Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala” – znak sprawy: ZP/17/2018
 
 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza informuje że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania i udzielił odpowiedzi i wyjaśnień:
31.12.2018 r. 
Pytanie nr 1
Prosimy jeszcze o informację jaki środek do fumigacji ma być stosowany w posiadanym przez Zamawiającego urządzeniu i jakie to urządzenie? 
Odpowiedź:
Zamawiający posiada urządzenie do fumigacji  TWINCRUISER  - urządzenie może korzystać w swoim działaniu z nadtlenku wodoru ( H2O2 ) lub peroksonu ( O3+H2O2) .
Środek polecany przez dostawcę urządzenia: AMITY PX 07
 
 
20.12.2018 r. 
Pytanie nr 1
Prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na pyt. nr 8 z dnia 17.12.2018 r. Zgodnie z załącznikiem nr 10 Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia 2 szt. urządzeń ciśnieniowych do mycia i dezynfekcji – jakiego rodzaju mają to być urządzenia? Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 8, Zamawiający informuje, że posiada urządzenie do fumigacji i nie wymaga jego zakupu?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia 2 szt. urządzeń ciśnieniowych do mycia i dezynfekcji łóżek,  wózków inwalidzkich i wózków transportowych, oraz wózków Bemarowych do transportu i dystrybucji posiłków. Wykonawca powinien określić  sam jakiego rodzaju to ma być sprzęt żeby można nim wykonywać wskazane czynności przez zamawiającego. 
Zgodnie z zapisami siwz środki zapewnia Wykonawca. 
 
Pytanie nr 2
Prosimy o doprecyzowanie do której strefy epidemiologicznej należy zakwalifikować Zakład Mikrobiologii – załącznik nr 7?
Odpowiedź:
Zakład Mikrobiologii:
- Pracownie laboratoryjne - strefa III
- Pomieszczenia z autoklawami – strefa II
- Rejestracja, Zmywalnia, Pokój socjalny, Gabinet kierownika,   Ciąg komunikacyjny (korytarz, klatka schodowa), Szatnia – strefa I
 
Pytanie nr 3
Prosimy o potwierdzenie, że oprócz minimalnego zatrudnienia wg potrzeb zamawiającego przedstawionego w załączniku nr 2, w pozostałych komórkach szpitalnych nie wykazanych w ww. załączniku, np. apteki, laboratoria, itp. Zmawiający nie wymaga minimalnej obsady. Jeżeli minimalna obsada w tych komórkach jest wymagana prosimy o jej podanie.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga obsady w Zakładzie  Mikrobiologii oraz Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej – 1 stałego pracownika w godz. Od 12.00 do 19.00. Pracownik  stały ze względu na specyfikę i wspólny na 2 zakłady. 
Apteka – 1 pracownik w godzinach od 07.00 do 14.00 ze względu na specyfikę stały. 
 
 
 
Pytanie nr 4
Prosimy o podanie średniej miesięcznej ilości porodów, zabiegów operacyjnych oraz zgonów? 
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że ze względu na specyfikę szpitala nie ma porodów ani zabiegów operacyjnych. 
Średnia miesięczna liczba zgonów – 1,7
 
Pytanie nr 5
Zwracam się z prośbą o informację czy Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia na szatnię dla personelu oraz pomieszczenia socjalne, magazynowe i administracyjne dla Wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy szatnię dla personelu oraz pomieszczenia socjalne, magazynowe i administracyjne zgodnie z zapisami  § 5 projektu umowy: „W celu prawidłowego wykonania umowy i na czas jej trwania Szpital umożliwia Wykonawcy bezpłatne korzystanie z pomieszczeń znajdujących się w budynku szpitala tj. pomieszczenie prania mopów,  pomieszczenie magazynowe, sanitarne oraz szatnię o łącznej powierzchni 79,70 m² oraz udostępnia nieodpłatne korzystanie z mediów tj. prąd, woda, ścieki.
Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zapewnić zgodność warunków wykorzystywanych pomieszczeń z funkcją, które one pełnią w świetle właściwych przepisów.”
 
