Najem analizatora parametrów krytycznych

Do pobrania: siwz_paremetry_krytyczne

projekt umowy zał. nr 7_zmiana.zip

MODYFIKACJA SIWZ

Zamawiający zmienia treść załącznik nr 7 - projekt umowy oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 27.04. 2018r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.

 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza, 62-872 Godziesze Małe, tel. 0-62 76-12-553, fax. 76-12-507, zp@szpital.wolica.pl, www.wolica.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Najem analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą materiałow” – znak sprawy: ZP/04/2018.
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17 (budynek administracji), przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, a także może być pobrana ze strony internetowej www.wolica.pl 
4. Przedmiotem zamówienia jest przenośny analizator do diagnostyki in vitro określonych parametrów z krwi pełnej, przeznaczony do użytku przy łóżku chorego, na wszystkich oddziałach szpitalnych
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia analizatora do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2018 r. 
6. Miejsce realizacji siedziba zamawiającego, Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe. 
7. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
CPV – 38 43 45 20-7, 
CPV – 33 69 62 00 – 7
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
9. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
10. Termin realizacji zamówienia 48 miesięcy od podpisania umowy. 
11. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
10.1. nie podlegają wykluczeniu
10.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).
10a. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 wykonawca przedłoży:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) oświadczenie, że oferowane produkty (wyroby) spełniają wymagania  określone 
w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 poz. 211 
z późn. zm.)  i na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć deklarację CE na każdy oferowany produkt lub inny równoważny dokument.
b) Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych – do oferty należy dołączyć wszystkie  kserokopie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych na zaoferowane odczynniki, lub dołączyć płytę CD z nagranymi kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych.
c) W przypadku kiedy karty charakterystyki substancji niebezpiecznej nie są wymagane, wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że oferowane wyroby (odczynniki, kontrolki) nie zawierają substancji niebezpiecznych podając nazwę odczynnika.
d) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz. U. z 2013 r., poz. 1127) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
e) Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania w zakładach opieki zdrowotnej, zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązującymi na terenie Polski w służbie zdrowia (deklaracje CE) oferowany do najmu analizator 
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
                      
11. Postępowanie zwolnione jest z wpłaty wadium.
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a. Cena  - znaczenie - 60 %
b. Parametry techniczno – eksploatacyjne podlegające ocenie - znaczenie - 40%
13. Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 24.04.2018r. do godz. 10.00. 
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  24.04.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.
15. Wymagany termin ważności ofert: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 
16. Umowa ramowa nie zostanie zawarta. 
17. Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony. 
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
20. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu.
UWAGA! Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu
określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych lub o lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że przedmiot zamówienia jest równoważny lub charakteryzuje się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. 
21. Szpital przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj. przewiduje się możliwość: zmiany danych stron umowy (np. siedziby, adresu) – sporządzony zostanie aneks do umowy, dokonania zmiany w umowie w zakresie: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, liczby opakowań, w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowego. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianami wartości umowy i być niekorzystne dla Szpitala. Po przekazaniu przez Wykonawcę informacji o powyższej sytuacji Szpital sporządzi aneks do umowy.
Zmiany w dostarczonych materiałach dotyczące producenta, kraju pochodzenia itp. przy czym Strony ustalają, że zmiana wymaga przetestowania i zgody wyrażonej na piśmie przez Szpital, 
Ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług (VAT). Zmiana ceny nastąpi za pisemnym powiadomieniem  szpital począwszy od dnia wejścia w życie zmiany stawki VAT,
Zmiany wysokości cen jednostkowych netto zawartych w ofercie Wykonawcy – maksymalnie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, przy czym mogą one ulec zmianie na wniosek Wykonawcy wyłącznie jeden raz w roku, ale nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zawarcia umowy i nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Strony umowy, w terminie do 7 dni od daty otrzymania wniosku, przystąpią do negocjacji na temat zmiany postanowień umowy w przedmiotowym zakresie. 
Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, ze zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. 
22. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.04.2018 r. pod numerem ogłoszenia: 545926-N-2018
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.