Modernizacja pomieszczeń hydroforni wraz z wymianą urządzeń

Do pobrania: 
PROJEKT_hydrofornia.zip
STWiORB - Hydrofornia Wolica.pdf
Przedmiar - Hydrofornia Wolica.pdf
Projekt_fotowoltaniczna.zip
 Przedmiar_fotowotaniczna.zip
STWiOR_fotowoltaniczna.zip
 STWiOR_elektryka.zip
Projekt_elektryka.zip
PB_SIECI ZEW.+WEW.DRUK_9.09.2018.zip
PB_SUW_Opis+Rys.+DRUK_9.09.2018.zip
SPECYFIKACJA_SIEĆ+SUW_9.09.2018.zip
UZGOD_UG_ Przyłącze_9.09.2018.zip
siwz_załaczniki
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza, 62-872 Godziesze Małe, tel. 0-62 76-12-553, fax. 76-12-507, zp@szpital.wolica.pl, www.wolica.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Modernizacja pomieszczeń hydroforni wraz 
z wymianą urządzeń” znak sprawy: ZP/11/2018.
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17 (budynek administracji), przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, a także może być pobrana ze strony internetowej www.wolica.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń hydroforni wraz z wymianą urządzeń. Prace modernizacyjne w swym zakresie obejmują:
a) Remont  Hydroforni
Branża budowlana
Roboty remontowe dotyczące budynku hydroforni obejmują: rozbiórki urządzeń technologicznych, wymiana posadzki  w pomieszczeniu hydroforni,  położenie płytek na ścianach pomieszczeniu hydroforni, tynki ścian i sufitów , malowania, docieplenia dachu i ścian zewnętrznych , elewacja zewnętrzna budynku, wymian drzwi i okien, wymiany pokrycia dachu, orynnowania, wykonanie opaski żwirowej i utwardzenia.
Branża elektryczna
Instalacje elektryczne dotyczące budynku hydroforni obejmują: wymiana rozdzielnicy głównej hydroforni, zasilanie szafy technologicznej stacji uzdatniania wody, wymiana instalacji oświetlenia wewnętrznego, wymiana instalacji gniazd wtyczkowych oraz instalacje zasilające 230V i 400V, wymiana instalacji uziemienia, połączeń wyrównawczych i odgromowej.
Branża sanitarna
Instalacje sanitarne dotyczące budynku hydroforni obejmują: wymiana urządzeń stacji uzdatniania wody dla celów socjalnych szpitala (tak jak wymiana pompy głębinowej z okablowania, wymiana układu napowietrzania wody, wymiana układu filtracji, wymiana zbiorników wody czystej, wymiana układu dezynfekcji wody, wymiana zestawu pompowej/ płucznej, wymiana szafy sterowania), wymiana istniejących grzejników, modernizacja istniejącej przełączy kanalizacyjnej wody popłucznej. 
   b)  Modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych instalacji wody zimnej
Roboty instalacyjne dotyczące wymiana zewnętrzna  instalacja  zimnej wody dla celów  socjalnych między budynkami szpitala i administracyjnego,   wymiana  instalacji zimnej wody dla celów socjalnych w piwnicy (poziomy) budynku szpitalnym i pawilonu wraz z przełączeniem pionów  z instalacji pożarowej  do instalacji wody socjalnej , wymiana wodomierza wody gminnej w pomieszczeniu hydroforni z osprzętem.
c) Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku technicznym  wraz z jej włączeniem w instalację elektryczną zasilającą hydrofornię
Zakres pracy obejmuje: dostawa, montaż i przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji fotowoltaiczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 13,95 KWp wraz jej włączeniem w instalację elektryczną zasilającą hydrofornię.
 
5. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
 
Kod CPV Opis
45 00 00 00 -7 Roboty budowlane
45 21 00 00-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45 45 00 00 - 6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45 41 00 00 - 4 Tynkowanie
45 33 20 00-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45 31 00 00-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45 32 00 00 – 6 Roboty izolacyjne
45 31 12 00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45 42 10 00 – 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45 21 73 00-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45312310-3 Ochrona odgromowa
 
6. Miejsce realizacji siedziba zamawiającego, Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy leków do magazynu apteki Zamawiającego na własny koszt i ryzyko w ilościach wskazanych w zamówieniu przez Zamawiającego.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
9. Maksymalny termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2018 r.  
10. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy: 10.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
10.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.
Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczących:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający wymaga, aby wykonawca, wykazał, że  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden miliony złotych 00/100),
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
c1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca, wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną, która obejmowała w swoim zakresie wykonanie prac modernizacyjnych w hydroforni wraz z wymianą urz adzeń  stacji uzdatniania wody i/lub modernizację /wymianę  sieci wodociagowej i/ lub insytalację fotowoltaiki  o wartości robót co najmniej 800,00 PLN brutto (słownie: osiemset  tysięcy złotych 00/00), 
c2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia: 
- kierownikiem robót budowlanych posiadającym minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika o specjalności branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych),, 
- kierownikiem robót sanitarnych  posiadającym minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika o specjalności branży sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych),
- kierownikiem robót elektrycznych posiadającym minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika o specjalności branży elektrycznej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych). 
Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi, co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami.   
 
c3) Zamawiający wymaga, aby wykonawca, wykazał, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia:
a) zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 15 osobami, które będą skierowane do wykonania tego zamówienia a w szczególności robotnikami o specjalności hydraulik, elektryk, murarz, tynkarz, pomocnik murarza (pracownicy budowlani) oraz innych pracowników o specjalnościach wymaganych przedmiotem zamówienia
 
10. 3 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, spośród przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy.
Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy wykluczy z postępowania Wykonawcę:
a) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn zm.);
 
10a. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
Część a – oświadczenia składane wraz z ofertą 
Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia 
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu i 
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Część B – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, oświadczeń lub dokumentów:
a) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
b) potwierdzających brak podstaw wykluczenia
- określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w ustawie.
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej określonych przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt 10 c) z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane 
b) dowody określające czy roboty budowlane zawarte w wyżej wymienionym wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,
c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt 10 c), z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonych przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przynajmniej na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt 10 b,
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ Wykonawca musi złożyć:
a) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 
11. Postępowanie jest zwolnione z wpłaty wadium
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a. Cena  - znaczenie - 60 %
b. Doświadczenie firmy - znaczenie - 20%
c. Gwarancja - znaczenie – 20%
13. Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 22.10.2018r. do godz. 10.00. 
 
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  22.10.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.
 
15. Wymagany termin ważności ofert: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 
 
16. Umowa ramowa nie zostanie zawarta. 
 
17. Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony. 
 
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
 
19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 
20. Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami własnym lub nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa.
 
21. W przypadkach przewidzianych w ustawie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Stron umowy. 
Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 
Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy, jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie:
a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji przetargowej,
b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji przetargowej,
c) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,\
Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku realizacji robót zamiennych zgodnie  z postanowieniami umowy  § 3 ust. 6 ust.
Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy dotyczących zmiany terminu realizacji przedmiotu      umowy, gdy jest ona spowodowana działaniem siły wyższej, koniecznością wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu Stron w szczególności:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w  zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia  robót,
b) wad w dokumentacji projektowej lub innych braków w dokumentacji budowy przekazanej przez Zamawiającego,
c) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w  szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami,  wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie   nie  jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność
d) wykopalisk lub innych nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca
e) kolizji z infrastrukturą podziemną, której nie ujęto w dokumentacji technicznej stanowiącej postawę wyceny
f) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania  przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację  przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi  przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji
g) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
h) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe  organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w  przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za  które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
i) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez  uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od  Wykonawcy,
Dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia.
 Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy dotyczących zmiany kierownika budowy lub innych osób  wskazanych w umowie, z tym, że zmiana osób po stronie Wykonawcy (wskazanych w ofercie jako  skierowanych do realizacji zamówienia) wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, a Zamawiający przed jej  udzieleniem domagał się będzie od Wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie przez te  osoby  warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w SIWZ dotyczącej postępowania w    wyniku  którego niniejsza umowa została zawarta.
 
 
22. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.10.2018 r. pod numerem ogłoszenia: 632944-N-2018 z dnia 2018-10-07 r. 
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.