Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa odczynników” – znak sprawy: ZP/09/2016.

Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza informuje, że 
w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ:

Data zamieszczenia pytań i odpowiedzi: 03.08.2016 r. 

Dotyczy wzoru umowy załącznik nr 5

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści umowy, w  § 8 ust. 1 pkt. a)  tak aby uzyskał on następujące brzmienie: „ za zwłokę w realizacji dostawy w wysokości 1% wartości zamówienia netto za każdy dzień zwłoki” ?
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyra za zgody na modyfikację treści umowy, podtrzymuje zapisy siwz. 

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści umowy, w  § 8 ust. 1 pkt. b) tak aby uzyskał on następujące brzmienie: „ w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy„ ?
Uzasadnienie:  Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Interesy Wykonawcy chroni instytucja miarkowania kary umownej wynikająca z przepisów Kodeksu cywilnego.   

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści umowy, w  § 8 ust. 1 pkt. c) tak aby uzyskał on następujące brzmienie: „w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy dotkniętego wadą ” ? 
Naliczanie kar umownych od wartości towaru z wliczonym podatkiem VAT jest nieuzasadnione.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w przypadku wystąpienia reklamacji drogą mailową? 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na porozumiewanie się w przypadku wystąpienia reklamacji drogą także drogą e-mail.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany numeru katalogowego, wielkości opakowania, nazwy testu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W przypadku zmiany wielkości opakowania dla nowego produktu, dopuszczenie przeliczenia ceny za oznaczenie ? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6
Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT;
Odpowiedź 
Zamawiający w  § 10 ust. 1 podpkt. 1 przewidział możliwość zmiany cen jednostkowych brutto tj. „zmiany przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy; zmianie ulegnie cena jednostkowa brutto, a cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian”,  a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT

Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT ?
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę, jednakże zastrzega sobie że Wykonawca zobowiązany będzie przed taką zmianą dostarczyć dokument potwierdzający wprowadzenie takiej zmiany, termin wprowadzenia, uzasadnienie wprowadzenia wraz z podstawą prawną obligującą wprowadzenie zmiany klasyfikacji wyrobu.

Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto? 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę, jednakże zastrzega sobie że Wykonawca zobowiązany będzie przed taką zmianą dostarczyć dokument potwierdzający wprowadzenie takiej zmiany, termin wprowadzenia, uzasadnienie wprowadzenia wraz z podstawą prawną obligującą wprowadzenie zmiany klasyfikacji wyrobu.

Pytanie nr 9
Czy Zamawiający wprowadzi zapis o możliwości wstrzymania dostaw w przypadku niezrealizowania płatności? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10
Czy Zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis dotyczący minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany ?
Odpowiedź 
Nie. Zamawiający szacował ilości badań a co za tym idzie niezbędnych odczynników na podstawie oznaczeń wykonanych w roku ubiegłym. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć wysokości kontraktu z NFZ w latach następnych, jak również ilości pacjentów i w związku z czym nie może określić minimalnego poziomu ilościowego przedmiotu zamówienia. Z ustawy o finansach publicznych wynika dla Zamawiającego obowiązek wydatkowania środków publicznych w sposób gospodarny i racjonalny. Zobowiązanie się do zakupienia np. 80% ilości odczynników w stosunku do wskazanej w siwz w przypadku gdyby były one zbędne naruszałoby prawidłowe wydawanie funduszy publicznych.    

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 pakietu 12 dopuści  równoważny test wykrywający popularne szczepy bakterii Gram ujemnych, identyfikujący łącznie szczepy fermentujące i niefermentujące, pakowany po 40 oznaczeń, w ilości opakowań przeliczonych zgodnie z oferowaną konfekcją, z dołączoną odpowiednią ilością ampułek soli fizjologicznej do uzyskiwania zawiesiny w zestawie (w załączeniu instrukcja obsługi testu wraz z listą wykrywanych organizmów) i tym samym pozwoli na modyfikację pakietu w zakresie wielkości opakowań i ilości opakowań, przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiającego ilości oznaczeń w poszczególnych pozycjach? Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności w przedmiotowym postępowaniu w zakresie ww. pakietu. Ponadto proponowany testy, przez swoją uniwersalność, zapewni Zamawiającemu na większą racjonalizację wykorzystania go w przeprowadzanych analizach, a tym samym zapewni generowanie oszczędności pracy i pieniędzy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 2
 Czy Zamawiający w przypadku dopuszczenia testu proponowanego w pyt. 1, pozwoli na modyfikację pakietu w zakresie ilości odczynników wymaganej dla oferowanej ilości testów? Ze względu na konfekcję oraz charakterystykę analogicznych testów u różnych producentów, wielkości opakowań i ilości wymaganych odczynników mogą być różne. Proponowana modyfikacja pozwoli na racjonalny dobór ilości odczynników, co uchroni Zamawiającego od zawyżenia lub zaniżenia ilości poszczególnych odczynników w stosunku do tego co jest wymagane dla zaoferowanej ilości testów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 3
 Czy Zamawiający w przypadku dopuszczenia testu proponowanego w pyt. 1, pozwoli na modyfikację pakietu w zakresie pozycji 7 pakietu i dopuści w tym miejscu inny odczynnik (NIT), w ilości niezbędnej dla wykonani oferowanego testu? Test ONP jest testem integralnym, zawartym w panelu proponowanego testu i nie istniej konieczność jego dodatkowego przeprowadzania poza oferowanym panelem Zamiast tego prawidłowe wykonanie proponowanego testu wymaga dostarczenia odczynnika NIT.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

 Pytanie nr 4
Czy Zamawiający w pakiecie 3 wyrazi zgodę na wydzielenie testu identyfikacyjnego dla M. tuberculosis complex (poz.3) do osobnego pakietu? Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności podstawionych ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę, tym samym tworzy zadanie nr 13 – test identyfikacyjnego dla M. tuberculosis complex

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz.1 wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków zamiast krążków?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 6
Czy Zamawiający w pakiecie 8 wymaga pozytywnej opinii Krajowego Ośrodka ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów zarówno dla krążków jak i dla pasków?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga pozytywnej opinii Krajowego Ośrodka ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów zarówno dla krążków jak i dla pasków. Tym samym zmienia w pkt. VI siwz podpkt. 4 dot. wykazu oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dodaje się pkt. 4.6 „Zadanie nr 8 - Opinię  Krajowego Ośrodka ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów zarówno dla krążków jak i dla pasków. 

Pytanie nr 7
Czy Zamawiający w pakiecie 9 dopuści butelki do posiewu krwi, w którym mogą wzrastać jednocześnie bakterie tlenowe i beztlenowe, i dopuści do zaoferowania łącznie (dla poz. 11 i 12) 80 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 8
Czy Zamawiający w pakiecie 9 poz. 13 dopuści podłoże o objętości 10 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

Data zamieszczenia pytań i odpowiedzi: 28.07.2016 r. 

Dotyczy zadania nr 9

Pytanie 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 2, 4, 10 podłoży z  terminem ważności minimum 40 dni od daty dostarczenia?
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę.  

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 11, 12 podłoży z terminem ważności minimum 350 dni od daty dostarczenia ?
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę.  

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 8 podłoża transparentnego?
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę.  

 

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.