strzykawki o poj. 10ml z rozszerzeniem skali do 12ml; skalowanej co 0,5ml; posiadające standardowe, podwójne uszczelnienie z gumy syntetycznej bez zawartości lateksu?
5/ Czy Zamawiający w Zadaniu 34 poz. 11 dopuści wycenę strzykawki o poj. 20ml z rozszerzeniem skali do 24ml; skalowanej co 1ml; posiadające standardowe, podwójne uszczelnienie z gumy syntetycznej bez zawartości lateksu?
6/ Czy Zamawiający w Zadaniu 34 wyrazi zgodę na wycenę opakowań x 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie ogłosił post epoania przetargowego na zadanie nr 34
 
Pytanie nr 66
Pakiet 1 Poz. 5
Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 1,25x40mm.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża  zgody na igły w rozmiarze 1,25x40 
 
Pytanie nr 67
Pakiet 1 Poz. 6
Prosimy o dopuszczanie igły w rozmiarze 1,2x40 z otworem bocznym do leków pieniących się.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na igły w rozmiarze 1,2x40 z otworem bocznym 
 
Pytanie nr 68
Pakiet 1 Poz.7
Prosimy o dopuszczanie igieł do pena w rozmiarze 0,25x5mm
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża  zgody na igły do pena w rozmiarze 0,25x5mm
 
Pytanie nr 69
Pakiet nr 1 Poz.10, 11, 12, 13
Prosimy o wyłączenie pozycji z pakietu co umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.