Pytanie nr 6
Prosimy o potwierdzenie, że czynności wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, służące przygotowaniu pomieszczeń, sprzętów i wyposażenia do procesów diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych oraz wykonywane pomiędzy i po zakończonych procedurach diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych stanowią niezbędny i nierozerwalny element procedur medycznych, realizowanych w szpitalu.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 7
Prosimy o potwierdzenie, że poniżej wskazane czynności ( oprócz tych, które są już wykazane w SIWZ i załącznikach ), stanowiące niezbędny i nierozerwalny element procedur medycznych, wchodzą również w zakres zadań wykonawcy: 
• pomoc przy myciu pacjentów, podawanie i odbieranie misek z wodą
• pomoc przy zakładaniu/zmianie pampersów, wkładek itp.
• pomoc przy odsysaniu wydalin i wydzielin
• podawanie i odbieranie basenów, kaczek, nocników, misek nerkowych, misek-wanienek, itp.
• zlewanie zawartości basenów/kaczek, opróżnianie worków na mocz
• pomoc przy podtrzymywaniu pacjenta
• pomoc przy zmianie pozycji ułożeniowej pacjenta
• pomoc przy unieruchomieniu pacjenta
• mycie i dezynfekcja bezpośredniego otoczenia pacjenta
• mycie i dezynfekcja pomieszczeń oddziału
• zmiana zanieczyszczonej odzieży szpitalnej
• pomoc w ubieraniu i rozbieraniu pacjenta
• transport ubrań z lub do depozytu
• pomoc pielęgniarce przy wykonywaniu różnego rodzaju prostych czynności przy pacjencie
• potrzymanie złamanej kończyny przy zakładaniu pacjentowi szyn i opasek gipsowych
• pomoc przy ułożeniu pacjenta w gabinecie RTG
• pomoc przy zakładaniu różnego innego rodzaju opatrunków w czasie zabiegu
• mycie i dezynfekcja sprzętów używanych w procesie zakładania opatrunków
• mycie i dezynfekcja pomieszczeń zabiegowych
• reagowanie na sygnalizację przyzywową przy łóżku pacjenta
• bezzwłoczne zgłaszanie personelowi medycznemu zauważonych w trakcie realizacji zadań nietypowych zdarzeń i zachowań mogących spowodować szkodę na zdrowiu lub mieniu pacjentów
• wzywanie personelu medycznego w sytuacjach awaryjnych
• mycie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych
• mycie i dezynfekcja sprzętów służących do mycia i dezynfekcji
• pomoc personelowi medycznemu przy zmianie odzieży i obuwia
• pomoc personelowi medycznemu przy chirurgicznym myciu rąk
• pomoc instrumentariuszce w przygotowaniu bielizny operacyjnej
• pomoc w przygotowaniu materiałów opatrunkowych
• pomoc w ustawieniu aparatury medycznej
• przygotowanie pojemników na wycinki do badań
• mycie i dezynfekcja sprzętów i aparatury medycznej
• przygotowanie stanowiska dla noworodka
• pomoc przy odśluzowaniu noworodka
• odebranie i zabezpieczenie płodu po porodzie i transport do wyznaczonego miejsca
• podanie pacjentce po porodzie kocy i poduszek
• pomoc przy wykonaniu zdjęć RTG w trakcie zabiegów 
• podkładanie misek nerkowych w przypadku wymiotów w trakcie zabiegu
• pomoc przy zmianie podkładów medycznych w trakcie zabiegów
• pomoc instrumentariuszce w trakcie zabiegu przy liczeniu i podawaniu narzędzi
• usuwanie z podłogi gazików i serwet i zgłaszanie ich ilości instrumentariuszce
• wymiana worków w trakcie zabiegów
• wymiana pojemników urządzeń ssących
• pomoc w odsysaniu wydzielin i wydalin
• neutralizacja rozlanych na podłodze wydzielin, wydalin, krwi i innych płynów ustrojowych
• przygotowanie łóżka/wanny do porodu
• rozkładanie pakietów ubrań operacyjnych dla zespołów operacyjnych w śluzie/ sali przedoperacyjnej
• zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej zużytej bielizny operacyjnej
• zmiana serwet i pościeli operacyjnej
• zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej worków z odpadami pooperacyjnymi
• zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej urządzeń wkładów i drenów do ssaków, urządzeń ssących / cewników / kaniul / worków na płyny ustrojowe / sond wraz z ich zawartością oraz opróżnienie ich zgodnie z procedurami
• zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej opakowań po lekach, płynach infuzyjnych, krwi i środkach krwiopochodnych
• mycie i dezynfekcja sprzętów i aparatury medycznej
• mycie i dezynfekcja pomieszczeń operacyjnych i zabiegowych
• obsługa depozytu odzieży i rzeczy pacjentów 
• transport odzieży i rzeczy pacjentów z i do depozytu na oddział lub z oddziału
• obsługa szatni szpitalnej, portierni, rejestracji, informacji szpitalnej, archiwum szpitalnego
• prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą ww. pomieszczeń
• pomoc przy karmieniu i dopajaniu pacjentów
• nadzorowanie pacjentów podczas posiłków
• pobranie czystej odzieży z magazynu i transport do komórek szpitala
• przygotowanie łóżka szpitalnego: zdjęcie brudnej pościeli i założenie czystej pościeli
• pomoc przy wymianie zabrudzonej pościeli
• założenie na łóżko pokrewna ochronnego
• transport brudnej pościeli do punktu składowania
• mycie i dezynfekcja łózka szpitalnego
• mycie i dezynfekcja otoczenia łóżka szpitalnego
• zbieranie i pakowanie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej
• segregowanie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej
• liczenie i ważenie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej
• prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką brudną bielizną i odzieży szpitalnej
• zabezpieczanie czystej bielizny i odzieży szpitalnej w worki foliowe 
• odpowiednie przechowywanie czystej bielizny i odzieży szpitalnej
• mycie i dezynfekcja pojemników do przechowywania bielizny i odzieży
• mycie i dezynfekcja pomieszczeń magazynowych bielizny i odzieży
• transport bielizny i odzieży do wyznaczonych punktów
• potwierdzenie zdania brudnej bielizny i odzieży szpitalnej oraz przyjęcia czystej bielizny i odzieży szpitalnej
• segregacja bielizny na poszczególne komórki szpitalne
• prowadzenie punktu zdawania i odbioru bielizny i odzieży szpitalnej
