Pielęgniarka Oddziałowa C_2

Data publikacji : 20 czerwca 2018r.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy,  Wolica 113  poczta 62-872 Godziesze Małe

 

ponownie ogłasza konkurs na stanowisko:

PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ:

 • Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy  C

 

Konkurs przeprowadza się w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012r. poz. 182 ze zm.).

 

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie  kwalifikacji wymaganych  od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy  w podmiotach leczniczych  niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz 896) .

 

Kandydaci  proszeni są o składanie dokumentów wyszczególnionych w §12 rozporz.Min.Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 182 ze zm.), tj.:

 

 1. podanie  o przyjęcie  na stanowisko  objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe  wymagane do zajmowania  stanowiska pielęgniarki oddziałowej , w tym prawo wykonywania zawodu,
 3. opisany przez kandydata  przebieg pracy zawodowej,
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 5. oświadczenie  kandydata  o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego  zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na  stanowisko objęte konkursem.

 

Dokumenty należy złożyć w oryginałach. Dopuszcza się złożenie kopii dokumentów, o których mowa w pkt. 4, pod warunkiem poświadczenia ich za zgodność z oryginałem, przy czym na prośbę Komisji konkursowej kandydat  może być obowiązany do przedstawienia oryginałów.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Jeżeli termin końcowy przypada w niedzielę lub inny ustawowo  wolny od pracy dzień, wówczas termin upływa dnia następnego.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z odpowiednią adnotacją:

Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy "C”
oraz z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i  telefonem kontaktowym

na adres:

 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy  Wolica 113 p-ta 62-872 Godziesze Małe

w terminie 20 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - w ciągu 60 dni od daty upływu

terminu  składania  ofert.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego oraz informacje o konkursie można uzyskać w siedzibie dyrekcji Zespołu Zakładów  w Wolicy.

Nr telefonów : 62 761 25 05, 62 761 25 30, 62 761 25 32

Mieszkania nie zapewniamy.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

 

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC I GRUŻLICY W WOLICY k/KALISZA z siedzibą w 62-872 GODZIESZE MAŁE, zwany dalej Administratorem;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest proces rekrutacji,
 4. podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz ewentualnego zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

       6.   Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

             profilowaniu,

       7.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu na stanowisku

             oraz w wypadku wygranego konkursu przez czas trwania umowy i czas wymagany przez  

             przepisy prawa pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.