Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa leków  –postępowanie uzupełniające” – znak sprawy: ZP/15/2018
 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza informuje że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania i udzielił odpowiedzi i wyjaśnień:
 
 
PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY
 
Pytanie nr 1
Do treści §6 ust.1 pkt a. projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 Kodeksu cywilnego: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapis siwz.  W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.  
 
Pytanie nr 2
Do §6 ust.1 pkt c. projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez obniżenie jej wymiaru do wysokości 1% wartości niedostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz
 
Pytanie nr 3
Mając na uwadze konieczność potwierdzenia znajomości kondycji finansowej Zamawiającego jako podmiotu działającego w branży medycznej, o czym mowa w §11 ust.1, wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w związku z koniecznością złożenia takiej deklaracji, Zamawiający umożliwi Wykonawcom dostęp do ksiąg rachunkowych, dokumentów finansowych i innych dokumentów pozwalających Wykonawcom lub też w inny sposób da możliwość na powzięcie wiedzy na temat stanu finansowego Zamawiającego? Prośbę o dostęp uzasadniamy faktem, że złożenie oświadczenia o wskazanej treści, wyłącznie w oparciu o powszechną znajomość kondycji finansowej podmiotów szpitalnych, byłoby oświadczeniem nieskutecznym i nieprawdziwym.
Odpowiedź: 
Zamawiający jest zobowiązany do przesłania sprawozdań finansowych  do Krajowego Rejestru Sądowego i za rok 2017 i takie sprawozdanie zostało przesłane. Natomiast za rok 2018 sprawozdanie zostanie przekazane do Krajowego Rejestru Sadowego po zatwierdzeniu sprawozdania. Wykonawca może takie sprawozdanie pobrać ze strony KRS. 
 
Pytanie nr 4
Do §11 ust.3 zdanie drugie projektu umowy. Prosimy o wykreślenie zapisu niezgodnego z art. 552 Kodeksu cywilnego, pozbawiającego Wykonawcę prawa do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie treści §11 ust. 3 i  podtrzymuje zapisy siwz. 
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.