• prowadzenie dokumentacji związanej z praniem bielizny i odzieży szpitalnej
• mycie i dezynfekcja sprzętów do transportu bielizny i odzieży szpitalnej
• mycie i dezynfekcja pomieszczeń - punktów zdawania, odbioru i przechowywania bielizny i odzieży szpitalnej
• bieżące monitorowanie ilości odpadów w pojemnikach
• opróżnianie koszy i pojemników na odpady
• wynoszenie odpadów z pomieszczenia
• selektywna zbiórka odpadów w jednostkach szpitala
• opisywanie worków na odpady
• transport odpadów do wyznaczonych miejsc składowania
• kontrola temperatury oraz czasu składowania odpadów
• prowadzenie dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami 
• mycie i dezynfekcja pojemników na odpady
• mycie i dezynfekcja sprzętów do transportu odpadów
• mycie i dezynfekcja miejsc składowania odpadów
• monitorowanie ilości środków
• zgłaszanie bieżącego zapotrzebowania na środki
• rozładunek i magazynowanie dostarczonych środków
• pobieranie środków z magazynu i bieżące uzupełnianie podajników
• dokumentowanie zużycia środków 
• mycie i dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów magazynowych
• mycie i dezynfekcja wózków do transportu środków
• mycie i dezynfekcja podajników na środki
• transport narzędzi medycznych
• transport sprzętu medycznego
• transport środków opatrunkowych
• transport środków higienicznych
• transport środków medycznych
• transport wyników badań
• transport dokumentacji oraz korespondencji wewnętrznej
• transport bielizny i odzieży szpitalnej
• transport naczyń i sztućców
• transport odpadów
• mycie i dezynfekcja sprzętów służących do transportu
• mycie i dezynfekcja pomieszczeń służących do magazynowania sprzętów transportowych
• pomoc przy bezpiecznym ułożeniu/przełożeniu pacjenta
• pomoc przy transporcie pacjenta
• pomoc pacjentowi przy przemieszczaniu się
• mycie i dezynfekcja sprzętów i wózków służących do transportu pacjentów
• mycie i dezynfekcja pomieszczeń do przechowywania sprzętów transportowych
• pomoc przy rozładunku krwi i środków krwiopochodnych
• transport krwi i środków krwiopochodnych
• zewnętrzna kontrola stanu termotorby/pojemnika do transportu krwi i środków krwiopochodnych
• dokumentowanie czynności transportu krwi i środków krwiopochodnych
• transport materiału biologicznego do badań
• mycie i dezynfekcja sprzętów i wózków służących do transportu krwi i materiałów krwiopochodnych
• mycie i dezynfekcja pomieszczeń przechowywania krwi i materiałów krwiopochodnych
• pomoc przy rozładunku leków i środków opatrunkowych
• magazynowanie środków i leków
• mycie i dezynfekcja przedmiotów i sprzętów używanych w procesie gospodarki lekami i środkami opatrunkowymi
• pomoc w transporcie leków i środków opatrunkowych
• mycie i dezynfekcja sprzętów transportowych
• mycie i dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów aptecznych   
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że  wskazane czynności ( oprócz tych, które są już wykazane w SIWZ i załącznikach ), stanowiące niezbędny i nierozerwalny element procedur medycznych, wchodzą również w zakres zadań wykonawcy: 
- zlewanie zawartości basenów/kaczek, opróżnianie worków na mocz,
- pomoc przy podtrzymywaniu pacjenta
- pomoc przy unieruchomieniu pacjenta
- mycie i dezynfekcja bezpośredniego otoczenia pacjenta
- mycie i dezynfekcja pomieszczeń oddziału
- mycie i dezynfekcja pomieszczeń zabiegowych
- bezzwłoczne zgłaszanie personelowi medycznemu zauważonych w trakcie realizacji zadań nietypowych zdarzeń i zachowań mogących spowodować szkodę na zdrowiu lub mieniu pacjentów
- wzywanie personelu medycznego w sytuacjach awaryjnych
- mycie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych
- mycie i dezynfekcja sprzętów służących do mycia i dezynfekcji
 - mycie i dezynfekcja pomieszczeń operacyjnych i zabiegowych
- przygotowanie łóżka szpitalnego: zdjęcie brudnej pościeli i założenie czystej pościeli
- pomoc przy wymianie zabrudzonej pościeli
- założenie na łóżko pokrewna ochronnego
- transport brudnej pościeli do punktu składowania
- mycie i dezynfekcja łózka szpitalnego
- mycie i dezynfekcja otoczenia łóżka szpitalnego
- zbieranie i pakowanie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej
- segregowanie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej
- zabezpieczanie czystej bielizny i odzieży szpitalnej w worki foliowe 
- odpowiednie przechowywanie czystej bielizny i odzieży szpitalnej
- mycie i dezynfekcja pojemników do przechowywania bielizny i odzieży
- mycie i dezynfekcja pomieszczeń magazynowych bielizny i odzieży
- transport bielizny i odzieży do wyznaczonych punktów
- bieżące monitorowanie ilości odpadów w pojemnikach
- opróżnianie koszy i pojemników na odpady
- wynoszenie odpadów z pomieszczenia
- selektywna zbiórka odpadów w jednostkach szpitala
- opisywanie worków na odpady
- transport odpadów do wyznaczonych miejsc składowania
- kontrola temperatury oraz czasu składowania odpadów
- mycie i dezynfekcja pojemników na odpady
- mycie i dezynfekcja sprzętów do transportu odpadów
- mycie i dezynfekcja miejsc składowania odpadów
- monitorowanie ilości środków
- pobieranie środków z magazynu i bieżące uzupełnianie podajników
- dokumentowanie zużycia środków 
- mycie i dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów magazynowych
- mycie i dezynfekcja wózków do transportu środków
- mycie i dezynfekcja podajników na środki
- transport naczyń i sztućców
- transport odpadów
- mycie i dezynfekcja sprzętów służących do transportu
- mycie i dezynfekcja pomieszczeń służących do magazynowania sprzętów transportowych
- mycie i dezynfekcja sprzętów i wózków służących do transportu pacjentów
- mycie i dezynfekcja pomieszczeń do przechowywania sprzętów transportowych
- mycie i dezynfekcja sprzętów transportowych
- mycie i dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów aptecznych   
 
