Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zakup sprzętu medycznego” – znak sprawy: ZP/10/2018” 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza informuje że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania i udzielił odpowiedzi i wyjaśnień:
2018-10-09
 
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 3 ust. 3).
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zmiany wysokości stawki VAT jest zmianą, którą regulują przepisy prawa i zmiana takla zostanie uwzględniona przez Zamawiającego.
Pytanie nr 2
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następującej  wysokości:
1) w przypadku zwłoki w wykonaniu umowy - kara umowna będzie wynosiła 0,5%  wartości brutto wynagrodzenia należnego Wykonawcy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanego w terminie przedmiotu umowy;
2) w przypadku zwłoki w usunięciu wady - kara umowna będzie wynosiła 0,5% wartości brutto wynagrodzenia należnego Wykonawcy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy;
3) za zwłokę w reakcji  serwisu po zgłoszeniu awarii – w wysokości 0,1 % wartości brutto sprzętu objętego awarią za każdy dzień zwłoki, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na czas reakcji serwisu wskazanego w załączniku nr 1 do siwz, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto sprzętu objętego awarią;
4) za zwłokę w usunięciu awarii – w wysokości 0,1 % wartości brutto sprzętu objętego awarią za każdy  dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie awarii wskazany w załączniku nr 1 do siwz, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto sprzętu objętego awarią;
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz,
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 7 ust. 2 w następujący sposób: „Okres rękojmi  liczony jest od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia wady stwierdzonej w czasie odbioru i wynosi 24 miesiące.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz,
 
Pytanie nr 4
Wnosimy o usuniecie zapisu § 6 ust. 2 pkt. 2) „Wykonawca zobowiązany jest do jednego bezpłatnego przeglądu pogwarancyjnego wraz z konserwacją urządzenia w terminie nie krótszym niż 10 miesięcy od zakończenia gwarancji”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz, 
Data: 2018-10-06
Pytanie nr 1
Czy zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności i uzyskanie lepszej ceny na poszczególne pozycje ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz, dopuszcza składanie ofert na całe zadania. 
 
Pytanie nr 2
Pytanie do pkt. 2:
Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG o wadze 5,7 kg ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż nie stawiał wymogów określonych ww pytaniu. 
 
Pytanie nr 3
Pytanie do pkt. 4:
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z możliwością pracy w trybie akumulatorowym do 120 min ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż nie stawiał wymogów określonych ww pytaniu. 
 
Pytanie nr 4
Pytanie do pkt. 6:
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG, 13 – bitowy, posiadający kolorowy ekran dotykowy 8,4” o rozdzielczości 640 x 480 ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż nie stawiał wymogów określonych ww pytaniu. 
 
Pytanie nr 5
Pytanie do pkt. 29:
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z możliwością zapisu danych na Pendrive pośrednio za pomocą dołączonego oprogramowania, posiadający pamięć wewnętrzną do 400 badań z możliwością zapisania wiekszej ilości danych na komputerze ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz, nie wyraża zgody na możliwość zapisu danych na Pendrive pośrednio za pomocą dołączonego oprogramowania, posiadający pamięć wewnętrzną do 400 badań z możliwością zapisania wiekszej ilości danych na komputerze. 
 
Pytanie nr 6
Pytanie do pkt. 33:
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG bez możliwości rozszerzenia o czytnik kodów kreskowych, z opcją Wi- Fi, LAN, USB oraz RS232 ? 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę
 
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający wymaga, aby aparat EKG działał w ramach oprogramowania, które umożliwia nie tylko archiwizację wyników aparatu EKG, ale również holtera EKG, holtera ABPM, spirometrii, ergospirometrii i próby wysiłkowej ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga archiwizacji wyników  spirometrii  i próby wysiłkowej
 
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dopuści do oceny nowoczesne aparaty EKG bez możliwości rozszerzenia o przystawkę spirometryczną,która to umożliwia jedynie badanie przesiewowe a w warunkach szpitalnych takie badania nie mają żadnego zastosowania -co najwyżej podnoszą cenę urządzenia. Przystawka SPIRO nie spełnia także normy ATS.
Odpowiedź:
Zamawiający rezygnuje z zapisu w opisie przedmiotu zamówienia "możliwość zainstalowania przystawki spirometrycznej" i  dopuszcza do oceny aparaty EKG bez możliwości rozszerzenia 
o przystawkę spirometryczną
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.