Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zakupu aparatu RTG do ambulansu wraz z zainstalowaniem i dostosowaniem ambulansu pod nowy aparat” – znak sprawy: ZP/09/2018
 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza informuje że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania i udzielił odpowiedzi i wyjaśnień:
 
PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY
 
Pytanie 1 – Dot. par. 1, ust. 1, lit. C umowy
Zgodnie z par. 1 ust. 1 lit. c) umowy, wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich uzgodnień, pozwoleń czy decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy wymaganych przepisami prawa, o ile nie posiada ich Zamawiający. W ocenie wykonawcy, to Zamawiający powinien dysponować wiedzą i wprost wskazać, jakie uzgodnienia, pozwolenia czy decyzje należy uzyskać, wykonawca nie może posiadać takiej wiedzy. Ponadto, wykonawca, będąc stroną umowy nie staje się wprost stroną żadnego postępowania administracyjnego i nie może uzyskać żadnych uzgodnień, pozwoleń czy decyzji administracyjnych na rzecz Zamawiającego, gdyż to Zamawiający będzie stroną tych postępowań. 
Wobec powyższego wykonawca prosi o przeredagowanie powołanego postanowienia poprzez zobowiązanie wykonawcy do przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania przez Zamawiającego niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, czy decyzji. 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy
 
Pytanie 3 – Dot. par. 3 ust. 10. umowy
Czy Zamawiający dopuszcza następującą modyfikację?
„Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich ewentualnych szkód powstałych w związku  z realizacją przedmiotu umowy stwierdzonych i potwierdzonych przez Strony w protokole odbioru przedmiotu końcowego; w przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wycen zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość  z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy
 
Pytanie 4 – Dot. par. 9 umowy
Czy Zamawiający dopuszcza następującą modyfikację?
„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy (§ 2 ust. 1b). 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia umowy w wysokości 20  10% wartości umowy brutto. Karę tej samej wysokości Wykonawca uiści w sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych nie przekroczy 15% wartości umowy brutto. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Wykonawcy ogranicza się do wartości szkody poniesionej przez Zamawiającego.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy
 
Pytanie 5 – Dot. par. 10, ust. 4 i 5 umowy
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że par. 10 ust. 4 i 5 odnoszą się do obowiązków wykonawcy z tytułu udzielonej rękojmi.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zapisy par. 10 ust. 4 i 5 odnoszą się do obowiązków wykonawcy z tytułu udzielonej rękojmi.
 
PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ
 
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający, kierując się sensem ekonomicznym zakupu dopuści aparat, który nie będzie ograniczał zakresu badań jedynie do statywu ? Takie rozwiązanie z pewnością zwiększy sens ekonomiczny wyjazdów na badania w przyszłości
Odpowiedź:
Zamawiający opisał swoje wymagania, mając na uwadze ograniczenia wynikające z budowy ambulansu, organizację pracy,  jak i rodzaj wykonywanych badań.
 
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści detektor przewodowy, zabudowany na stałe w aparacie ? Takie rozwiązanie niesie za sobą możliwość dostawy detektora o parametrach znacząco wyższych niż wymagane, wyeliminuje konieczność ładowania baterii, oraz wykluczy potrzebę usuwania detektora na czas postoju. Dodam również, że oferowany detektor nie posiada akumulatorów, które w ciągu eksploatacji nie będą wymagały wymiany
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostawy  aparatu rtg w pełni kompatybilnego z posiadanymi detektorami w pracowni stacjonarnej tj. obsługiwanymi przez konsolę zamawianego aparatu, oraz dostawy  detektora obsługiwanego przez konsole aparatu rtg w pracowni stacjonarnej.
Powyższe wymaganie ma na celu wyeliminowanie przestojów w pracy ambulansu jak i pracowni stacjonarnej.
Zamawiający podtrzymuje zapisy  SIWZ. 
 
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści aparat umożliwiający wykonywanie zdjęć wiązką pionową, oraz poziomą ? 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy  SIWZ. 
Zamawiający opisał swoje wymagania, mając na uwadze ograniczenia wynikające z budowy ambulansu, organizację pracy,  jak i rodzaj wykonywanych badań.
 
 
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający, kierując się względami technicznymi zamierza wprowadzić warunek brzegowy w postaci blokady przeciwwagi na czas jazdy, lub ekiwalentnie - dopuścić systemy z ruchem pionowym bez przeciwwagi ? Takie rozwiązanie z pewnością nacechowane jest większą trwałością
Odpowiedź:
Zamawiający nie sprecyzował w opisie przedmiotu zamówienia swoich wymagań w tym zakresie
 
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści detektor o wadze 4,5kg, jeśli oferowane rozwiązanie nie będzie wymagało demontażu detektora? Takie rozwiązanie nie wnosi żadnych ograniczeń eksploatacyjnych
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ dostawy detektora bezprzewodowego
 
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający zezwoli na dostawę aparatu bez walizki, jeśli oferowane rozwiązanie nie będzie wymagało demontażu detektora ? Takie rozwiązanie nie wnosi żadnych ograniczeń eksploatacyjnych
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ dostawy detektora bezprzewodowego.
 