Pytanie nr 7
Stosownie do zapisu nr 5.1.2 określającego warunki udziału w postępowaniu dot. świadczenia usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie szpitala ślemy zapytanie:
czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wykonawcę, który posiada doświadczenie w sprzątaniu obiektów( za kwotę niższą niż w SWIZ) nie będących obiektami szpitalnymi.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapis warunku udziału w postępowaniu pkt. 5.1.2 podpkt. c) zdolności technicznej lub zawodowej na następujący: 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się doświadczeniem w wykonywaniu 2 usług kompleksowego utrzymania czystości ( sprzątania ) świadczonych przez okres co najmniej 12 miesięcy w odniesieniu do co najmniej 2 obiektów, o powierzchni minimum 3000 m2 każdy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 
17.12.2018 r. 
Pytanie nr 1
Które z wymienionych w załączniku nr 1 oraz 1A powierzchni podlegają konserwacji?
Odpowiedź:
Wykaz powierzchni do arylowania wskazane są w złączniku nr 3 oraz w załączniku nr 4. Dot. „Zakres czynności okresowych” - pkt 6 „Akrylowanie podłóg w salach chorych, korytarzach i holach, dyżurkach pielęgniarskich i lekarskich, w sekretariatach oddziałowych i pokojach socjalnych 2 x w roku”.
 
