Dostawa zamkniętego próżniowego systemu do pobierania krwi

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 12.11.2018r. do godz. 10.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 09.11.2018r. do godz. 10.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  09.11.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.

Do pobrania:
siwz_system zamknięty.zip
Formularz cenowy_załacznik 2_zmiana
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza, 62-872 Godziesze Małe, tel. 0-62 76-12-553, fax. 76-12-507, zp@szpital.wolica.pl, www.wolica.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa zamkniętego próżniowego systemu 
do pobierania krwi – znak sprawy: ZP/14/2018.
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17 (budynek administracji), przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, a także może być pobrana ze strony internetowej www.wolica.pl 
4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamkniętego próżniowego systemu do pobierania krwi do siedziby szpitala zwanego w dalszej części siwz systemem oraz najem analizatora OB.
5. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
CPV 33141300-3 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
9. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy, nie wcześniej  niż od 01.12.2018 r. do 30.11.2022 r.   
10. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy: 10.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
10.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.
Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczących:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zzamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
 
10. 3 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, spośród przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy pkt. 1 .
Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wykluczy z postępowania Wykonawcę:
a) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn zm.);
 
10a. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
Część a – oświadczenia składane wraz z ofertą 
Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia 
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu i 
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Część B – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, oświadczeń lub dokumentów:
a) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
b) potwierdzających brak podstaw wykluczenia
- określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w ustawie.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ Wykonawca musi złożyć:
a) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć:
oświadczenie, że oferowane produkty (wyroby) spełniają wymagania  określone 
w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.) i na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć deklarację CE na każdy oferowany produkt lub inny równoważny dokument
11. Postępowanie zwolnione jest z wpłaty wadium 
 
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a. Cena  - znaczenie - 60 %
b. Jakość - znaczenie - 40%
 
13. Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 08.11.2018r. do godz. 10.00. 
 
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  08.11.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.
 
15. Wymagany termin ważności ofert: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 
 
16. Umowa ramowa nie zostanie zawarta. 
 
17. Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony. 
 
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
 
19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 
20. Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami własnym lub nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa.
21. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj. przewiduje się możliwość:
21.1.) zmiany danych stron umowy (np. siedziby, adresu) – sporządzony zostanie aneks do umowy,
21.2.) dokonania zmiany w umowie w zakresie:
a) numeru katalogowego produktu,
b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
c) sposobu konfekcjonowania,
d) liczby opakowań,
w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowego. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianami wartości umowy i być niekorzystne dla Zamawiającego. Po przekazaniu przez Wykonawcę informacji o powyższej sytuacji Zamawiający sporządzi aneks do umowy.
21.3.) zmiany wysokości cen jednostkowych netto zawartych w ofercie Wykonawcy – maksymalnie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, przy czym mogą one ulec zmianie na wniosek Wykonawcy wyłącznie jeden raz w roku, ale nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zawarcia umowy i nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Strony umowy, w terminie do 7 dni od daty otrzymania wniosku, przystąpią do negocjacji na temat zmiany postanowień umowy w przedmiotowym zakresie. 
22. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.10.2018 r. pod numerem ogłoszenia: 643717-N-2018 z dnia 2018-10-31 r. 
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.