 
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający zamierza rozszerzyć zakres wysokich napięć do 125kV ? Zgodnie z obowiązującymi procedurami wzorcowymi, jest to niezbędny zakres dla ekspozycji płucnych
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, ale dopuszcza dostawę generatora o większym zakresie kV.
 
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dopuści aparat z własnym mechanizmem zmiany wysokości w zakresie 38-195 cm, ale pozbawionym podnośnika pozycjonującego pacjenta ? Takie rozwiązanie zmniejsza koszty eksploatacji i komplikację pojazdu
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, mając na uwadze trwałość rozwiązania i ewentualne uszkodzenia wynikające z transportu.
 
Pytanie nr 9
Jesteśmy zainteresowani udziałem w przetargu na zakup aparatu rtg w ambulansie. Mam kilka pytań związanych z przetargiem:
- czas realizacji do 16 listopada – co w przypadku gdy nie zdążymy z terminem realizacji ze względu na procedury związane z pracą Sanepidu – 19 września jest otwarcie ofert – Sanepid potrzebuje miesiąc na opinię Projektu Osłon Stałych oraz kolejny miesiąc na przyjazd na odbiór przez Sanepid i kolejne 2 tygodnie na decyzję z Sanepidu – nawet gdybyśmy przesłali 19 września projekt do opinii, otrzymamy go około 15 października, gdy złożymy wniosek o odbiór ambulansu wizytacja odbędzie się około 10 listopada, a zatwierdzony wniosek byłby około końca listopada. Daty tu podane to jest optymistyczna wersja, ponieważ Sanepid może mieć uwagi do projektu bądź nasze pismo może „ugrząźć” gdzieś w jednostce Sanepidu. 
Proszę o komentarz jaka będzie reakcja jednostki w przypadku przedłużania się realizacji ze względu na tę jednostkę.
Aparat który chcemy zastosować w Państwa ambulansie miałby mieć wbudowany detektor – nie byłby on w ogóle wyjmowany, obrót ramienia sprawiałby że byłby to (w zależności od badania) albo stół albo statyw. Czy w związku z tym jest konieczność organizowania walizki do 
 
 
detektora? – czy zleceniobiorca wyrazi zgodę na detektor, który byłby na stałe wbudowany w aparat (tak jak ma to miejsce obecenie w Państwa obecnym ambulansie)?
Czy musi być dotykowy monitor dla technika? – czy nieposiadanie dotykowego monitora dyskwalifikuje ofertę?
Czy napięcie robocze może być ponad 120 kV? – zwyczajowo aparaty są do 125 kV.
Czy zabudowa apratu musi być dokładnie taka jak w punkcie 2 zabudowy aparatu w zał. nr 6.? – co gdy Sanepid zakwestionuje tego typu ustawienie aparatu?
Czy detektor musi być wyjmowany podczas postoju? – jak wspomniałem proponujemy wbudowany detektor – tego typu rozwiązanie zdecydowanie ogranicza możliwości uszkodzenia detektora. Wbudowany detektor pozwala na połączenie z komputerem przez kabel (nie sieć wii-fii) – co również ułatwia możliwość serwisu i sprawia że to rozwiązanie jest dużo mniej zawodne i prostsze w obsłudze. W przypadku wyjmowanego detektora musi on mieć łączność poprzez sieć wii-fii – to rozwiązanie jest o wiele droższe oraz nieco trudniejsze w kwestiach obsługi.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostawy i montażu apartu rtg zgodnie ze specyfikacją i terminami opisanymi w SIWZ.
 
Pytanie 10 – 
Dot. Załącznika nr 6 – Specyfikacja techniczna sprzętu, Stanowisko rejestracji badań, pkt. 3
3. Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 11500 punków według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net na dzień nie wcześniejszy niż 21/08/2018. Wydruk ze strony dołączyć do oferty.
Pamięć operacyjna RAM 16GB DDR4 2666MHz, możliwość rozbudowy do min 32GB, Dysk twardy Min. 516 GB SSD
Informujemy, że nie istnieją dyski o pojemności 516 GB lecz o pojemności 512 GB.
Prosimy zatem Zamawiającego o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i zmianę parametru dysku na 512 GB SSD.
Odpowiedź:
Zamawiający poprawia oczywista pomyłkę pisarską i zmienia parametr dysku na dysk 512 GB SSD
 
Pytanie nr 11
Dot. Załącznika nr 6 – Specyfikacja techniczna sprzętu
Wyposażenie ambulansu RTG Cyfrowy Detektor RTG 
Pkt. 7
DQE dla 0,05 lp/mm ≥ 70 %
Mając na uwadze miejsce użytkowania detektora tj. ambulans i wysokie narażenie na wstrząsy, zmianę wilgotności i temperatury prosimy o dopuszczenie detektora GoS z DQE dla 0,05 lp/mm ≥ 35 %.
Powyższa zmiana zminimalizuje ryzko uszkodzenia detektora.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie detektora GoS z DQE dla 0,05 lp/mm ≥ 35 %.
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.