Pytanie nr 2
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty m. in planu higieny z podziałem na strefy czystości. Z racji, że nie wszystkie pomieszczenia zostały dopasowane i wymienione w załączniku nr 9 (strefy higieniczne) prosimy o podanie stref czystości dla:
a) Pokoje socjalne
b) Dział Diagnostyczno – Leczniczy
c) Pracownie laboratoryjne
d) Rejestracja
e) Gabinet kierownika
f) Pomieszczenia z autoklawami
g) Zmywalnia
h) Szatnia
i) Dział leków gotowych i wyrobów medycznych
j) Salka konferencyjna
k) Archiwum
l) Pomieszczenie dezynfekcji karetek
m) RTG
n) Komora dezynfekcyjna
o) Magazyn pralni
p) Pomieszczenia odpadów
Odpowiedź:
Zamawiający podaje strefy czystości: 
a) Pokoje socjalne – strefa I
b) Dział Diagnostyczno – Leczniczy  - strefa IV – dodatkowo opisany w załączniku nr 5 
c) Pracownie laboratoryjne - strefa III – dodatkowo opisane w załączniku nr 6 i nr 7
d) Rejestracja - Pracownie laboratoryjne - strefa I
e) Gabinet kierownika Pracownie laboratoryjne strefa I
f) Pomieszczenia z autoklawami - Dział Diagnostyczno – Leczniczy  dodatkowo opisany w załączniku nr 5
g) Zmywalnia -  strefa I
h) Szatnia - strefa I
i) Dział leków gotowych i wyrobów medycznych- strefa II
j) Salka konferencyjna - strefa I
k) Archiwum- strefa I
l) Pomieszczenie dezynfekcji karetek - strefa II
m) RTG- strefa II
n) Komora dezynfekcyjna- strefa II
o) Magazyn pralni- strefa II
p) Pomieszczenia odpadów- strefa II
 
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający posiada lampy bakteriobójcze? Jeśli tak, czy wymagane jest zaoferowanie preparatu do dezynfekcji promienników tych lamp?
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada lamp bakteriobójczych, nie zostały wymienione w siwz. 
 
Pytanie nr 4
Zamawiający wymaga preparatu typu Incidur Spray. Pragniemy zauważyć, że ów preparat nie jest już dostępny na rynku a jego zamiennikiem jest Incidin Liquid Spray. Prosimy zatem o dopuszczenie zamiennika.
Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza  jego zamiennik. 
 
Pytanie nr 5
Czy do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonej substancją organiczna Zamawiający dopuści preparat chlorowy?
Odpowiedź:
Zamawiający  opisał preparaty w załączniku nr 11
 
Pytanie nr 6
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści preparat typu Surfanios także do innych pomieszczeń strefy I, II, III poza tymi wymienionymi w załączniku nr 11 (tj. gabinetami zabiegowymi, salami chorych, korytarzami, windami).+
Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza preparat typu Surfanios 
 
Pytanie nr 7
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści dodatkowe, poza wskazanymi w załączniku nr 11,  preparaty dezynfekcyjny (myjąco-dezynfekcyjne) niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza preparaty myjąco-dezynfekujące o pełnym spektrum działania B, V, Tbc, F
 
Pytanie nr 8
Zamawiający w załączniku nr 4 wymaga przeprowadzenia i w pomieszczeniach szpitala wskazanych przez specjalistę ds. epidemiologii i pielęgniarkę oddziałową. Prosimy o informację po czyjej stronie należy zapewnienie urządzenia oraz preparatu do fumigacji.
Odpowiedź:
Zamawiający  wyjaśnia, ze wymagany sprzęt został opisany w załączniku  nr 10. Zamawiający wyjaśnia,  że aparat do fumigacji posiada zamawiający. 
 
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający wymaga ekstrakcyjnego czyszczenia żaluzji czy samego mycia?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga samego mycia
 
Pytanie nr 10
Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający zalega z płatnościami wobec obecnego wykonawcy świadczącego usługi stanowiące przedmiot zamówienia. Jeśli tak prosimy o wskazanie kwoty zaległego wynagrodzenia oraz okresu z którego występują powstałe zaległości.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, ze zgodnie z zapisami treści art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych wyjaśnia  treść zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie nr 11
Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu wymaga od wykonawców wykazaniem się doświadczeniem w realizacji usług ,,opieki nad pacjentem” podczas gdy przedmiotem postępowania jest świadczeni usługi sprzątania. Prośba o zmianę zapisu.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapis warunku udziału w postępowaniu pkt. 5.1.2 podpkt. c) zdolności technicznej lub zawodowej na następujący: 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się doświadczeniem w wykonywaniu 3 usług objętych zamówieniem świadczonych przez okres co najmniej 12 miesięcy w odniesieniu do co najmniej 3 szpitali o podobnej ilości łóżek (140 lub więcej), świadczących usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala  w tym  całodobową opiekę nad pacjentem o rocznej wartości usługi 500 000 zł. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez zamawiającego.
 
Pytanie nr 12
Czy zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)?
Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się z wykonanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów:
1. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.).
2. Faktury elektroniczne  będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: …………… 
3. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu mailowego.
4. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest …………………….
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.